>, Publiek recht, Verkeersrecht>Gentse parkeerrichtlijnen : toch niet zo bindend als gedacht? Arrest Raad van State 24 april 2018 (LegalNews.be)

Gentse parkeerrichtlijnen : toch niet zo bindend als gedacht? Arrest Raad van State 24 april 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 15/05/2018

Inzake de Gentse parkeerrichtlijnen werd op 24 april 2018 een arrest geveld door de Raad van State, waarbij mr. Carlos de Wolf en mr. Charlotte De Wolf optraden voor de verzoekende partij tegen de stad Gent en de nietigverklaring werd gevraagd van de beslissing van de gemeenteraad van de stad Gent van 24 november 2014 tot goedkeuring van het parkeerplan Gent 2020 met haar bijlagen.

LegalNews.be vroeg meer uitleg aan mr. Carlos de Wolf en mr. Charlotte De Wolf.

Waarover ging het geschil?

Op 24 november 2014 keurde de Gentse gemeenteraad het Parkeerplan Gent 2020 goed. Het Parkeerplan, onderdeel van het Mobiliteitsplan Gent, werd voorafgaand aan het Mobiliteitsplan reeds goedgekeurd en niet aan een openbaar onderzoek onderworpen. Hierdoor kregen de belanghebbende niet de mogelijkheid om hun opmerkingen op dit Parkeerplan Gent 2020 te formuleren.

Het Parkeerplan Gent 2020 bevatte drie deelnota’s waaronder de deelnota “Parkeerrichtlijnen”. In deze deelnota werd de reeds alomgekende richtlijn van maximum 0,6 parkeerplaatsen met nieuwe wooneenheid vastgelegd. Menig projectontwikkelaar was verbolgen want naast het terugschroeven van de publieke parkeerplaatsen, werd nu ook het realiseren van private parkeerplaatsen (op eigen terrein) aan banden gelegd.

Bij vergunningsaanvragen werd meegedeeld dat deze richtlijnen dienden gerespecteerd te worden, zoniet zou de dienst Mobiliteit de aanvraag ongunstig adviseren.

Waarom was de rechtskracht van deze richtlijnen op zijn minst twijfelachtig te noemen?

De bestreden beslissing doet zich formeel voor als een (onderdeel van) het mobiliteitsplan. De Stad Gent verklaarde ter zitting zelf dat de bestreden beslissing als een mobiliteitsplan te kwalificeren is. Ook op haar website stelt zij dat het parkeerplan deel uitmaakt van het mobiliteitsplan, of nog, dat het mobiliteitsplan onder meer uit het parkeerplan bestaat.

Niettegenstaande de indruk werd gewekt door de stad Gent dat het Parkeerplan Gent 2020 slechts een beleidsplan is en bijgevolg geen bindende kracht heeft, werd vastgesteld dat bij vergunningsaanvragen de norm toch dwingend werd toegepast. Het niet respecteren van deze richtlijn leidde tot een ongunstig advies over de aanvraag en een weigering van de vergunning.

Daarnaast werden het Parkeerplan Gent 2020 niet correct bekendgemaakt. Immers, het Parkeerplan Gent 2020 diende overeenkomstig artikel 19, § 5, van het mobiliteitsdecreet bij uittreksel te worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Dat laatste is niet gebeurd.

De stad Gent was van oordeel dat de publicatie op de webstek van de stad Gent voldoende was. Echter, de bestreden beslissing kon slechts worden gevonden na een tiental keer doorklikken. Ook bleek de datum van bekendmaking, ofschoon uitdrukkelijk door artikel 186 van het gemeentedecreet vereist, niet op de website te zijn vermeld.

Wat was het standpunt van de Raad van State?

In het kader van een procedure tot nietigverklaring heeft de Raad van State in haar arrest van 24 april 2018 geoordeeld dat de stad Gent de publicatieverplichting heeft miskend door het Parkeerplan Gent 2020, als onderdeel van het Mobiliteitsplan, niet te publiceren in het Belgisch Staatsblad.

De Raad van State oordeelde ook dat de bekendmaking op een webstek, waarbij tot tien maal toe moet worden doorgeklikt, geenszins een transparante bekendmaking vormt. De stad Gent zal de bekendmakingen op haar website in de toekomst dan ook maar beter op een transparantere wijze organiseren.

Daarnaast werd door de Raad van State geoordeeld dat het Parkeerplan Gent 2020, alsook de deelnota Parkeerrichtlijnen, een zuiver beleidsdocument is en verder moet worden gepreciseerd en uitgevoerd in een akte met rechtsgevolgen. Indien de stad Gent het Parkeerplan en de deelnota’s zou aanwenden als een instrument met rechtsgevolgen maakt zij zich schuldig aan onwettig – sanctioneerbaar – overheidshandelen, aldus de Raad van State.

Indien de stad Gent bijgevolg bij het verlenen van vergunningen de voorbije jaren de parkeernorm als dwingende norm heeft gehanteerd, heeft zij zich dan ook schuldig gemaakt onwettig overheidshandelen.

Wat brengt de toekomst?

De stad Gent zal moeten nagaan op welke wijze zij haar Parkeerplan Gent 2020 zal remediëren. Een correcte publicatie is alleszins een eerste vereiste. Daarnaast valt het nog af te wachten in welke concrete rechtsnormen de beleidsmatige richtlijnen zullen worden omgezet door de stad Gent.

Lees hier het arrest van de Raad van State van 24 april 2018

2018-05-15T07:45:02+00:00 15 mei 2018|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht - Publiek recht - Verkeersrecht|Tags: |