>, Personen- & Familierecht>Echtscheiding, gerechtelijke vereffening-verdeling en misbruik van bankvolmacht: Cassatie-arrest van 9 maart 2020 (LegalNews.be)

Echtscheiding, gerechtelijke vereffening-verdeling en misbruik van bankvolmacht: Cassatie-arrest van 9 maart 2020 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 25/04/2020

De feiten

Partijen zijn gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen.

Bij vonnis van 18 december 2007 werd de echtscheiding uitgesproken en de vereffening en verdeling werd bevolen van de onverdeeldheid die tussen partijen heeft bestaan.

De echtgenote heeft in het kader van de beweringen en zwarigheden tegen de staat van vereffening aangevoerd dat de echtgenoot zijn volmacht op haar persoonlijke rekening heeft misbruikt door twee bedragen van die rekening naar zijn persoonlijke rekening over te schrijven en hij ook de volmacht op de onverdeelde bankrekening heeft misbruikt door een bedrag naar zijn persoonlijke rekening over te schrijven.

De notaris heeft omtrent de vordering tot terugbetaling van deze sommen negatief geadviseerd.

De echtgenote is vervolgens overgegaan tot dagvaarding van de echtgenoot in terugbetaling van diezelfde bedragen.

De visie van het hof van beroep te Antwerpen op 19 december 2018

De appelrechters oordelen, zonder op dit punt te worden bekritiseerd, dat de aanspraken van de verweerster “als zodanig volledig los staan van de gerechtelijke vereffening en verdeling, aangezien deze aanspraken geen verband houden met enige onverdeeldheid of met enig ander zakelijk correctiemechanisme of een correctiemechanisme die een vereffenings- en verdelingsopdracht impliceert: in essentie betreft het een eigen schuldvordering inzake het eigen vermogen van [de verweerster] die beoogt [de eiser] aan te spreken in betaling met zijn eigen vermogen wegens ongeoorloofde bankverrichtingen uitgeoefend krachtens een bankvolmacht.”

Het oordeel van het Hof van Cassatie op 9 maart 2020

Uit de artikelen 1209-1223 (oud) Gerechtelijk Wetboek volgt dat, van zodra er is gedagvaard in gerechtelijke vereffening en verdeling, betwistingen die verband houden met de vereffening en verdeling in beginsel slechts in het kader van deze procedure kunnen worden aangebracht en dat deze betwistingen op uitsluitend initiatief van de boedelnotaris bij de rechtbank aanhangig kunnen worden gemaakt door neerlegging van een proces-verbaal van beweringen en zwarigheden. Betwistingen die verband houden met de vereffening en verdeling kunnen vanaf dan, in beginsel, niet meer door de partijen in een afzonderlijke procedure voor de rechter aanhangig worden gemaakt.
Vorderingen die geen verband houden met de vereffening-verdeling omdat zij geen invloed hebben op de omvang van de onverdeeldheid of de wijze van verdeling ervan, kunnen daarentegen ten allen tijde in een afzonderlijke procedure worden ingesteld, ook al werd dezelfde vordering reeds in het kader van de vereffeningverdeling ingesteld.

Door te oordelen dat deze volgens de appelrechters van de vereffening-verdeling volledig losstaande vordering bij afzonderlijke dagvaarding kon worden ingesteld, verantwoorden zij hun beslissing naar recht.

Lees hier het Cassatie-arrest van 9 maart 2020

2020-07-27T14:41:15+00:00 25 april 2020|Categories: Gerechtelijk recht - Personen- & Familierecht|Tags: , , |