>>Spijtoptanten : licht op groen voor een wettelijke regeling (LegalNews.be)

Spijtoptanten : licht op groen voor een wettelijke regeling (LegalNews.be)

 

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 12/07/2018

De Commissie Justitie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft op 3 juli 2018 het ‘Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van strafvordering met het oog op het invoeren van een wettelijke regeling inzake spijtoptanten’ goedgekeurd.

De spijtoptant betreft een persoon die in verdenking is gesteld voor, of beklaagde is van, of beschuldigde is van, of veroordeeld is voor gelijk welk misdrijf, en substantiële, onthullende, oprechte en volledige verklaringen aflegt omtrent bepaalde in de wet opgenomen, meest maatschappelijk ontwrichtende vormen van criminaliteit. Daarbij legt de spijtoptant verklaringen af over de betrokkenheid van derden en, in het geval er een eigen betrokkenheid is, over diens eigen deelname aan deze feiten. Het openbaar ministerie kan enkel een beroep doen mits het onderzoek zulks vereist en de overige middelen van onderzoek niet lijken te volstaan om de waarheid aan de dag te brengen en dit enkel in het kader van de opsporing of de vervolging van misdrijven als bedoeld in artikel 90ter, §§ 2, 3 en 4, van het Wetboek van strafvordering of misdrijven die werden gepleegd in het kader van een criminele organisatie bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek.

In ruil voor deze substantiële, onthullende, oprechte en volledige verklaringen kan de spijtoptant genieten van een toezegging van het openbaar ministerie. Deze toezeggingen zijn in de wet bepaald en zijn uitermate gediversifieerd, waardoor een geschikte, op maat gemaakte en vooral proportionele toezegging kan worden verricht. Er kunnen toezeggingen worden verricht in het kader van de strafvordering die is ingesteld tegen de spijtoptant, in het kader van de strafuitvoering eens de spijtoptant is of wordt veroordeeld, en in het kader van diens detentie.

De spijtoptant en het openbaar ministerie ondertekenen een memorandum. Dit document bevat een eenzijdige verklaring van de spijtoptant dat hij zich ertoe verbindt bepaalde verklaringen af te leggen, alsook de toezeggingen van het openbaar ministerie inzake de strafvordering, de strafuitvoering of de detentie. Bij de opstelling van een memorandum moet de spijtoptant worden bijgestaan door een advocaat. Het memorandum impliceert een onweerlegbaar vermoeden van fout inzake de door de spijtoptant gepleegde misdrijven waarover hij verklaringen aflegt. In het memorandum geeft de spijtoptant aan bereid te zijn de schade te vergoeden. De regeling doet geen afbreuk aan de rechten van het slachtoffer in het raam van de burgerlijke vordering. De spijtoptant treedt nooit anoniem op. Het memorandum wordt toegevoegd aan het strafdossier.

Elke toezegging van de procureur des Konings gebeurt rekening houdend met de proportionaliteit en is opgenomen in het memorandum, waardoor de andere partijen en de rechter ervan kennis kunnen nemen. Hierdoor kan de rechter maximaal de betrouwbaarheid van de verklaring nagaan. De toezegging wordt steeds bekrachtigd door het onderzoeksgerecht, de rechtbank of het hof. De rechtbank of het hof spreekt daarbij steeds een vervangende straf uit die van toepassing wordt indien de spijtoptant de voorwaarden in het memorandum niet nakomt of niet heeft nagekomen (bijvoorbeeld indien wordt vastgelegd dat hij leugenachtige verklaringen aflegde).

Lees hier het verslag van de eerste lezing namens de Commissie voor de Justitie

2018-07-12T06:22:41+00:00 12 juli 2018|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: |