>>>Nieuwe Vlaamse wetgeving op komst voor de aanleg en het beheer van directe lijnen en directe leidingen (Eubelius)

Nieuwe Vlaamse wetgeving op komst voor de aanleg en het beheer van directe lijnen en directe leidingen (Eubelius)

Auteurs: Bram DelvauxSietse Wils en Marie Ruys (Eubelius)

Publicatiedatum: 14/09/2018

Op 6 juli 2018 heeft de Vlaamse regering een ontwerp van decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 definitief goedgekeurd. Eerder verleenden de VREG (4 mei 2018) en de afdeling Wetgeving van de Raad van State (26 juni 2018) ook al een advies over het voorontwerp van decreet. Het ontwerp van decreet, dat wijzigingen aan de regelgeving inzake directe lijnen en directe leidingen omvat, zal waarschijnlijk in het najaar door het Vlaamse Parlement aangenomen worden. 

Directe lijn/leiding op de eigen site

Het ontwerp van decreet bevestigt dat de aanleg en het beheer van directe lijnen/leidingen op eigen site altijd toegelaten is. De definitie van “eigen site” blijft ongewijzigd, al verwijst ze voortaan ook naar de erfpachter. De eigen site is “het kadastrale perceel of de aansluitende kadastrale percelen van dezelfde natuurlijke persoon of rechtspersoon als eigenaar, erfpachter, opstalhouder of concessiehouder”.

Nieuw is evenwel dat een meldingsplicht wordt ingevoerd. Die melding betreft de ingebruikname en de ligging van de directe lijn/leiding en gebeurt door de beheerder van de directe lijn/leiding aan de netbeheerder, of, in geval van eilandwerking, aan de VREG.

Directe lijn/leiding buiten de eigen site

Zoals eerder al het geval was, is voor de aanleg van een directe lijn/leiding die de eigen site overschrijdt een voorafgaande toelating van de VREG vereist. De procedure wordt door het ontwerp van decreet duidelijker omlijnd.
Daarnaast mag de VREG de aanvraag enkel weigeren in de volgende – voortaan limitatief – opgesomde gevallen:

  • Indien installaties achter verschillende toegangspunten met elkaar worden verbonden;
  • Indien de rechten van de afnemers niet gewaarborgd worden;
  • Indien niet aan de door de Vlaamse regering bepaalde voorwaarden wordt voldaan; of
  • Indien de veiligheid van het net van de netbeheerder aantoonbaar in het gedrang komt.

De Vlaamse regering voorziet ook in de publicatie van een lijst van de directe lijnen/leidingen waarvoor toelating verleend werd, op de website van de VREG.

Nieuwe heffing op de exploitatie van een directe lijn buiten de eigen site

Met deze wijzigingen wenst de Vlaamse regering ook de fiscaliteit op directe lijnen aan te passen. Zo wordt titel XIV van het Energiedecreet gewijzigd, om in een nieuw hoofdstuk III een heffing in te voeren op de exploitatie van een directe lijn. Deze heffing heeft enkel betrekking op de toegelaten directe lijnen die de eigen site overschrijden. Bovendien is deze heffing niet van toepassing op directe leidingen.
De heffing wordt berekend op de hoeveelheid elektrische stroom in MWh die gelijk is aan de hoeveelheid stroom die jaarlijks in de directe lijn wordt geïnjecteerd. De heffing is verschuldigd door de beheerder van de directe lijn. Het tarief van de heffing bedraagt:

  • Voor een directe lijn op laagspanning (een nominaal spanningsniveau van 1.000 V of lager): 53,83 EUR per geïnjecteerde megawattuur.
  • Voor een directe lijn op middenspanning (een nominaal spanningsniveau van meer dan 1.000 V en lager dan 30 kV): 5,95 EUR per geïnjecteerde megawattuur.
  • Voor een directe lijn op hoogspanning of in eilandwerking (een nominaal spanningsniveau van 30 kV of hoger): 0,36 EUR per geïnjecteerde megawattuur.

De procedure om directe lijnen/leidingen buiten de eigen site toe te laten wordt dus duidelijker, met een limitatieve opsomming van de gevallen waar de aanleg van een directe lijn/leiding buiten de site hoe dan ook onmogelijk zal zijn. Het is evenwel niet zeker of de voorgestelde wijzigingen in de praktijk zullen leiden tot een toename van de aanleg van directe lijnen/leidingen buiten de eigen site.

Lees hier het originele artikel

2018-09-15T11:07:22+00:00 15 september 2018|Categories: Energierecht - Publiek recht|Tags: , |