>, Straf- en strafprocesrecht>Weigering sociale documenten te bezorgen aan sociale inspectie – Cassatie 6 november 2018 (LegalNews.be)

Weigering sociale documenten te bezorgen aan sociale inspectie – Cassatie 6 november 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 11/12/2018

Weigering sociale documenten te bezorgen aan sociale inspectie, zonder verzet tegen opsporen van die documenten: geen belemmering toezicht als bedoeld door art. 209 Strafwetboek. Cassatie 6 november 2018.

Mr. Len Augustyns, advocaat van de eiser in Cassatie licht toe.

De visie van het hof van beroep te Gent (1 maart 2018)

Het hof van beroep was van mening dat:

  • ook vóór de wet van 11 december 2016 het belemmeren van toezicht strafbaar was overeenkomstig artikel 209 Sociaal Strafwetboek
  • een buitenlandse werkgever met personeel in België afschriften van loondocumenten diende ter beschikking te houden van de Belgische inspectiediensten
  • het niet overleggen van deze documenten een belemmering van toezicht in de zin van artikel 209 Sociaal Strafwetboek kan uitmaken
  • er geen reden is waarom die bepaling niet zou gelden in situaties waar een buitenlandse werkgever personeel naar België detacheerde
  • de feiten zoals zij zich voltrokken op 27 februari 2015 en 29 maart 2015 wel degelijk strafrechtelijke vergrijpen waren.

Aldus oordeelde het arrest dat het louter niet opsturen van de door de sociale inspectie opgevraagde documenten betreffende de detachering strafbaar is als het belemmeren van het toezicht als bedoeld door artikel 209 Sociaal Strafwetboek.

Waarom het Hof van Cassatie niet akkoord is met het hof van beroep (6 november 2018)

Artikel 28, § 1 tot § 3, Sociaal Strafwetboek bepaalt:

Ҥ 1. De sociaal inspecteurs mogen zich alle informatiedragers doen overleggen die zich bevinden op de arbeidsplaatsen of op de andere plaatsen die aan hun toezicht zijn onderworpen, op voorwaarde dat deze informatiedragers:
1° hetzij sociale gegevens, bedoeld in artikel 16, 5°, bevatten;
2° hetzij gelijk welke andere gegevens bevatten die ingevolge de wetgeving dienen te worden opgemaakt, bijgehouden of bewaard, zelfs wanneer de sociaal inspecteurs niet zijn belast met het toezicht op deze wetgeving. De sociaal inspecteurs mogen zich eveneens de toegang doen verschaffen tot de in het eerste lid bedoelde informatiedragers die vanuit deze plaatsen toegankelijk zijn via een informaticasysteem of via elk ander elektronisch apparaat.

§ 2. Wanneer de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber afwezig is op het ogenblik van de controle nemen de sociaal inspecteurs de nodige maatregelen om de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber te contacteren om voormelde informatiedragers te doen voorleggen of om zich toegang te doen verschaffen tot de in § 1, eerste lid, bedoelde informatiedragers die vanuit deze plaatsen toegankelijk zijn via een informaticasysteem of via elk ander elektronisch apparaat.

§ 3. De sociaal inspecteurs kunnen overgaan tot het opsporen en onderzoeken van de in § 1 bedoelde informatiedragers in de volgende gevallen:

1° wanneer de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber voormelde informatiedragers niet vrijwillig voorlegt, zonder zich evenwel te verzetten tegen deze opsporing of dit onderzoek;

2° wanneer de werkgever, zijn aangestelde of lasthebber op het ogenblik van de controle niet bereikbaar is.
De sociaal inspecteurs kunnen slechts overgaan tot de opsporing of het onderzoek van deze informatiedragers op voorwaarde dat de aard van de opsporing of het onderzoek dit vereist wanneer het gevaar bestaat dat deze informatiedragers of de gegevens die zij bevatten naar aanleiding van de controle verdwijnen of worden gewijzigd of wanneer de gezondheid of de veiligheid van de  werknemers dit vereist. Wanneer de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber zich verzet tegen deze opsporing of dit onderzoek wordt een proces-verbaal opgesteld wegens belemmering van toezicht.”

Uit deze bepaling en de wetsgeschiedenis ervan volgt dat het louter weigeren om sociale documenten te bezorgen aan de sociaal inspecteurs, zonder zich te verzetten tegen het opsporen van die documenten geen belemmering van toezicht vormt als bedoeld door artikel 209 Strafwetboek.

Lees hier het arrest van het Hof van Cassatie van 6 november 2018

Op 20 juni 2019 organiseert LegalNews.be de themadag ‘Ondernemingsstrafrecht’ (incl. boek Larcier) met keuze uit 4 sessies. Tijdens sessie 2 heeft Prof. dr. Kristof Salomez  het over ‘Sociaal straf- en strafprocesrecht: recente evoluties’.

 

2019-06-17T08:37:43+00:00 11 december 2018|Categories: Sociaal recht - Straf- en strafprocesrecht|Tags: , |