>>>De nieuwe Camerawet komt eraan (Sirius Legal)

De nieuwe Camerawet komt eraan (Sirius Legal)

Auteur: Freekje De Vidts (Sirius Legal)

Publicatiedatum: 12/03/2018

Op 8 maart 2018 keurde het Parlement het wetsontwerp goed dat de vandaag geldende camerawetgeving ingrijpend zal veranderen en dat van toepassing zal zijn op het gebruik van alle types van camera’s, zowel politioneel als niet-politioneel.

Achtergrond

De regeling rond het gebruik van camera’s zit vandaag vervat in de Camerawet van 21 maart 2007. In de praktijk echter bleek deze wet, die na 2007 een aantal keer werd gewijzigd deels achterhaald te zijn door de technologische ontwikkelingen van de laatste jaren en ook op een aantal punten rechtsonzekerheid te creëren. Het wetsontwerp wijzigt de vandaag bestaande camerawetgeving dan ook op ingrijpende wijze.

Het goedgekeurde wetsontwerp bevat enerzijds wijzigingen aan de bestaande Wet op het Politieambt die voortaan het gebruik van camera’s door politiediensten zal regelen. Daarnaast bevat de wet de regeling van het niet-politionele gebruik van camera’s. Deze regels blijven vervat zitten in de Camerawet van 2007 maar de wet bevat wel een aantal nieuwigheden en tracht een aantal onduidelijkheden uit deze Wet van 2007 weg te nemen. Tot slot bevat de wet een aantal wijzigingen aan de Wet op de Inlichtingendiensten en hun gebruik van camera’s.

In het kader van dit artikel beperken we ons tot een bespreking van het niet-politionele gebruik van camera’s.

De Camerawet en niet-politioneel gebruik

Indien je zelf een camera installeert dien je vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe wet niet langer aangifte te doen bij de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, maar wel bij de politie. Hiervoor wordt een nieuwe online aangiftetoepassing ontwikkeld. Daarnaast zal de verantwoordelijke voor de verwerking een register moeten bijhouden waarin deze verwerking is opgenomen. Een K.B. zal moeten bepalen welke informatie precies in dit register dient opgenomen te worden. (Dit naar analogie met het register voor de verwerking die door de Privacyverordening wordt opgelegd.)

Daarnaast is er ook een nieuwigheid bij het gebruik van vaste bewakingscamera’s die geïnstalleerd zijn “in een voor het publiek toegankelijke besloten plaats” (zoals bv. een winkel). Een winkel die gebruikt maakt van dergelijke camera’s zal een controlescherm moeten tonen in het openbaar en in de nabijheid van de camera. Het pictogram dat vandaag vereist is bij het plaatsen van camera’s, is in de toekomst nog steeds noodzakelijk.

Voor wat betreft de vaste bewakingscamera’s die op de openbare weg worden gebruikt bepaalt de nieuwe wet dat bewakingsagenten, onder toezicht van de politiediensten, deze beelden in real time kunnen bekijken. Dit was niet mogelijk onder de bestaande wetgeving.

Nog een nieuwigheid is dat voortaan de camera’s die worden gebruikt om toe te zien om de naleving van de gemeentelijke retributiereglementen binnen het toepassingsgebied van de nieuwe Camerawet zullen vallen. De doeleinden voor het gebruik van mobiele ANPR-camera’s zullen bovendien uitgebreid worden waardoor het zal mogelijk zijn om parkeeroverlast en andere verkeersovertredingen die met een GAS-boete worden gestraft te voorkomen, vast te stellen of op te sporen.

Daarnaast regelt de wet ook nog een aantal andere zaken waarvan nog geen sprake was in de vandaag geldende wetgeving zoals het gebruik van “intelligente bewakingscamera’s” (vb. camera met nummerplaatherkenning, camera die geluid/beweging detecteert,..) en het gebruik van mobiele bewakingscamera’s (bv. drones, bodycams,…).

Meer info over de nieuwe wet kan u vinden op de website van de Algemene Directe Veiligheid & Preventie.

Inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking op 25 mei 2018, samen met de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming. De vraag is of de noodzakelijke K.B.’s ook tijdig klaar zullen zijn…

Lees hier het originele artikel

2018-03-13T10:26:58+00:00 13 maart 2018|Categories: Privacy recht - Privacy, IT & IP recht|Tags: , |