>, Personen- & Familierecht>Echtscheidingen niet meer voor de Rechtbank vanaf 1 september 2018 (Pauwels Advocaten)

Echtscheidingen niet meer voor de Rechtbank vanaf 1 september 2018 (Pauwels Advocaten)

Auteurs: Pieter Pauwels en Isabel De Pauw (Pauwels Advocaten)

Publicatiedatum: 16/06/2018

Schriftelijke procedure voor echtscheidingen door onderlinge toestemming.

Vanaf 1 september 2018 zullen echtgenoten die scheiden door onderlinge toestemming, niet meer voor de rechtbank moeten verschijnen. De nieuwe regeling geldt zowel in de gevallen waarin de echtgenoten wél of niet reeds zes maand feitelijk gescheiden leven.  De procedure echtscheiding door onderlinge toestemming (E.O.T.) wordt daarmee volledig schriftelijk!

Dit alles staat in een wetsontwerp dat op 17 mei 2018 werd goedgekeurd.

De actuele regeling.

In de huidige wetgeving dienen echtgenoten die een procedure echtscheiding door onderlinge toestemmign volgen nog éénmaal te verschijnen indien ze op het ogenblik van het inleiden van het verzoekschrift nog géén zes maanden feitelijk gescheiden leven. Indien de echtgenoten daarentegen méér dan zes maanden feitelijk gescheiden leven, moeten zij ook al niet meer verschijnen voor de Familierechtbank.

Waarom de verandering? Dit onderscheid naargelang de duur van de feitelijke scheiding is volgens de wetgever nog moeilijk te verantwoorden.  Bovendien is een persoonlijke verschijning voor de echtgenoten, maar vooral voor de magistraten en de griffies nodeloos belastend, en heeft ze geen inhoudelijke meerwaarde.

Persoonlijk verschijnen kan nog op bevel van de Familierechtbank.

Vanaf 01.09.2018 zal elke procedure aldus schriftelijk verlopen. De verschijning in persoon kan wel nog door de Familierechtbank worden bevolen in alle gevallen. Hiertoe hoeven geen uitzonderlijke omstandigheden voorhanden te zijn. Zowel de partijen, de Procureur des Konings als de Rechtbank kan de persoonlijke verschijning vragen of bevelen.

In uitzonderlijke omstandigheden is, mits machtiging door de familierechtbank, verschijning via advocaat of notaris mogelijk.

Na “bevel” zullen partijen binnen de maand na de neerlegging van het verzoekschrift gezamenlijk voor de Rechtbank dienen te verschijnen. Zij kunnen dan al dan niet hun wil om te scheiden bevestigen. Ingeval de partijen of één van hen niet in persoon of bij wege van hun vertegenwoordiger op de door de familierechtbank vastgestelde dag verschijnen, verwijst de rechtbank de zaak naar de algemene rol.

Facultatief advies van de Procureur des Konings.

De Procureur des Koning kan, binnen dertig dagen te rekenen van de inschrijving van de zaak op de rol, schriftelijk advies neerleggen ter griffie. Als de Procureur dit niet doet binnen deze termijn, gaat men er van uit dat het advies positief is. Indien de Procureur geen advies zal geven, zal hij hiervan de Rechtbank moeten verwittigen. Bij de persoonlijke verschijning kan de Procureur ter zitting nog steeds een schriftelijk of mondeling advies geven.

Het is opmerkelijk dat dit schriftelijk advies in de toekomst facultatief zal zijn, vermits in de actuele regeling het Parket toch nog een “oogje in het zeil” hield en verplicht advies verleent over:

  • de vormvereisten van de echtscheiding
  • de toelaatbaarheid van de echtscheiding
  • de overeenkomsten over hun minderjarige kinderen

In de nieuwe regeling zal deze controle verdwijnen.

De echtscheiding wordt definitief zonder dat de deurwaarder het echtscheidingsvonnis nog moet betekenen.

Wanneer de procedure uitsluitend schriftelijk verloopt, gaat de termijn van één maand voor de uitspraak van het vonnis in:

  • op de dag dat de procureur des Konings zijn advies indient;
  • op de dag dat hij meedeelt dat hij geen advies zal verlenen;
  • bij het verstrijken van de gestelde termijn waarbinnen het advies moet worden ingediend.

Het echtscheidingsvonnis wordt definitief één maand na de uitspraak bij gebreke aan hoger beroep. Betekening van het vonnis door de gerechtsdeurwaarder is niet meer vereist!

Het belang van een goede echtscheidingsovereenkomst neemt toe.

Vermits de controle van het Parket op de inhoud van de echtscheidingsovereenkomst (de regeling voor de kinderen) facultatief wordt, zal deze in de praktijk allicht niet meer plaatsvinden.  Vandaar dat partijen er alle belang bij hebben om hun echtscheidingsakkoord zo goed mogelijk in juridisch sluitende bewoordingen schriftelijk vastleggen.  Immers, indien de overeenkomst voorafgaand aan echtscheiding door onderlinge toestemming gebrekkig is opgesteld, zullen partijen toch nog naar de Rechtbank dienen te gaan, hetzij op “bevel” van de Rechtbank, hetzij in een latere fase omdat er een discussie is ontstaan.

Lees hier het originele artikel

2018-09-09T09:08:00+00:00 9 juli 2018|Categories: Gerechtelijk recht - Personen- & Familierecht|Tags: , |