De webshop juridisch doorgelicht

Webinar op 6 oktober 2022

Handelshuur:
overzicht van relevante rechtspraak

Webinar op 18 november 2022

Handelsagentuur-overeenkomsten : een overzicht na de wet van 16 februari 2022

Webinar on demand

Consumentenrecht anno 2022

Webinar on demand

De factuur – De impact van het nieuwe bewijsrecht

Webinar on demand

Handelstussenpersonen en distributieovereenkomsten

Webinar on demand

Uitwinningsvergoeding handelsagent: zowel berekenen op forfaitair onkostenbedrag als op variabel commissieloon is correct – Cassatie 11 juni 2021 (LegalNews)

Auteur: LegalNews

Publicatiedatum: 19/07/2021

Het arrest van het hof van beroep te Gent van 29 april 2020

De appelrechter stelt vast en oordeelt dat:

  • de volledige vergoeding van de agent in aanmerking komt als berekeningsbasis van de uitwinningsvergoeding, namelijk de vaste vergoeding en de variabele vergoeding;
  • de eiseres aan de verweerster een forfaitaire vergoeding betaalde van 3.000 euro voor de prestaties als ‘country manager’, deels forfaitaire vergoedingen betaalde voor computerkosten, wagen, brandstof, personeel, administratiekosten, enz. en een kleine variabele vergoeding betaalde op basis van de gerealiseerde omzet;
  • al deze vergoedingen betrekking hadden op kosten die eigen zijn aan de handelsagent voor het uitoefenen van zijn taken;
  • het geen vergoedingen betreffen die de principaal aan de handelsagent betaalt die hetzij niets te maken hebben met de handelsagentuur, hetzij in principe eigen zijn aan de principaal;
  • de verweerster op deze wijze een grote zekerheid kreeg dat een groot deel van de kosten van haar vertegenwoordigers werden vergoed, doch tegenover deze zekerheid staat dat zij slechts recht heeft op een kleine commissie;
  • deze wijze van vergoeden, zoals overeengekomen tussen de partijen, niet belet dat deze vergoedingen deel uitmaken van de vergoedingen die de handelsagent verkrijgt uit hoofde van de door hem afgesloten handelsagentuur.

De visie van het Hof van Cassatie

De appelrechter die beslist om met betrekking tot de berekening van de uitwinningsvergoeding zowel rekening te houden met het forfaitair bedrag met betrekking tot de onkosten als het variabel commissieloon, verantwoordt deze beslissing naar recht.

Lees hier het arrest van het Hof van Cassatie van 11 juni 2021