>, Bouwrecht>Hoe ontsnap ik aan de hoofdelijke aansprakelijkheid voor loonschulden in de bouwsector? (Wanted Law)

Hoe ontsnap ik aan de hoofdelijke aansprakelijkheid voor loonschulden in de bouwsector? (Wanted Law)

Auteur: Wanted Law

Publicatiedatum: 19/10/2019

Automatische hoofdelijke aansprakelijkheid voor het te weinig betaalde loon van de arbeiders in de bouw.

Opdrachtgevers of  (hoofd)aannemers die werken met een (onder)aannemer zijn automatisch hoofdelijk aansprakelijk voor het gedeelte van het loon dat die (onder)aannemer niet heeft betaald in overeenstemming met de Belgische minimumlonen. Met andere woorden, u bent als bouwheer of hoofdaannemer mede-aansprakelijk voor het te weinig uitbetaald loon van de arbeiders.

Deze regel wed ingevoerd sinds de omzetting van de Europese richtlijn 2014/17 van 15 mei 2014 betreffende de detachering van werknemers in het Belgisch recht. De strengere regels zijn er gekomen om de naar België gedetacheerde werknemers in de bouwsector beter te beschermen en te garanderen dat zij correct en volgens de Belgische minimumlonen worden betaald.

Voordien was u als opdrachtgever of hoofdaannemer pas hoofdelijk aansprakelijk voor de loonschulden van een (onder)aannemer van zodra u in kennis werden gesteld door de sociale inspectie. Vervolgens trad de hoofdelijke aansprakelijkheid pas in na 14 werkdagen en enkel voor toekomstige loonschulden.

Wanneer bent u hoofdelijk aansprakelijk voor de loonschulden van uw (onder)aannemer?

De hoofdelijke aansprakelijkheid geldt enkel voor activiteiten in de bouwsector (PC 124) en werken in onroerende staat in de zin van artikel 20, §2 van het KB nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de B.T.W.

Bovendien geldt de ingevoerde automatische hoofdelijke aansprakelijkheid enkel ten aanzien van de rechtstreekse medecontractant en dus niet voor de verdere onderaannemers in de keten.

Kan ik ontsnappen aan deze automatische hoofdelijke aansprakelijkheid voor de uitbetaling van de minimumlonen?

Ja! Ondanks de automatische hoofdelijke aansprakelijkheid kan u als opdrachtgever of hoofdaannemer ontsnappen aan deze aansprakelijkheid via een gezamenlijk ondertekende verklaring.

Deze verklaring vermeldt krachtens artikel 35/6/3, §2 Loonbeschermingswet dat:

  • De hoofdaannemer aan de onderaannemer verklaart te hebben meegedeeld dat de informatie over het verschuldigde loon staat op de internetsite van de FOD WASO, http://www.werk.belgie.be (Thema’s > Detachering > Arbeidsvoorwaarden > Loon). De onderaannemer bevestigt dat hij de internetsite kent waarop de informatie over het verschuldigde loon staat.
  • De onderaannemer verklaart dat hij zijn verplichting om tijdig het verschuldigde loon aan zijn werknemers uit te betalen naleeft en zal naleven.

Opgelet! Wanneer u als opdrachtgever of (hoofd)aannemer kennis  krijgt dat uw (onder)aannemer toch niet volledig of gedeeltelijk het loon betaalt dat verschuldigd is aan zijn werknemer, dan zal u opnieuw hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de betaling van het loon, maar pas vanaf het verstrijken van een termijn van 14 werkdagen die aanvangt op het  ogenblik van de kennisname van de overtreding.

Wat met lopende aannemingscontracten waarin reeds staat dat de (onder)aannemer de Belgische minimumlonen moet respecteren?

De strengere regels zijn ook van toepassing op lopende contracten omdat de wetgever geen onderscheid heeft gemaakt tussen lopende en nieuwe overeenkomsten. Eventuele clausules in bestaande contracten waarin u de (onder)aannemer verplicht om de Belgische minimumlonen te respecteren zijn onvoldoende om van de vrijstelling te genieten, tenzij u expliciet verwijst naar de website van FOD WASO (Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg).

Lees hier het originele artikel

2019-10-21T18:41:53+00:00 21 oktober 2019|Categories: Arbeidsrecht - Bouwrecht|Tags: , , , |