Privacy en gegevensbescherming:
in conflict met de GBA

Webinar op 25 oktober 2022

 

De webshop juridisch doorgelicht

Webinar op 6 oktober 2022

Handelshuur:
overzicht van relevante rechtspraak

Webinar op 18 november 2022

Service Level Agreements (SLA’s) bij ICT-contracten

Webinar op 25 november 2022

Het nieuwe verbintenissenrecht:
de impact voor de bouw- en vastgoedsector

Webinar op 20 oktober 2022

Beëindiging van contracten
en sancties wegens wanprestaties

Webinar on demand

Gebruik van het Nationaal pandregister: de Gegevensbeschermings-autoriteit heeft op 19 juni 2019 haar advies gegeven over het ontwerp-KB (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 22/07/2019

De Vice-eerste Minister en de Minister van Financiën heeft de Autoriteit geraadpleegd voor advies over een ontwerp van KB tot wijziging van het KB van 14 september 2017 tot uitvoering van de artikelen van titel XVII van boek III van het Burgerlijk Wetboek, die het gebruik van het nationaal pandregister betreffen, waarvan het mogelijk maken van een bezitloos pandrecht het doel is.

Hoge eis van betrouwbaarheid vereist

Een hoge mate van betrouwbaarheid moet worden geëist met betrekking tot de identiteit die de gebruikers van het nationale pandregister beweren te hebben, die ten minste gelijkwaardig is aan die van de elektronische identiteitskaart. De verwerking van persoonsgegevens in verband met het bijhouden en raadplegen van het nationaal Pandregister houdt immers een groot risico in voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen: de gegevens dragen bij tot de beoordeling van de economische situatie van de inbrenger of koper; ze worden op grote schaal verwerkt, d.w.z. op Belgische schaal voor alle bezitloze panden; en de verwerking, indien ze fouten bevat, kan in het bijzonder de inbrenger of verkoper verhinderen zijn recht op het pand of zijn eigendomsrecht van het betrokken goed uit te oefenen ten aanzien van een derde partij.
Het belang van een hoog betrouwbaarheidsniveau met betrekking tot de identiteit van de gebruiker vloeit ook voort uit het feit dat deze eis een belangrijke maatregel is die kan bijdragen tot het beperken van het potentiële misbruik van het doel van het register bij de raadpleging ervan, een maatregel die met anderen maatregelen werd ingevoerd bij Koninklijk Besluit van 22 oktober 2017

Gegevensautoriteit wenst aanpassing van het ontwerpbesluit

Lees hier het advies 123/2019 van 19 juni 2019 met de suggesties van wat er moet gewijzigd worden

Themadag ‘Contractuele clausules’

Clausules inzake eigendomsvoorbehoud en retentierecht: sessie tijdens de Themadag ‘Contractuele clausules. Een selectie van clausules die bijzondere aandacht vragen in het licht van recente wetgeving en/of rechtspraak’ (er zijn 8 sessies, elke deelnemer volgt 2 of 4 sessies naar keuze) in Gent op vrijdag 31 januari 2020.

Sprekers zijn:

Meer informatie over deze themadag