>, Handels- en financieel recht, Handelsrecht, Verbintenissen- en zakenrecht>Eigendomsvoorbehoud : een must-have in uw algemene voorwaarden (PAQT Advocaten)

Eigendomsvoorbehoud : een must-have in uw algemene voorwaarden (PAQT Advocaten)

Auteur: PAQT Advocaten

Publicatiedatum: 07/02/2018

Iedere leverancier van roerende goederen ziet zich wel eens geconfronteerd met een slecht betalende klant.  De meeste leveranciers vangen dit op door de inlassing van een beding van eigendomsvoorbehoud, waardoor de effectieve overdracht van eigendom wordt uitgesteld tot ná de integrale betaling van de prijs.

Sedert 1 januari 2018 (datum van inwerkingtreding van de Pandwet) is de positie van een schuldeiser met eigendomsvoorbehoud ingrijpend versterkt.  

Wat is er nu precies veranderd ?

Welnu, de wettelijke regeling van het eigendomsvoorbehoud is (1) veralgemeend en (2) verruimd.

1.a
Het toepassingsgebied van het eigendomsvoorbehoud is veralgemeend, namelijk de regeling is niet meer alleen van toepassing binnen koop-verkoop, maar heeft nu ook uitwerking binnen andere contracten, zoals aanneming, ruil, schenking, ….

1.b
Bijkomend kan eigendomsvoorbehoud tegenwoordig in iedere situatie van samenloop worden ingeroepen, daar waar dit vroeger enkel kon in geval van faillissement (indien aan de voorwaarden was voldaan).  Sedert 1 januari 2018 kan de niet-betaalde leverancier zich ook beroepen op eigendomsvoorbehoud in geval van collectieve schuldenregeling of beslag.

2.
De verruiming van het toepassingsgebied van het eigendomsvoorbehoud brengt met zich mee dat deze zekerheid sedert 1 januari 2018 in meerdere situaties kan ingeroepen worden (daar waar dit vroeger niet het geval was), namelijk :

  • ook wanneer de geleverde goederen niet meer identificeerbaar (niet meer in natura) aanwezig zijn bij de klant (bv. de leverancier van wijnranken kan zijn eigendomsvoorbehoud verder uitoefenen op de voortgebrachte druiven, zelfs op de geproduceerde en gebottelde wijn);
  • zelfs ingeval van verwerking of vermenging van de betrokken goederen;
  • indien de geleverde roerende goederen onroerend zijn geworden door incorporatie (d.w.z. dat de roerende goederen zijn vastgemaakt aan het onroerend goed, zoals bv. vastgehechte machines, verwarmingstoestellen, …), dit evenwel op voorwaarde dat het eigendomsvoorbehoud werd geregistreerd in het Pandregister (waarover zo meteen meer).

Een belangrijke voorwaarde is dat het beding van eigendomsvoorbehoud schriftelijk is overeengekomen uiterlijk op het ogenblik van de levering (bv. via offerte, bestelbon, leverbon, ….).

Let op : wanneer het beding van eigendomsvoorbehoud enkel is opgenomen in de factuurvoorwaarden en deze slechts ná levering worden overgemaakt aan de klant is niet aan de voorwaarde voldaan.

Bijkomend nog dit over de registratie van het eigendomsvoorbehoud in het online Pandregister.

De registratie van het eigendomsvoorbehoud is geen verplichting, maar verleent wel extra bescherming in sommige gevallen.  Zoals gezegd, indien de roerende goederen onroerend worden door incorporatie, blijft het eigendomsvoorbehoud maar behouden ingeval van registratie.  Door de registratie krijgt het eigendomsvoorbehoud in dat geval zelfs voorrang boven de hypothecaire schuldeiser (ingeval van een gehypothekeerd onroerend goed).

Registratie is niet gratis en geldt voor 10 jaar (hernieuwbaar). Voor de volledigheid vindt u hieronder een overzicht van de tarieven (afhankelijk van de waarde van de verzekerde verbintenis).

Verzekerd bedrag Registratie/hernieuwing
< € 10.000,00 € 20,00
€ 10.000,01 – € 25.000,00 € 50,00
€ 25.000,01 – € 200.000,00 € 100,00
€ 200.000,01 – € 500.000,00 € 20,00
> € 500.000,01 € 500,00

Aarzel uiteraard niet ons te contacteren indien u meer informatie wenst over deze materie.  Wij helpen u graag verder.

Lees hier het originele artikel