>, Verkeersrecht>Levenslang rijverbod wegens medische redenen? Niet noodzakelijk levenslang! (Wanted Law)

Levenslang rijverbod wegens medische redenen? Niet noodzakelijk levenslang! (Wanted Law)

Auteur: Wanted Law

Publicatiedatum: 30/11/2019

Een (levenslang) rijverbod?

Indien u het te bont maakt in het verkeer, riskeert u een rijverbod. Dit rijverbod kan variëren van 8 dagen tot 3 jaar of zelfs levenslang. In het jargon spreekt men dan van het zogenaamd “voorgoed verval van het recht tot sturen”.

Naast het “klassiek” rijverbod dat de Poltierechtbank uitspreekt wegens een verkeersovertreding, zoals bijvoorbeeld alcoholintoxicatie, vluchtmisdrijf, te hoge snelheid, enz…spreken Politierechtbanken soms ook een rijverbod omdat de verkeersovertreder lichamelijk of psychisch ongeschikt is om nog een voertuig te besturen.

Verval van het recht tot sturen wegens lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid tot het besturen van een motorvoertuig.

De Politierechter kan op basis van art. 42 van de Wegverkeerswet een verval van het recht tot sturen uitspreken wanneer een bestuurder lichamelijk of geestelijk ongeschikt is tot het besturen van een motorvoertuig. In dat geval wordt het verval uitgesproken hetzij voorgoed, hetzij voor een termijn gelijk aan de waarschijnlijke duur van de ongeschiktheid.  In dit laatste geval is er sprake van een tijdelijke ongeschiktheid.

Of iemand ongeschikt is of niet, moet beoordeeld worden op basis van een onderzoek.  Veelal zal de Politierechter een deskundige aanstellen die met dergelijke opdracht wordt gelast en hiervan verslag uitbrengt aan de Rechter.

Het rijverbod uitgesproken krachtens artikel 42 van de Wegverkeerswet is juridisch gesproken geen straf, maar een beveiligingsmaatregel: de overtreder wordt wegens diens fysieke of mentale ongeschiktheid als het ware onmiddellijk uit het verkeer gehaald.

Kan ik het rijverbod wegens lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid aanvechten?

Als u door de Politierechter rijongeschikt bent verklaard op basis van artikel 42 Wegverkeerswet, dan kan u sinds 2018 deze beveiligingsmaatregel reeds na een halfjaar laten opheffen. Vroeger was dit pas na twee jaar mogelijk. Tegenover de verkorting van deze termijn staat dat de wetgever de voorwaarden om opnieuw achter het stuur te mogen kruipen heeft verstrengd. Zo zal u een grondige screening moeten ondergaan om de beslissing van de Politierechter ongedaan te maken. Dat is ook logisch. De beveiligingsmaatregel zal pas opgeheven worden wanneer u opnieuw rijgeschikt bent. Wanneer u ongeschikt bent verklaard wegens bijvoorbeeld een drugs- of alcoholverslaving, of een epilepsieaandoening, dan zal u moeten aantonen dat deze medische problematiek niet meer aanwezig is.

Het verzoek tot opheffing.

Het verzoek tot opheffing van het al dan niet levenslang rijverbod dient men in bij het Openbaar Ministerie van het gerecht dat destijds het verval heeft uitgesproken. Bij dit verzoek tot opheffing dient u  de nodige bewijsstukken te voegen. Concreet dient u aan te tonen dat de fysieke of psychische redenen die aanleiding gaven tot het levenslang rijverbod niet meer aanwezig zijn. In het geval van een alcohol-of drugsverslaving, zal u  de bewijzen moeten voorleggen van een doorgedreven therapie, alsook medische verklaringen en eventueel resultaten van periodieke bloed -en urinetesten. Het is duidelijk dat een verzoek tot herroeping zeker geen formaliteit is, maar een ernstige en effectieve inzet vergt van de aanvrager.

Bovendien zal men ook proeven moeten ondergaan om aan te tonen dat er wel degelijk een einde is gekomen aan de geestelijke of lichamelijke ongeschiktheid.

Geen hoger beroep mogelijk tegen de weigering van de opheffing.

Wanneer het Openbaar Ministerie het verzoek tot opheffing afwijst, kan u hiertegen geen hoger beroep aantekenen. De enige mogelijkheid die u heeft is dat u een nieuw verzoek tot opheffing indient na het verstrijken van een nieuwe termijn van zes maanden, te rekenen vanaf de datum van afwijzing.

2019-12-11T10:56:03+00:00 13 december 2019|Categories: Straf- en strafprocesrecht - Verkeersrecht|Tags: , |