>>>Mededingingsprocedures: wetsvoorstel tot verfijning ingediend op 27 februari 2019 (LegalNews.be)

Mededingingsprocedures: wetsvoorstel tot verfijning ingediend op 27 februari 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 08/03/2019

Met de wet van 3 april 2013 houdende invoeging van boek IV “Bescherming van de mededinging” en van boek V “De mededinging en de prijsevoluties” in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IV en aan boek V en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek IV en aan boek V, in boek I van het Wetboek van economisch recht werd een nieuwe mededingingswet opgenomen in het Wetboek van economisch recht.

Op basis van de ervaringen opgedaan met de toepassing van de nieuwe mededingingswetgeving werd een wetsvoorstel uitgewerkt om de mededingingsprocedures te verfijnen en te stroomlijnen.

Basisbeginselen blijven

De voorgestelde wijzigingen behouden de basisbeginselen die aan de grondslag lagen van de hervorming van 2013.

 • de Belgische Mededingingsautoriteit blijft een administratieve autoriteit
 • de structuur van de Belgische Mededingingsautoriteit blijft onveranderd
 • de procedures worden niet fundamenteel gewijzigd
 • het materieel mededingingsrecht wordt niet gewijzigd.
Doelstelling van de wijzigingen

Hoofddoelstelling van de voorgestelde wijzigingen is het verbeteren van de naleving van het mededingingsrecht en van de werking van de Belgische Mededingingsautoriteit ten einde de procedures meer efficiënt te maken en latere betwistingen te vermijden voor het Marktenhof.

Voorliggend ontwerp bewerkstelligt deze doelstelling door onder meer:

 • het aanbrengen van legistieke verbeteringen, het corrigeren van legistieke vergissingen en onduidelijkheden en het invullen van lacunes
 • het vereenvoudigen en uniformeren van procedures
 • het herschikken en herformuleren van bepalingen ten einde de leesbaarheid te verhogen en interpretatieproblemen te vermijden
 • het aanpassen van bepalingen aan in de praktijk opgedane ervaringen
 • het verduidelijken van de regels met betrekking tot de inbreuken op het kartelverbod begaan door natuurlijke personen
 • het duidelijk afbakenen van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de actoren in de verschillende stappen van de procedure: de auditeur-generaal, de auditeur, de betrokken ondernemingen, enz., rekening houdend met de efficiëntie van de procedure en de rechten van verdediging
 • het afschaffen, om redenen van efficiëntie, van de auditoraatscel als beslissend orgaan namens het auditoraat. Voortaan worden de beslissingen rechtstreeks genomen door de auditeur. De auditeur staat daarbij onder de algemene leiding van de auditeur-generaal, die bevelen kan richten tot de auditeur. De rol van de voormalige auditoraatscel als orgaan van “peerreview” wordt overgenomen door een collega-auditeur die optreedt als “auditeur-adviseur”
 • het centraliseren op nationaal niveau van de bevoegdheid tot het afleveren van een voorafgaande machtiging tot huiszoeking
 • het aanpassen van een aantal onderzoeks- en beslissingstermijnen rekening houdend met de noden van een goed onderzoeks- en beslissingsproces
 • het wijzigen van de regeling betreffende de toegang door de betrokken partijen en het Mededingingscollege tot vertrouwelijke documenten
 • het regelen van de samenstelling van het onderzoeksdossier en het proceduredossier
 • het preciseren dat het voorstel van beslissing, dat de auditeur indient bij het Mededingingscollege, enkel betrekking heeft op grieven die aan bod zijn gekomen in de mededeling van grieven, ten einde van de rechten van verdediging van de betrokken onderneming te vrijwaren
 • het vermijden van betwistingen rond het neerleggen van bijkomende stukken à décharge bij het Mededingingscollege, waarbij de auditeur kan antwoorden op dergelijke stukken
 • het vaststellen van het boeteplafond op 10 % van de wereldwijde omzet
 • het mogelijk maken van het voorwaardelijk stopzetten van een onderzoek, bv. wanneer de auditeur concludeert dat de door de betrokken onderneming gedane toezeggingen om de inbreuk stop te zetten en te remediëren, tegemoet komen aan zijn bezorgdheden, in gevallen waarin het opleggen van een boete niet nodig is
 • het regelen van de procedure die van toepassing is wanneer de auditeur nieuwe grieven wenst te brengen of grieven wenst te herkwalificeren, nadat hij kennis heeft genomen van het verweer van de betrokken partij
 • het verbieden dat de verzoeker om voorlopige maatregelen tijdens de procedure andere schriftelijke opmerkingen of stukken indient dan waren gehecht aan zijn verzoekschrift, behoudens wanneer de voorzitter toestaat dat de verzoeker antwoordt op het verweer.

Lees hier het wetsvoorstel 

2019-03-08T07:56:57+00:00 8 maart 2019|Categories: Handels- en financieel recht - Mededingingsrecht en antitrust|Tags: , |