>>>Afwezigheden melden via Whatsapp-bericht in plaats van telefonisch (zoals bepaald in het arbeidsreglement): voldoende voor ontslag om dringende reden? Arbeidsrechtbank Antwerpen 15 juni 2020 (KULeuven)

Afwezigheden melden via Whatsapp-bericht in plaats van telefonisch (zoals bepaald in het arbeidsreglement): voldoende voor ontslag om dringende reden? Arbeidsrechtbank Antwerpen 15 juni 2020 (KULeuven)

Auteur: Sara Mannaerts (Instituut voor Arbeidsrecht KULeuven)

Publicatiedatum: september 2020

In de recentste nieuwsbrief van het Instituut voor Arbeidsrecht van de KULeuven wordt het vonnis van de arbeidsrechtbank Antwerpen van 15 juni 2020 becommentarieerd door mevr. Sara Mannaerts.

Hieronder volgt haar bijdrage.

“Een werkneemster, tewerkgesteld als hulpkelner in een restaurant, wordt ontslagen om dringende reden. Haar werkgever voert aan dat zij voortdurend ongewettigd afwezig is daar zij de werkgever enkel via een Whatsapp bericht op de hoogte heeft gebracht van haar arbeidsongeschiktheid, terwijl het arbeidsreglement voorschrijft dat de bedrijfsleiding telefonisch dient te worden verwittigd. Voorts zou de werkneemster in gebreke blijven om haar afwezigheid te verantwoorden (ondanks ingebrekestelling), aangezien de doktersattesten ook enkel via Whatsapp werden verzonden.

De werkgever meent verder geen gewaarborgd loon verschuldigd te zijn.

De rechtbank kan zich niet vinden in de redenering van de werkgever. Zij oordeelt dat deze laatste tijdig op de hoogte was gesteld van de arbeidsongeschiktheid van de werkneemster. Artikel 31, §2, 1e lid van de Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt wel dat de werkgever onmiddellijk moet worden verwittigd, maar geenszins hoe de werknemer dit dient te doen. De werknemer kan dit bijgevolg telefonisch doen, maar ook per sms, per fax, etc. Het feit dat het arbeidsreglement van de werkgever bepaalt dat de verwittiging verplicht (mondeling) telefonisch moet gebeuren doet hieraan geen afbreuk, en is zelfs in strijd met artikel 6 van de Arbeidsovereenkomstenwet aangezien het de verplichtingen van de werknemer verzwaart. Het is aan de werkneemster om aan te tonen dat zij haar werkgever tijdig heeft verwittigd, maar de rechtbank stelt dat dit in concreto voldoende wordt aangetoond. De werkneemster bewijst dat zij de berichten heeft verzonden via Whatsapp, en dat deze werden ontvangen en vaak zelfs beantwoord door de werkgever. Uit de stukken blijkt bovendien dat de werkgever het gewoon is om via Whatsapp met het personeel te communiceren.

De rechtbank vervolgt dat het overmaken van doktersattesten evenzeer via Whatsapp kan gebeuren. Noch in de Arbeidsovereenkomstenwet, noch in het arbeidsreglement van de werkgever wordt immers vereist dat aan de werkgever het originele doktersattest wordt overgemaakt.

Aangezien werd aangetoond dat de werkneemster tijdig haar arbeidsongeschiktheid meedeelde én dat zij tijdig haar afwezigheid kon verantwoorden, besluit de rechtbank dat de ongewettigde afwezigheid niet wordt bewezen. Het meedelen van arbeidsongeschiktheid via Whatsapp in plaats van telefonisch wordt niet beschouwd als een zware fout die elke professionele samenwerking onmogelijk maakt. Het ontslag om dringende reden is onrechtmatig en aan de werkneemster wordt een opzeggingsvergoeding toegekend.

Bijkomend vordert de werkneemster een schadevergoeding kennelijk onredelijk ontslag, maar deze werd door de rechtbank afgewezen. Tijdens haar periode van arbeidsongeschiktheid postte zij immers berichten op de sociale media waaruit bleek dat zij voluit van het leven genoot. Hoewel het haar was toegestaan de woning te verlaten, oordeelde de rechter dat elke normale en redelijke werkgever hier aanstoot aan zou nemen.”

Lees hier het vonnis van de arbeidsrechtbank Antwerpen van 15 juni 2020

2020-10-02T07:44:53+00:00 7 oktober 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , |