>"%s"voorkooprecht

Uitoefening van het voorkooprecht door de pachter: uitsplitsing in vruchtgebruik met overdracht van de blote eigendom kan niet (Marlex)

Op grond van art. 47 Pachtwet heeft de pachter het recht om, bij verkoop uit de hand of bij openbare verkoop van het verpachte goed, het te koop gestelde goed aan te kopen voor ieder ander, tegen de prijs en de voorwaarden aan dewelke het aan een derde zou verkocht