>"%s"successierechten

Beleggingsverzekeringen op twee hoofden : de laatste ontwikkelingen (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 08/12/2017 LegalNews.be vroeg meer uitleg over de laatste ontwikkelingen aan de expert ter zake, de heer Paul Van Eesbeeck, juridisch raadgever en vennoot Vereycken & Vereycken Legal. 1. Waarover gaat het? Levensverzekeringen met twee verzekeringnemers en twee verzekerden zijn ingeburgerd in de sfeer van de beleggingsverzekeringen van

Generatiesprong wordt fiscaal voordeliger (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 09/10/2017 Sinds 2013 kunnen kinderen van de erflater zelf beslissen om de erfenis van hun ouder te verwerpen ten voordele van hun eigen kinderen, de zogenaamde generatiesprong. Het is hierbij niet de erflater die deze beslissing neemt, maar het kind van de erflater. Bovendien is het

Cassatie bevestigt : sterfhuisclausule ook onbelast wanneer inkorting wordt bekomen (HCGB Advocaten)

In een vorig nieuwsbericht meldden wij dat het Hof van Cassatie heeft beslist dat noch art. 5 (oud), noch art. 7 (oud) W.Succ. op een “sterfhuisclausule” van toepassing is, nadat het eerder reeds de toepassing van enkel art. 5 (oud) W.Succ. had uitgesloten. Op 24 maart ll. besliste het Hof

De verrekenschuld bij een optioneel finaal verrekenbeding is een (voorwaardelijk) passief van de nalatenschap volgens een arrest van het Hof van Cassatie van 24 maart 2017 (HCGB Advocaten)

Auteur: HCGB Advocaten Publicatiedatum: 10/04/2017 Een finaal verrekenbeding is een beding opgenomen in een (akte houdende wijziging van het) huwelijkscontract van (meestal) scheiding van goederen, op grond waarvan de echtgenoten zich ertoe verbinden ten titel van huwelijksvoordeel een schuld te erkennen aan de andere echtgenoot, indien deze andere echtgenoot langst leeft.

Ik heb teveel successierechten betaald: wat nu? (Argus Advocaten)

Casus: Een nalatenschap wordt aangegeven ifv een testament dat een begunstigde aanduidde.  De erflasten worden berekend op basis van de erfopvolging die afgeleid wordt uit het testament. Nadien wordt er procedure gevoerd waardoor het testament bij arrest van het Hof van Beroep nietig wordt verklaard en ontstaat er een gewijzigde erfopvolging. Het

VLABEL publiceert forfaits aanslagjaar 2017 voor het berekenen van het passief van de nalatenschap (Cazimir)

De erfbelasting wordt berekend op het netto actief van de nalatenschap, dat wil zeggen actief verminderd met het passief. Het is dus in het belang van de belastingplichtigen om de begrafeniskosten en de schulden van de erflater correct aan te geven in het formulier van de aangifte van nalatenschap. Sinds aanslagjaar

Schenken met voorbehoud van een rente in combinatie met een burgerlijke maatschap: dodelijke gifbeet van de Vlaamse fiscus? (Deknudt Nelis Advocaten)

In een voorafgaande beslissing van 14 november 2016 (gepubliceerd op 30 november 2016) wordt de techniek van de schenking (in casu voor Nederlandse notaris) met voorbehoud van een rente in combinatie met een burgerlijke maatschap onder de loep genomen. Voor wat de rentecomponent betreft, is het oordeel dat dit, gelet op

De inbreng in het gemeenschappelijk huwvermogen onder ontbindende voorwaarde van overlijden is een fiscaal misbruik (Sherpa Law)

Opnieuw bestempelt de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) een ingeburgerde planningstechniek als fiscaal misbruik. Het gaat om de voorafgaande beslissing (nr. 16057) van 9 januari 2017 waarbij VLABEL de inbreng in het gemeenschappelijk vermogen onder ontbindende voorwaarde van overlijden van de niet-inbrengende echtgenoot als fiscaal misbruik kwalificeert. De inbreng onder de ontbindende

Houd rekening met de fiscale gevolgen bij een gesplitste aankoop (Nagelmackers)

Een onroerend goed aankopen, kan ook door het opsplitsen van het vruchtgebruik en de naakte eigendom. We spreken in dat geval van gesplitste aankoop. Bij het overlijden van de vruchtgebruiker, wordt de naakte eigenaar automatisch volle eigenaar. Een interessante werkwijze omdat het goed dus niet in de nalatenschap terechtkomt en

Waals Gewest : enkele nieuwigheden inzake registratie- en successierechten (Tiberghien)

Het Waals Gewest heeft met ingang van 1 januari 2016 drie grote veranderingen ingevoerd inzake registratie- en successierechten. Een eerste wijziging betreft een verlaging van de schenkingsrechten op onroerende goederen. Een tweede wijziging heeft tot gevolg dat een tarief van 15% in plaats van 12,5% aan registratierechten zal worden toegepast