>, Personen- & Familierecht>Bewindvoering: nieuwe wetgeving goedgekeurd op 20 december 2018 (LegalNews.be)

Bewindvoering: nieuwe wetgeving goedgekeurd op 20 december 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 14/01/2019

Op 20 december 2018 werd het op 8 oktober 2018 in de Kamer van Volksvertegenwoordigers ingediende wetsontwerp, waarvan Titel 2 voorziet om, in uitvoering van het regeerakkoord, de wetgeving inzake bewindvoering te vereenvoudigen en de procedure te informatiseren, goedgekeurd.

Procedure

In plaats van vier verschillende procedures, wordt er slechts één procedure ingeschreven, maar waarbij de modaliteiten kunnen variëren in functie van de aard van het verzoek. Een onderverdeling wordt gemaakt tussen de louter administratieve procedures (bv. machtiging van de bewindvoerder) en de procedures met betrekking tot de juridische bekwaamheid van de beschermde persoon die uiteraard aan striktere vereisten dient te voldoen (onderzoek naar de situatie van de betrokken persoon alsook diens omgeving, verhoor van belanghebbenden, etc.).
Bovendien, wordt de procedure tot benoeming van de bewindvoerder vereenvoudigd. De vrederechter benoemt de bewindvoerder voortaan pas na de bevestiging van zijn aanvaarding, zoals reeds het geval is in het kader van de voogdij.

Toepassingsgebied

Het toepassingsgebied van de buitengerechtelijke bescherming wordt, enerzijds, verduidelijkt met vermelding dat de maatregel ook betrekking kan hebben op handelingen die vallen onder het beheer, anderzijds, verruimd naar handelingen die betrekking hebben op de persoon, op voorwaarde dat deze niet zijn ingeschreven in het kader van een bijzondere wet.

Het toepassingsgebied van de handelingen waarover de vrederechter zich ambtshalve moet uitspreken in het kader van een rechterlijke bescherming wordt herzien, om deze aan te passen aan de noden van de praktijk en overeenstemming te verzekeren tussen maatregelen van rechterlijke bescherming en machtigingen van de vrederechter die eruit voortvloeien.

Permanent evaluatiesysteem

De verplichte evaluatie in de twee volgende jaren volgend op de organisatie van een rechterlijke beschermingsmaatregel wordt vervangen door een permanent evaluatiesysteem, telkens er reden om is. De bewindvoerder heeft nu de verplichting de vrederechter te informeren van fundamentele wijzigingen in de toestand van de betrokkene. De vrederechter onderzoekt vervolgens of dit aanleiding dient te geven tot een evaluatie.

Afschaffing lijst met gezondheidstoestanden

Er wordt geen lijst met gezondheidstoestanden meer opgemaakt die kan leiden tot een algemene onbekwaamheid in termen van vermogensrechtelijke handelingen en het automatisch ontslag van een aantal plichten.

Centraal register van bescherming van de personen

Er wordt een centraal register van bescherming van de personen ontwikkeld, opgericht door de FOD Justitie. Het register geldt als authentieke bron voor al de akten en gegevens die daarin worden geregistreerd. De toegang tot het register en de bewaartijd worden nauwkeurig bepaald. De Koning bepaalt de modaliteiten van de oprichting en de werking van het register. Alle mededelingen, notificaties en kennisgevingen in het kader van een bewindvoering kunnen op elektronische wijze gebeuren, door middel van het register.

Lees hier het op 8 oktober 2018 ingediend ‘Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en tot vereenvoudiging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek betreffende de onbekwaamheid, en van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid’

2019-01-14T14:47:38+00:00 14 januari 2019|Categories: Gerechtelijk recht - Personen- & Familierecht|Tags: |