>>Betekening van verstekvonnis en opschortende werking van de verjaring van de strafvordering. Cassatie-arrest 26.11.2019 (LegalNews.be)

Betekening van verstekvonnis en opschortende werking van de verjaring van de strafvordering. Cassatie-arrest 26.11.2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 02/12/2019

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correctionele rechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen, van 29 april 2019. De eiser voert in een memorie die aan het arrest is gehecht, drie middelen aan.

Eerste middel

Het middel voert schending aan van artikel 6.1 EVRM, artikel 24, eerste lid, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, artikel 187 Wetboek van Strafvordering en artikel 68 Wegverkeerswet, zoals toen toepasselijk: het bestreden vonnis oordeelt ten onrechte dat de strafvordering niet is verjaard; het stelt hierbij de schorsing van de verjaring van de strafvordering vast ten gevolge van de betekening van het verstekvonnis op 14 oktober 2016 aan het openbaar ministerie; aan deze betekening, die geen melding maakt van het recht om verzet aan te tekenen, noch van de termijn waarbinnen dat recht dient te worden uitgeoefend, kan evenwel geen enkele uitwerking worden toegekend.
Artikel 6.1 EVRM vereist dat het exploot waarbij de verstekbeslissing aan de beklaagde wordt betekend, hem informeert over het recht om tegen die beslissing verzet aan te tekenen en de termijn om dat te doen. Deze vermeldingen hebben tot doel om de bestemmeling van de akte toe te laten te beslissen over het al dan niet instellen van een rechtsmiddel, tijdig en met inachtneming van de vormvoorschriften.

Het verzuim om die informatie te vermelden, is geen grond tot nietigheid van de betekening en heeft enkel tot gevolg dat het de rechter verboden is de niet-ontvankelijkheid uit te spreken van het rechtsmiddel dat laattijdig werd ingesteld of met miskenning van de vormvereisten die voorgeschreven zijn door de bepalingen waarvan de inhoud niet werd meegedeeld.

Door aan de betekening een opschortende werking van de verjaring van de strafvordering te verlenen, verantwoorden de appelrechters hun beslissing dat de strafvordering op de dag van hun uitspraak nog niet was verjaard, naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Lees hier het Cassatie-arrest van 26 november 2019

2019-12-14T11:09:20+00:00 2 december 2019|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: , |