>>Hoe vraag ik eerherstel aan? (Pauwels Advocaten)

Hoe vraag ik eerherstel aan? (Pauwels Advocaten)

Auteurs: Pieter Pauwels en Vincent Glas (Pauwels Advocaten)

Publicatiedatum: 25/08/2018

Zoals we u hebben uitgelegd in onze bijdrage “Een strafblad maar toch een blanco attest van goed gedrag en zeden, hoe kan dat?” kan u in bepaalde gevallen eerherstel of “herstel in eer en rechten” vragen zodat bepaalde veroordelingen, die niet automatisch uitgewist worden, niet meer vermeld zijn op uw uittreksel van het strafregister. Deze veroordelingen blijven wél nog steeds vermeld in uw strafregister, maar deze komen dan niet meer voor op het uittreksel, dat u nodig heeft wanneer u wenst te solliciteren, bijvoorbeeld.

Wat zijn de voorwaarden om eerherstel aan te kunnen vragen?

Om een eerherstel te verkrijgen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • U moet de uitgesproken vrijheidsstraf ondergaan hebben en/of de opgelegde geldboete betaald hebben;
  • U moet voldaan hebben aan de in het vonnis bepaalde verplichting tot teruggave, schadevergoeding en betaling van kosten. Als de straf wegens verjaring niet meer kan worden uitgevoerd, mag deze verjaring niet aan uzelf te wijten zijn;
  • U mag de afgelopen 10 jaar ook nog niet eerder een herstel in eer en rechten hebben genoten;
  • Bovendien moet u een proeftermijn ondergaan die kan lopen van 3 tot 10 jaar naargelang de aard van de straf en de aard van de feiten waarvoor u een herstel in eer en rechten vraagt. Deze proeftermijn neemt pas een aanvang nadat aan alle verplichtingen is voldaan.

Als u niet aan deze voorwaarden voldoet, heeft het geen zin om de inspanning te leveren om de procedure op te starten.

Hoe vraagt u nu concreet dit eerherstel aan?

De vernieuwde procedure tot het bekomen van herstel in eer en rechten.

De procedure om eerherstel te bekomen was tot voor kort zéér eenvoudig maar duurde lang. Door een recente wijziging van de werkwijze (zie verder) is het nu heel wat ingewikkelder geworden, maar is de duurtijd verkort.

Het verzoek tot eerherstel wordt gericht aan de Procureur des Konings.

U richt uw aanvraag aan de Procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement waarin u woont waarbij u meedeelt:

  1. Voor welke veroordeling(en) u het herstel in eer en rechten vraagt;
  2. De plaatsen waar u gedurende uw proeftijd (van 3 tot 10 jaar) verbleven bent.

Vanaf 01.10.2018 zullen deze aanvragen worden gecentraliseerd in 1 Afdeling van ieder gerechtelijk arrondissement: nl. in Gent voor de provincie Oost-Vlaanderen, in Turnhout voor de provincie Antwerpen, …

Het is niet vereist om uw aanvraag daar rechtstreeks in te dienen. Indien u bijvoorbeeld in Oudenaarde woont kan u uw aanvraag daar nog steeds indienen, maar men zal de aanvraag wel doorsturen naar de dienst Eerherstel te Gent. Om geen tijd te verliezen is het aangewezen uw aanvraag onmiddellijk bij de juiste dienst in te dienen.

Tot voor kort was het de Procureur des Konings die uw gehele dossier onderzocht en die het nodige deed om alle attesten en kopieën te bekomen. Recent werd een zeer ingrijpende wijziging doorgevoerd in de werkwijze van samenstelling van de dossiers: van zodra een aanvraag ingediend is bij de Procureur, krijgt u als aanvrager een volledig overzicht van uw strafrechtelijk verleden toegestuurd, samen met de mededeling dat u zélfmoet instaan voor het samenstellen van uw dossier.

De rollen worden omgekeerd: het is nu aan de aanvrager zelf om alle nodige attesten en kopies op te vragen, waaruit blijkt dat alle boetes betaald zijn en alle straffen uitgevoerd zijn. Bovendien moet men alle nodige attesten en kopies meestal binnen een termijn van zes maanden verzamelen. Dit is voor de meeste burgers niet zo eenvoudig omdat zij niet altijd evengoed weten hoe zij alle nodige attesten/kopies kunnen bemachtigen en tot wie zij zich moeten richten daarvoor.

Indien u de aanvraag via een advocaat indient zal de bevestiging via de politie veelal niet uitgevoerd worden. Men gaat er immers van uit dat u via uw advocaat volledig ingelicht bent over de procedure.

Uitnodiging bij de Politie en advies van de Burgemeester.

Van zodra alle stukken verzameld zijn, wordt de aanvrager uitgenodigd door de Politie, om nog eens te gaan wat de eigenlijke reden was van de aanvraag) en wordt advies gevraagd aan de Burgemeester.

Overmaken dossier aan het Parket-Generaal bij het Hof van Beroep en beoordeling door de Kamer van Inbeschuldigingstelling.

Nadat de Procureur des Konings alles heeft gecontroleerd, wordt het dossier overgemaakt aan de Procureur-generaal die het dossier voorlegt aan de Kamer van Inbeschuldigingstelling bij het Hof van Beroep. De kamer van inbeschuldigingstelling die uiteindelijk over uw aanvraag oordeelt, organiseert 4 zittingen per jaar voor de behandeling van deze aanvragen. Als het dossier 100% in orde is en de feiten/veroordelingen eerder licht zijn, verloopt de procedure schriftelijk en moet de aanvrager niet verschijnen voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling.  Als de Kamer van Inbeschuldigingstelling vragen heeft omtrent de motivatie van de aanvrager of omtrent de gepleegde feiten (vooral als er ernstige feiten gepleegd zijn)  zal de aanvrager gehoord worden en daartoe een dagvaarding ontvangen. Enkel in dit geval moet u ook de kosten van deze dagvaarding betalen en zijn er kosten verbonden aan de procedure (die voor het overige dus kosteloos is).

Lees hier het originele artikel

2018-09-09T10:06:35+00:00 10 september 2018|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: , , |