>>>Mag een werknemersvertegenwoordiger via een blog info bezorgen aan zijn collega’s zonder dat de werkgever daar toegang toe heeft? Arbeidshof Brussel 21 juni 2018 (KULeuven)

Mag een werknemersvertegenwoordiger via een blog info bezorgen aan zijn collega’s zonder dat de werkgever daar toegang toe heeft? Arbeidshof Brussel 21 juni 2018 (KULeuven)

Auteur: Inge Verdonck (Instituut voor Arbeidsrecht van de KULeuven)

Publicatiedatum: januari 2019

“Mag een vertegenwoordiger van het personeel in die hoedanigheid inlichtingen bezorgen aan zijn collega’s en met hen een communicatie onderhouden zonder dat de werkgever daar toegang toe heeft? Dat was de kernvraag waar het arbeidshof te Brussel zich in deze zaak over uitsprak.

Een werknemersvertegenwoordiger verkozen als lid van de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk bracht in juli 2017 een mediakanaal (blog) tot stand met de bedoeling om informatie vanuit de werknemersvertegenwoordiging door te laten stromen naar het personeel.

De blog werd op een extern netwerk geplaatst. Toetreding kon enkel op uitnodiging en de uitnodiging werd verstuurd naar alle professionele e-mailadressen van het personeelsbestand, met uitzondering van de directie, de echtgenote van een directielid en toeleveranciers. De blog hield een clausule van confidentialiteit in, met de bedoeling om geen informatie van de site te verspreiden naar personen die er geen toegang toe hadden, geen kopieën ervan te nemen of toegangen door te geven zonder voorafgaand akkoord.

De werkgever was op de hoogte van het bestaan van de blog. Eind 2017 ontstond er discussie over het sociaal klimaat en het functioneren van de overlegorganen in de onderneming en nam de werkgever de blog in het vizier. Behalve het feit dat de blog niet voor iedereen toegankelijk was, nam hij aanstoot aan vermeende uitlatingen over de directie, die blijk gaven van een deloyale houding. Bovendien zou de blog vertrouwelijke informatie uit vergaderingen van de ondernemingsraad en het comité hebben verspreid. Tot slot zou de blog informatiebeveiligingsvoorschriften negeren door gevoelige informatie te verspreiden via een IT-systeem dat de onderneming niet ondersteunt.

Nadat de personeelsafgevaardigde weigerde om de blog stop te zetten, startte de werkgever de specifieke procedure tot ontslag om dringende reden van een  personeelsafgevaardigde in artikel 4 van de wet van 19 maart 1991 op. De dringende reden wordt evenwel niet aanvaard.

Het geding spitst zich toe op de toepassing van fundamentele rechten gelinkt aan de vrijheid van meningsuiting, in het bijzonder het recht op informatie, overleg en collectief onderhandelen in artikel 23 Grondwet. Dat recht wordt verder afgelijnd in artikel 32 KB 27 november 1973 houdende reglementering van de economische en financiële inlichtingen te verstrekken aan de ondernemingsraden en gesanctioneerd  in artikel 192 Sociaal Strafwetboek. Het artikel 32 bepaalt dat de vertegenwoordigers van de werknemers voor de voorlichting van het personeel moeten zorgen, aan de hand van de inlichtingen die hun worden medegedeeld, erover wakend dat deze met de nodige discretie worden gehanteerd, teneinde de belangen van de onderneming niet te schaden. En verder nog dat elke schriftelijke mededeling gedaan door een lid van de ondernemingsraad bij toepassing van voorgaande alinea voorafgaandelijk bij de secretaris van de ondernemingsraad moet neergelegd worden.

Het hof toetst vervolgens de inhoud van de blog aan deze reglementering, alsook aan de interne regels van de onderneming en komt tot het besluit dat de informatie die de blog verstrekt algemeen van aard was en geen economische of financiële inlichtingen betrof. De personeelsafgevaardigde kon dus legitiem via dat kanaal met het personeel communiceren. De eis van de werkgever om de blog af te sluiten was in strijd met de vrijheid van meningsuiting, van vereniging en de syndicale vrijheid.”

Lees hier het arrest van het Arbeidshof te Brussel van 21 juni 2018

2019-01-30T16:30:06+00:00 30 januari 2019|Categories: Arbeidsrecht - Ondernemingsrecht|Tags: |