>>>Overuren vorderen: het is niet aan de werknemer om het bewijs ervan te leveren. Arbeidshof Brussel 22 mei 2020 (KULeuven)

Overuren vorderen: het is niet aan de werknemer om het bewijs ervan te leveren. Arbeidshof Brussel 22 mei 2020 (KULeuven)

Auteur: Sarah De Groof (Instituut voor Arbeidsrecht KULeuven)

Publicatiedatum: juni 2020

In de recentste nieuwsbrief van het Instituut voor Arbeidsrecht van de KULeuven wordt het arrest van het arbeidshof te Brussel van 22 mei 2020 becommentarieerd door mevr. Sarah De Groof.

Hieronder volgt haar bijdrage.

Op 14 mei 2019 oordeelde het Hof van Justitie met het arrest Deutsche Bank SAE, nr. C 55/18 dat “Om het nuttig effect van de in richtlijn 2003/88 opgenomen rechten en van het in artikel 31, lid 2 van het Handvest verankerde fundamentele recht te verzekeren moeten de lidstaten aan werkgevers dan ook de verplichting opleggen om een objectief, betrouwbaar en toegankelijk systeem op te zetten waarmee de dagelijkse arbeidstijd van iedere werknemer wordt geregistreerd” (zie NB 2019/5).

Nu volgt het eerste Belgische arrest waarin deze uitspraak wordt toegepast.

De werknemer in kwestie vorderde loon voor 34 overuren. Hoewel zij de eisende partij is, bewijst zij deze overuren klaarblijkelijk niet. En dat hoeft ook niet, vindt het arbeidshof. Elke partij moet immers meewerken aan de bewijsvoering en de rechter moet voor de verdeling van de bewijslast onder meer afwegen voor welke partij onder de gegeven omstandigheden het leveren van bewijs het minst bezwaarlijk is. In het licht van het arrest van het Hof van Justitie van 14 mei 2019 rust volgens het arbeidshof te Brussel “op de werkgever wel degelijk de verplichting een objectief, betrouwbaar en toegankelijk systeem op te zetten waarmee de dagelijkse arbeidstijd van iedere werknemer wordt geregistreerd, en dat het gevolg van het feit dat dit systeem niet werd ingesteld is dat het aan de werkgever is om aan te tonen welke arbeidsuren werden gepresteerd, minstens dat de uren waarvan de werknemer [beweert] ze gepresteerd te hebben, niet werden gepresteerd.

Lees hier het arrest van het arbeidshof te Brussel van 22 mei 2020

2020-07-02T06:46:00+00:00 2 juli 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |