>, Verzekeringsrecht>Blijvende invaliditeit na ziekenhuisingreep en nalatigheid van de patiënt. Cassatie 4 maart 2019 (LegalNews.be)

Blijvende invaliditeit na ziekenhuisingreep en nalatigheid van de patiënt. Cassatie 4 maart 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 21/05/2019

Het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 26 mei 2014

De appelrechters stellen aan de hand van het deskundigenverslag vast dat de eiseres ingevolge de ingreep die zij op 24 juni 2004 onderging, 30 pct. blijvende invaliditeit heeft opgelopen, waarvan 15 pct. te wijten is aan een verwikkeling tijdens de operatie en 15 pct. aan een nalatigheid van de verweerder bij de opvolging van die verwikkeling.

Zij oordelen niet-bekritiseerd dat de verwikkeling door de verweerder niet kon worden vermeden, de complicatieschade van 15 pct. blijvende invaliditeit zich alleszins zou hebben voorgedaan, ook bij een correct handelen van de verweerder zoals een normaal en voorzichtig arts, en de onzorgvuldigheid van de verweerder niet in oorzakelijk verband staat met de complicatieschade.

De visie van Cassatie

Krachtens de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek is degene die door zijn schuld aan een ander schade berokkent, verplicht deze integraal te vergoeden, wat impliceert dat de benadeelde teruggeplaatst wordt in de toestand waarin hij zich zou hebben bevonden indien de daad waarover hij zich beklaagt, niet was gesteld.

De appelrechters die vaststellen dat ook indien de verweerder de hem toerekenbare fout niet had begaan, de eiseres 15 pct. blijvende invaliditeit zou hebben, oordelen wettig dat de verweerder niet moet instaan voor de schade veroorzaakt door de 15 pct. blijvende invaliditeit die het gevolg is van de verwikkeling, maar slechts moet instaan voor de schade veroorzaakt door de bijkomende 15 pct. blijvende invaliditeit die het gevolg is van zijn nalatigheid bij de opvolging van de verwikkeling. Zij verwerpen en beantwoorden hiermee het andersluidende verweer van de eisers.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Lees hier het Cassatie-arrest van 4 maart 2019

Studiedag ’Medisch en gezondheidsrecht: actualia’

Tijdens de studiedag ’Medisch en gezondheidsrecht: actualia’ op donderdag 3 oktober 2019 in Sint-Niklaas zal mr. Ruben Roex (time.lex) uitleg geven over de impact voor zorginstellingen zoals ziekenhuizen en zorgaanbieders van de Netwerk- en Informatiebeveiligingswet (NIS-wet) van 7 april 2019.

Aansluitend zal mevr. Griet Verhenneman (Data Protection Officer UZ Leuven/affiliated researcher KU Leuven – CiTiP) de privacy-aspecten van gezondheidsgegevens behandelen tijdens die ochtendsessie.

In de namiddag zullen Prof. dr. Nils Broeckx (advocaat Dewallens & partners/docent medisch recht UAntwerpen) en Prof. dr. Christophe Lemmens (advocaat Dewallens & partners/gastprofessor Ahlec leerstoel UAntwerpen) eerst een analyse maken van het gebruik van artificiële intelligentie in de gezondheidszorg en wat dit tot gevolg heeft inzake GDPR en aansprakelijkheid en in een tweede gedeelte een eerste overzicht geven van de rechtspraak van het Fonds Medische Ongevallen.

Apart inschrijven voor de twee sessies is mogelijk.

Studienamiddag ’Verjaring en aansprakelijkheid’

Tijdens de studienamiddag ’Verjaring en aansprakelijkheid’ op donderdagnamiddag 12 december 2019 in Gent spreken Prof. dr. Ignace Claeys (hoofddocent Universiteit Gent en advocaat-vennoot Eubelius) en dr. Thijs Tanghe (advocaat Eubelius) over ‘Verjaring en aansprakelijkheid’. Hun uiteenzetting is gebaseerd op enerzijds een uitgebreid onderzoek van de rechtspraak inzake bevrijdende verjaring over de periode 1992-2017 door Prof. dr. Ignace Claeys en een recent artikel van dr. Thijs Tanghe over verjaring van buitencontractuele rechtsvorderingen tot schadevergoeding wegens kartelinbreuken.

2019-08-31T13:42:20+00:00 21 mei 2019|Categories: Medisch recht - Verzekeringsrecht|Tags: , , |