>, Verkeersrecht>Betrapt met rijden onder invloed van drugs? (Wanted Law)

Betrapt met rijden onder invloed van drugs? (Wanted Law)

Auteur: Wanted Law

Publicatiedatum: 27/01/2020

Uw speeksel graag!

In het kader van de strijd tegen drugs in het verkeer heeft men reeds in 2010 de speekseltest ingevoerd ter vervanging van de urineanalyse. De speekseltest moest de politie toelaten om gemakkelijker drugsinbreuken vast te stellen. In de praktijk bleek dit maar een halve waarheid te zijn. De speekseltest was immers maar een louter voorselectiemiddel. Na een positieve speekseltest dient er volgens de wet nog een speeksel- of bloedanalyse te volgen. Men kon ook enkel vervolgd en veroordeeld worden voor de Rechtbank op basis van een positieve speeksel- of bloedanalyse en niet alleen op basis van een positieve speekseltest.

Niettegenstaande de Wet reeds in werking is getreden op 1 oktober 2010 heeft tot 1 april 2019 geduurd – en dit is geen aprilgrap – vooraleer de omslachtige bloedanalyse ingeruild werd door de speekselanalyse.

Wanted Law overloopt de procedure om drugs op te sporen in het verkeer.

Een checklist.

De procedure start met een checklist.

De checklist bestaat uit zeven categorieën (ogen, gezicht, gedrag, gemoedstoestand, taal, gang en andere) met elk een aantal uiterlijke kenmerken (voor ogen bijvoorbeeld glanzende of tranende ogen). Bij een controle zal de Politie maar een speekseltest afnemen als men ten minste drie kenmerken kan aanduiden over minstens twee categorieën.

Maar….bij een ongeval kan men onmiddellijk een speekseltest afnemen zonder eerst de checklist te overlopen. Dit kan zowel voor de dader van het verkeersongeval zijn als iedere andere persoon die het ongeval mee heeft kunnen veroorzaken, en dus ook het slachtoffer.

De speekseltest.

Wanneer er volgens de checklist voldoende aanwijzingen van recent druggebruik zijn, zal men de bestuurder vragen een speekseltest te ondergaan. De speekseltest die in België wordt gebruikt is de Drugwipe® 5+ (merk: Securetec).

Niet elke “positieve” speekseltest zal men in aanmerking nemen. Er zijn grenswaarden van de op te sporen stoffen voorzien in de wet.

Welke gehaltes zal men in aanmerking nemen?

Welke drugs zijn er opspoorbaar met de speeKseltest?
 • Amfetamine (speed)
 • Morfine
 • Cocaïne 
 • THC is een actief bestanddeel van cannabis,
 • MDMA of xtc behoort tot de groep van synthetische drugs
 • 6-acetylmorfine is een metaboliet van heroïne.

Hoe lang zijn deze drugs opspoorbaar in speeksel? THC maximum tot veertien uur na gebruik, amfetamines van tien minuten bij zeer gering gebruik tot drie dagen bij intensief gebruik, cocaïne 24 tot 72 uur na gebruik en xtc van tien minuten tot 72 uur na gebruik.

Een positieve speekseltest volstaat echter niet om u te vervolgen op basis van de aanwezigheid van drugs in uw lichaam.

Opgepast, dit betekent niet dat u niet vervolgbaar zou zijn op basis van andere criteria, zoals bijvoorbeeld op basis van “dronkenschap” zonder dat dit dan het gevolg is van alcohol.

Rijverbod als beveiligingsmaatregel.

Indien u een positieve speekseltest heeft afgelegd, is het u bij wijze van beveiligingsmaatregel verboden om gedurende twaalf uur lang een voertuig te besturen. Via de procureur des Konings kan dit eventueel uitgebreid worden met een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs voor maximum vijftien dagen.

Indien later blijkt dat de speekseltest een vals resultaat zou gegeven hebben (de kans is klein, maar bestaande!), wordt er niet voorzien in een compensatie!

De speekselanalyse.

Door de invoering van de speekselanalyse na 9 jaar, kan de politie nu zelf de nodige speekselstalen afnemen van de bestuurders die drugs gebruikt hebben. Goed nieuws voor de dokters onder ons, want nu moet de Politie geen dokter van wacht meer optrommelen om bloed af te nemen.

Sinds 01.04.2019 zijn een aantal laboratario officieel erkend om de speekselstalen te analyseren:

 • Het Laboratorium AZ Groeninge
 • Het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie – NICC
 • Het Laboratoire Toxicologie Médico-légale – CHUL

Sinds 10.06.2019 is daar ook het Toxicologisch Centrum van de Universiteit Antwerpen bijgekomen.

De invoering van de speekseltest zal voor Justitie twee grote voordelen hebben:

 1. Men zal nog meer kunnen controleren op de aanwezigheid van verboden verdovende middelen in het verkeer. De politie kan nu immers alles zelf doen én er dient geen arts meer ter plaatse te komen.
 2. Er zullen minder valse positieve resultaten zijn, inamelijk bestuurders die wel een positieve speekseltest aflegden, maar geen positieve bloedanalyse. Doordat er thans met speeksel gewerkt wordt voor zowel de test als de analyse is de kans op afwijkende resultaten uiterst miniem. Niettegenstaande bloed en speeksel wel een gelijkaardig detectievenster hadden (de termijn waarbinnen verdovende middelen konden opgespoord worden) was dit niet identiek hetzelfde en zorgde dit soms voor een zgn. “vals positief” resultaat.
Tegenexpertise

Speekselanalyses zijn niet feilloos. Fouten kunnen er altijd zijn. De Wet heeft daarom voorzien dat u een tegenexpertise kan vragen wanneer het bericht ontvangt van het Parket met daarin het resultaat van de speekselanalyse. De bestuurder die een tegenexpertise wil laten verrichten moet een aangetekende brief sturen aan het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (of een van de andere erkende laboratoria) waar men de tegenexpertise wil laten uitvoeren.

Een kopie van deze brief dient u ook te versturen aan het Openbaar Ministerie (de Procureur Des Konings) die het resultaat heeft meegedeeld. Een belangrijke voorwaarde is wel dat men om de tegenexpertise moet verzoeken binnen de 14 dagen te reken vanaf de dag van de kennisgeving!

De resultaten van de tegenexpertise worden aan de gecontroleerde persoon bezorgd binnen een termijn van dertig dagen te rekenen van de ontvangst van de aanvraag. Ook het Openbaar Ministerie wordt terzelfder tijd in kennis gesteld van deze mededeling.

Komt men tot hetzelfde besluit, dan is er geen mogelijkheid om het speekselstaal nogmaals te onderzoeken.

Lees hier het originele artikel

2020-01-27T20:05:02+00:00 29 januari 2020|Categories: Straf- en strafprocesrecht - Verkeersrecht|Tags: , , |