>"%s"Van Eeckhoutte Taquet & Clesse

Eindejaarsprogrammawet voert een nieuwe winstpremie in (Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse)

Auteur: Ann Taghon (Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse) Publicatiedatum: januari 2018 De eindejaarsprogrammawet werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 december 2017 (zie voor een overzicht van de in die wet voorkomende sociaalrechtelijke bepalingen: SoCompact nr. 45-2017). Eén van de nieuwe sociaalrechtelijke bepalingen is de invoering van een (ver)nieuw(d)e sociaal

Wat is een smartphone, pc of tablet waard? (Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse)

Auteur: Ester Van Oostveldt (Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse) Publicatiedatum: november 2017 KB 2 november 2017 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde PC, tablet, internetaansluiting, mobiele telefoon of vast of mobiel telefoonabonnement, BS 13 november

De traditionele eindejaarsprogrammawet : een overzicht van de sociaalrechtelijke maatregelen (Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse)

Auteur: Ann Taghon (Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse) Publicatiedatum: november 2017 Deze week werd de traditionele eindejaarsprogrammawet ingediend in de Kamer. Het wetsontwerp telt 145 artikelen en bevat behoorlijk wat sociaalrechtelijke maatregelen. Het wetsontwerp bevat ook een fiscaal luik. Wij bezorgen u nu al een overzicht van de onderwerpen die u mogelijk

2017-11-13T13:36:04+00:00 13 novembre, 2017|Categories: Droit des affaires Droit social|Tags: |

Kan uw onderneming gebruik maken van het nieuwe stelsel wijk-werken? (Van Eeckhoutte, Tacquet & Clesse)

Auteur: Ester Van Oostveldt (Van Eeckhoutte, Tacquet & Clesse) Publicatiedatum: oktober 2017 Het Vlaamse Gewest heeft het bestaande PWA-systeem (zie www.sociaalcompendium.be) omgevormd tot een activerend werkgelegenheidsinstrument, het stelsel wijk-werken genoemd. Het nieuwe stelsel zal van start gaan op 1 januari 2018. Het besluit dat de praktische uitwerking van het systeem regelt, werd afgelopen week

2017-11-13T08:52:13+00:00 13 novembre, 2017|Categories: Droit des affaires Droit social|Tags: |

Moet procedure collectief ontslag gestart worden bij voornemen tot wijziging van arbeidsvoorwaarden? (Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse)

Auteur: Ann Taghon (Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse) Publicatiedatum: 21/09/2017  In een arrest dat al dagtekent van 2015 heeft het Hof van Justitie beslist dat een eenzijdige en ten nadele van de werknemer doorgevoerde wijziging van essentiële elementen van de arbeidsovereenkomst om redenen die geen betrekking hebben op de persoon

Reglementering tijdskrediet en thematisch verlof aangepast op 1 juni 2017 (Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse)

Deze week werden drie KB’s gepubliceerd waardoor de reglementering van het tijdskrediet en van de thematische verloven wordt aangepast. De drie KB’s treden in werking op 1 juni 2017. Ze zijn van toepassing op aanvragen en verlengingsaanvragen die bij de werkgever zijn ingediend na 31 mei 2017. Een eerste KB

2017-06-07T07:26:35+00:00 7 juin, 2017|Categories: Droit social|Tags: , |

Overgang van onderneming en wijziging van de arbeidsvoorwaarden – Hof van Justitie 2 april 2017 (Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse)

Op basis van de Richtlijn 2001/23 en de CAO nr. 32bis worden de rechten en verplichtingen van de werknemers die op de dag van de overgang van een onderneming bestaan, gehandhaafd. Dit geldt ook voor de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit cao’s. Maar wat als de arbeidsovereenkomst die de

Schadeherstel in natura is ook mogelijk m.b.t. socialezekerheidsbijdragen – Hof van Cassatie 3 april 2017 (Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse)

Men pleegt te zeggen dat een werknemer geen aanspraken kan laten gelden m.b.t. de socialezekerheidsbijdragen: alleen de werkgever heeft dienaangaande verplichtingen ten aanzien van de Rijksdienst voor sociale zekerheid, de RSZ. Maar die zienswijze steunt op een te eenzijdige kijk op de problematiek. Een werknemer kan inderdaad van de werkgever

De vakbonden bestaan niet – Hof van Cassatie 3 april 2017 (Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse)

Dat vakbonden, ook als zij representatieve werknemersorganisaties zijn die als zodanig door de wet worden “erkend”, geen rechtspersoonlijkheid hebben, is minstens volgens hun militanten een zegen, volgens anderen minstens een anachronisme. Het is in ieder geval een feit dat vakbonden feitelijke verenigingen zijn. Een rechtsvordering door of tegen verenigingen zonder

Bij uittreding van de werknemer draait de werkgever altijd op voor de tekorten in de aanvullende pensioenregeling (Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse)

De werkgever die voorzien heeft in een aanvullend pensioen voor zijn werknemers, is bij “uittreding” van de werknemer uit die pensioenregeling, bv. bij het einde van diens arbeidsovereenkomst, gehouden de tekorten van de verworven reserves en die van de garanties aan te zuiveren. Dat bepaalt de Wet Aanvullende Pensioenen. Aan