>>Class action : binnenkort ook in het bereik van KMO’s (LegalNews.be)

Class action : binnenkort ook in het bereik van KMO’s (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 14/02/2018

Op 22 januari 2018 werd het ‘Wetsontwerp houdende wijziging, wat de uitbreiding van het toepassingsgebied van de vordering tot collectief herstel tot K.M.O.’s betreft’ ingediend in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Reden van de uitbreiding

Dit ontwerp van wet wil de bepalingen van het Wetboek van economisch recht inzake de rechtsvordering tot collectief herstel wijzigen teneinde het toepassingsgebied van deze rechtsvordering uit te breiden. De rechtsvordering tot collectief herstel werd immers ingevoerd in de Belgische wetgeving als zijnde beperkt tot het consumentenrecht, maar het regeerakkoord voorzag in de evaluatie van de wet na twee jaar, met als doel, in het bijzonder, vast te stellen of het zinvol was om het voordeel ervan uit te breiden tot andere categorieën van rechtsonderhorigen. Deze evaluatie heeft geleid tot de conclusie dat de uitbreiding ervan tot kmo’s gewenst wordt door veel belanghebbenden.

De krachtlijnen

1. Introductie van het begrip kmo in de definities eigen aan Boek XVII.

2. De vorderingen inzake collectief herstel behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van koophandel, de natuurlijke rechter inzake handelspraktijken.

3. De vertegenwoordiger van de groep van de kmo’s moet voldoen aan volgende voorwaarden:

– een non-profit-karakter hebben

– ofwel heeft het maatschappelijk doel direct betrekking op de collectieve schade van de groep, ofwel gaat het om interprofessionele beroepsorganisaties die zetelen in de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO, ofwel gaat het om instanties erkend in een andere lidstaat (mits bepaalde voorwaarden)

– over voldoende financiële en personele middelen beschikken

4. De ontvankelijkheidsvoorwaarden worden in een vroeg stadium onderzocht (ze moeten al bij het verzoekschrift vermeld worden) en de rechter moet ze ambtshalve onderzoeken.

5. De tekst voorziet verschillende vormen van openbaarheid

6. Grensoverschrijdende zaken: de vertegenwoordiger van de groep kan een instantie uit een andere lidstaat zijn.

7. Alternatieve geschillenbeslechting: de wet voorziet dat de partijen moeten proberen tot een akkoord te komen. Het grootste deel van de vorderingen tot collectief herstel die tot nu toe werden ingesteld voor de consumenten zijn in onderling akkoord geregeld. Dat bewijst dat de wet haar doel om de toegang tot de rechtbank te vergemakkelijken, bereikt heeft.

Inwerkingtreding

De inwerkingtreding is van toepassing vanaf 1 september 2014 om de kmo’s die het slachtoffer van massaschade zouden geweest zijn van de uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet te kunnen laten genieten.

Het wetsontwerp leest u hier

2018-02-14T14:20:32+00:00 14 februari 2018|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , |