>, Verkeersrecht>“Jonge” bestuurders worden zwaarder bestraft (Wanted Law)

“Jonge” bestuurders worden zwaarder bestraft (Wanted Law)

Auteur: Wanted Law

Publicatiedatum: 3/10/2020

Wat bedoelt men met een “jonge” bestuurder?

Een jonge bestuurder is iedere bestuurder die op het ogenblik van het begaan van de verkeersovertreding minder dan twee jaar houder is van een geldig Belgisch rijbewijs categorie B, ongeacht de leeftijd van deze bestuurder. Zelfs indien men bijvoorbeeld pas op 60-jarige leeftijd slaagt voor het rijexamen categorie B, zal men gedurende de twee daaropvolgende jaren beschouwd worden als zijnde een beginnend en bijgevolg onervaren bestuurder.

Artikel 38 §5 van het Wegverkeersreglement luidt als volgt:

De rechter moet het verval het recht tot sturen uitspreken en het herstel van het recht tot sturen minstens afhankelijk maken van het slagen voor het theoretisch of het praktisch examen indien hij veroordeelt wegens een overtreding begaan met een motorvoertuig die tot een verval van het recht tot sturen kan leiden en de schuldige sinds minder dan twee jaar houder is van het rijbewijs B.

Het is voldoende dat de jonge bestuurders de overtreding beging met een motorvoertuig zelfs als men voor de besturing ervan geen rijbewijs moet hebben: het is irrelevant of de verkeersovertreding al dan niet begaan werd met een motorvoertuig waarvoor men verplicht houder dient te zijn van een rijbewijs categorie B. Zo wordt men als beginnende bestuurder strenger bestraft, zelfs indien de verkeersovertreding begaan werd met bijvoorbeeld een bromfiets klasse A of een ander gemotoriseerd motorvoertuig.

Wat houdt de strengere bestraffing concreet in?

Deze strengere bestraffing houdt concreet in dat, van zodra iemand wordt veroordeeld tot één van de hieronder opgesomde verkeersovertredingen, de Politierechter verplicht is om een rijverbod van minimaal 8 dagen uit te spreken. Daarnaast dient het herstel van het recht tot sturen verplicht afhankelijk gemaakt te worden van het slagen voor ofwel het theoretische rijexamen ofwel het praktisch rijexamen.

Een magere troost is dat u als jonge bestuurder evenwel heeft, is dat in vele Politierechtbanken U de keuze gelaten wordt welke examen u opnieuw wenst af te leggen. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat, gelet op de recent doorgevoerde hervorming van het praktische rijexamen, veelal geopteerd wordt voor het opnieuw afleggen van het theoretische examen.

Voor welke verkeersinbreuken geldt de strengere bestraffing?

De strengere bestraffing voor onervarenbestuurders geldt voor een hele reeks verkeersovertredingen, die traditioneel beschouwd worden als zijnde de zwaardere verkeersovertredingen. Meer specifiek gaat het over de volgende categorieën van verkeersinbreuken:

  • Alcohol gerelateerde verkeersmisdrijven;
  • Het gebruik van drugs in het verkeer;
  • Het veroorzaken van een verkeersongeval met doden of zwaargewonden;
  • Vluchtmisdrijf;
  • Verkeersovertredingen van de derde of vierde graad;
  • Ernstige snelheidsovertredingen, namelijk meer dan 20 km/u te snel in de bebouwde kom, woonerf, schoolomgeving of binnen een zone 30 en meer dan 30 km/u te snel op andere wegen;
  • Het bemoeilijken of zelfs verhinderen van de vaststelling van een verkeersovertreding;
  • Gevallen van herhaling of recidive;
  • Alle overtredingen inzake het rijbewijs.

Voor de minder ingrijpende verkeersovertredingen geldt de strengere bestraffing daarentegen niet. Het gaat dan om de overtredingen van de 1ste en de 2de graad.

Indien men als jonge bestuurder een dagvaarding ontvangt waarbij sprake is van de hierboven “strengere” bestraffing, loont het zeker en vast de moeite een beroep te doen op een advocaat om na te gaan of de strengere bestraffing wel effectief aan de orde is. De praktijk leert immers dat het desbetreffende ‘gradensysteem’ van de verkeersinbreuken mogelijks tot verwarring en zelfs een foutieve toepassing van de strafwet kan leiden. Enige alertheid is dan ook geboden!

Waarom worden jonge bestuurders strenger bestraft?

Door strengere straffen op te leggen aan onervaren bestuurder wil de Wetgever deze categorie van bestuurders ontraden om al te overmoedig de baan op te gaan.

Het behalen van het rijbewijs staat voor vele adolescenten met stip op de spreekwoordelijke agenda. Van zodra deze jongeren de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben, staan velen vaak te popelen om hun rijexamen af te leggen. Eens het rijbewijs op zak, begeven deze jongeren zich in het drukke verkeer. Na enkele weken durft de overmoed het al eens te halen van het gezonde verstand wat bijvoorbeeld kan leiden tot het fors induwen van het gaspedaal of het besturen van het voertuig met een of meerdere glaasjes te veel op…

Wanneer men als jonge bestuurder gedagvaard wordt voor de Politierechtbank, wordt de ernst van situatie vaak duidelijk: jonge bestuurders worden strenger bestraft dan de meer ervaren bestuurders.

Lees hier het originele artikel

2020-10-30T10:34:11+00:00 30 oktober 2020|Categories: Straf- en strafprocesrecht - Verkeersrecht|Tags: |