>>Klachtneerlegging door slachtoffers van seksueel misbruik blijft een moeilijke stap (Van Steenbrugge Advocaten)

Klachtneerlegging door slachtoffers van seksueel misbruik blijft een moeilijke stap (Van Steenbrugge Advocaten)

Auteur: Liesbet Noens (Van Steenbrugge Advocaten)

Publicatiedatum: 31/01/2020

Slachtoffers van seksueel misbruik willen geen wraak maar erkenning van hun leed. Daarom verdienen ze niet alleen goede juridische ondersteuning, maar moeten ze ook medisch en psychologisch goed begeleid worden.

Seksueel misbruik treft slachtoffers in het diepste van hun zijn. Deze feiten impliceren doorgaans een ernstige aantasting van zowel de fysieke, psychische als seksuele integriteit en kunnen desastreuse gevolgen veroorzaken op vele vlakken.

Dat slachtoffers van seksueel misbruik het veelal erg moeilijk hebben om te spreken over het misbruik, is geweten. De achterliggende redenen hiertoe zijn divers:

  • een onterecht schaamte- en schuldgevoel,
  • angst voor de reactie van de pleger,
  • angst om niet geloofd te worden door de eigen omgeving of door justitie,
  • angst om onvoldoende bewijzen te kunnen aanleveren,
  • angst om de controle over het ‘geheim’ te verliezen,
  • een vorm van loyaliteit naar de pleger toe, die vaak iemand uit de nabije omgeving is,
  • de sterke werking van het verdringingsmechanisme in hoofde van het slachtoffer,
  • angst voor het actief psychisch herbeleven van de feiten,
  • het gegeven dat het slachtoffer er nog niet aan toe is om de confrontatie met de feiten of de pleger aan te gaan,
  • angst voor een slopende procedure waarin men zichzelf dreigt te verliezen en waarbij men schrik heeft te worden geconfronteerd met hoge procedurekosten.

Vaak zorgt een combinatie van voormelde redenen ervoor dat dat slachtoffers nooit of slechts laattijdig naar buiten treden met het onrecht dat hen werd aangedaan. De wetgever heeft de voorbije decennia reeds belangrijke initiatieven genomen om voor seksuele misdrijven gepleegd ten aanzien van minderjarigen een ruimere verjaringstermijn in de wet op te nemen.  Hierdoor kunnen minderjarige slachtoffers van seksueel misbruik op vandaag tot hun 33ste verjaardag (15 jaar na hun 18de verjaardag) een klacht tijdig neerleggen. Dit betreft een belangrijke uitzondering op de normale verjaringstermijn van 5 jaar.

Wat de angst voor hoog oplopende procedure- en advocatenkosten betreft, kan nagegaan worden of de rechtsbijstandsverzekering (die vaak vervat ligt in de familiale verzekeringspolis) kan tussenkomen.

Er wordt nog (te) vaak gespeculeerd over de motieven van slachtoffers die een klacht neer leggen. Gaat het om financiële motieven? Gaat het om wraak via strenge straffen. Uit onze praktijkervaring mogen we hier duidelijk op antwoorden : neen ! Slachtoffers die toch stappen durven te ondernemen hebben nagenoeg steeds dezelfde drijfveren. Ze willen in de eerste plaats erkenning van het onrecht dat hen werd aangedaan. Een ze willen dat de pleger verantwoordelijk wordt gesteld voor het absoluut onaanvaardbare karakter van de gepleegde feiten. Dat betekent ook dat de pleger bewust wordt van de grote impact van zijn daden. En dat erkent. En natuurlijk hopen zij met hun démarches toekomstige slachtoffers te vermijden opdat niemand meer hoeft door te maken wat zij hebben doorgemaakt. Dat i, kort samen gevat, wat wij in de praktijk ervaren.

Het is daarom zeer belangrijk voor slachtoffers dat, wanneer zij overwegen om gerechtelijke stappen te ondernemen, zij kunnen terugvallen op een goede omkadering op zowel medisch, psychologisch, als op juridisch vlak. Gespecialiseerde informatie en een adequate en multidisciplinaire ondersteuning op die verschillende vlakken zijn onontbeerlijk om afdoende “gewapend” te zijn voor het verdere traject.

In heel wat zedenzaken worden slachtoffers immers geconfronteerd met plegers die bewust of onbewust op een heel kwetsende wijze hun verweer voeren, waarbij technieken zoals schuldverschuiving en ‘victim blaming’ niet zelden worden aangewend. De kans dat slachtoffers bijkomende schade dreigen op te lopen door secundaire victimisatie ten gevolge van de houding van de pleger, is dan ook niet gering.

Zoals we reeds stelden : de zoektocht naar erkenning middels een klachtneerlegging kan een louterend en helend effect hebben als het slachtoffer ziet dat de pleger inzicht verwerft en op basis daarvan erkenning geeft aan het slachtoffer.

Dit inzicht is ook voor de pleger essentieel om op nuttige wijze te werken aan zijn problematiek waardoor ook de tweede drijfveer van slachtoffers wordt bewaarheid, het proberen vermijden van nieuwe slachtoffers.

Het is dan ook ontzettend belangrijk eenieder die de moed en kracht vindt om seksueel grensoverschrijdende feiten naar buiten te brengen, ernstig te nemen en zo goed als mogelijk te omkaderen en correct te bejegenen.

Lees hier het originele artikel

2020-02-05T17:01:08+00:00 8 februari 2020|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: |