>>>Directe lijnen en leidingen als boost voor decentrale energieproductie (Lydian)

Directe lijnen en leidingen als boost voor decentrale energieproductie (Lydian)

Auteurs: Wouter Neven en Jens Debièvre (Lydian)

Publicatiedatum: 20/12/2018

Het Decreet van 16 november 2018 houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 (Wijzigingsdecreet) voorziet in een versoepeling van de regels inzake de aanleg en het beheer van directe lijnen (DLI) en directe leidingen (DLE).

DLI zijn elektriciteitslijnen met een nominale maximale spanning van 70 kilovolt of minder die een productie-installatie rechtstreeks met de afnemer verbinden. DLE zijn leidingen voor aardgasdistributie die geen deel uitmaken van een aardgasdistributienet.

De trend tot decentralisatie van de energieproductie en de strikte goedkeuringsvoorwaarden voor de aanleg van DLI en DLE uitgevaardigd door de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG), leidde de decreetgever tot een versoepeling van het Energiedecreet voor wat betreft de aanleg van dergelijke lijnen en leidingen.

Directe lijnen en leidingen die de grenzen van de eigen site overschrijden

Het Wijzigingsdecreet stoelt voor wat betreft de DLI en DLE die de grenzen van de eigen site overschrijden op twee pijlers: (i) een aanpassing van de goedkeuringsvoorwaarden voor DLI en DLE en (ii) de invoering van een heffing op de exploitatie, dit specifiek voor DLI.

Aanpassing van de goedkeuringsvoorwaarden – voorafgaande toelating

De aanleg en het beheer is slechts toegestaan mits een voorafgaande en uitdrukkelijke toelating van de VREG.

De VREG kan een aanvraag slechts weigeren in een aantal limitatief opgesomde gevallen (zie artikel 4.5.1 van het Energiedecreet), met name indien:

  1. de installaties die achter verschillende toegangspunten liggen met elkaar verbonden zijn; dit om de creatie van privédistributienetten te vermijden;
  2. de rechten van de afnemers niet worden gewaarborgd;
  3. er niet voldaan is aan de voorwaarden die de Vlaamse Regering kan vastleggen per uitvoeringsbesluit;
  4. de veiligheid van het net en van de netbeheerder in wiens geografisch gebied de directe lijn of leiding is gelegen, aantoonbaar in het gedrang komt.

De enige uitzondering op deze limitatief opgesomde weigeringsgronden vormen de productie-installaties die reeds voor 1 januari 2019 aangesloten werden op het net, maar die vanaf 1 januari 2019 hun aansluiting willen wijzigen om DLI of DLE aan te leggen.

Conform de actieve openbaarheid van bestuur zal de VREG op zijn website een actuele lijst bekendmaken van de DLI en DLE waarvoor een toelating is verleend, alsook van de beheerders ervan.

Goed voor de rechtszekerheid, zijn de duidelijke procedure en de termijnen voor de VREG waarin het Wijzigingsdecreet voorziet.

Invoering van een heffing

Tevens voert het Wijzigingsdecreet een heffing in op de exploitatie van een toegelaten DLI.

Dergelijke lijnen zijn immers niet onderworpen aan gereguleerde nettarieven en vallen niet onder het toepassingsgebied van de Vlaamse Energieheffing. Het Wijzigingsdecreet voorziet daarentegen niet in een heffing op de exploitatie van een DLE.

De heffing wordt berekend op de hoeveelheid elektrische stroom uitgedrukt in megawatt-uur, die gelijk is aan de hoeveelheid stroom die jaarlijks in de DLI wordt geïnjecteerd. Het tarief wordt bovendien verder gediversifieerd op basis van de aansluiting van de afnemer.

De inkomsten van deze heffing kunnen worden aangewend om de netbeheerder te compenseren voor de openbare dienstverplichtingen die betrekking hebben op DLI.

Directe lijnen en leidingen die de grenzen van de eigen site niet overschrijden – meldingsplicht

Het Wijzigingsdecreet voorziet ten slotte voor DLI en DLE die de grenzen van de eigen site niet overschrijden in een nieuwe meldingsplicht omtrent o.a. de ligging en de ingebruikname ervan. Dergelijke melding dient te gebeuren binnen de dertig dagen volgende op de ingebruikname. Op die manier kan de VREG nagaan of de “eigen site” effectief niet wordt overschreden.

De beheerder van de DLI of DLE meldt de ingebruikname aan de VREG, dan wel aan de netbeheerder op wiens net de afnemer van de DLI of de DLE is aangesloten.

De netbeheerder dient de ontvangen gegevens op eerste verzoek ter beschikking dient te stellen aan de VREG.

Inwerkingtreding

Het Wijzigingsdecreet treedt in werking op 1 januari 2019.

Lees hier het originele artikel

2018-12-22T12:26:25+00:00 22 december 2018|Categories: Energierecht - Publiek recht|Tags: , |