>"%s"stedenbouwkundige vergunning

Over de strafrechtelijke risico’s van de aannemer voor niet-vergunde constructies : aannemer, raadpleeg uw bouwheer/architect tijdig omtrent de stedenbouwkundige vergunning (Schuermans advocaten)

Auteur: Schuermans advocaten Publicatiedatum: 06/12/2017 Veelal stelt het besproken risico zich bij de uitvoering van (relatief) kleine aannemingswerken (bv. zwembaden, garages, carports of (beperkte) renovatiewerken). Niet zelden polsen aannemers bij dergelijke projecten de bouwheer/architect niet naar de goedgekeurde stedenbouwkundige vergunningen en plannen. Nochtans bepaalt het stedenbouwkundig handhavingsbeleid ondubbelzinnig dat het

Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake publiciteitsinrichtingen (GD&A Advocaten)

Op 5 mei 2017 gaf de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het ontwerp van Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake publiciteitsinrichtingen en tot wijziging van artikel 9 van het Besluit van de Vlaamse regering van 16 juli 2010 tot bepaling van stedenbouwkundige

Verplichte toegang tot breedbandinternet als stedenbouwkundige verplichting: quo vadis? (Stibbe)

Europese verplichting omgezet in gewestelijke stedenbouwkundige ordening: aanleiding en stand van zaken Op 28 april 2017 keurde de Vlaamse regering, op voorstel van minister Joke Schauvliege, de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake breedband opnieuw principieel goed. Deze gewestelijke stedenbouwkundige verordening voorziet in de (gedeeltelijke) omzetting van artikel 8 van richtlijn 2014/61/EU

Wijziging van de regelgeving inzake vrijstelling van stedenbouwkundige vergunning en melding van stedenbouwkundige handelingen bij besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016 (Villa Juris)

Wanneer men een constructie wenst op te richten of bepaalde werken aan deze constructie wil uitvoeren, geldt als algemene regel dat men voorafgaand een vergunning dient te bekomen. Op deze algemene ‘vergunningsplicht’ gelden evenwel een aantal uitzonderingen. Het plaatsen van bepaalde constructies of het uitvoeren van bepaalde handelingen is ‘vrijgesteld’

De omgevingsvergunning: nieuwigheden en inwerkingtreding (Lawstone)

Nu de inwerkingtreding van het Omgevingsvergunningsdecreet nakend is, past het de aandacht nog even te vestigen op een aantal belangrijke elementen. Door een geïntegreerde aanpak (integrale beoordeling stedenbouwkundig en milieuluik, één openbaar onderzoek, geïntegreerde adviesverlening, enz.) wil men komen tot snellere en betere adviesverlening en tot het vermijden van tegenstrijdige beslissingen.

De impact van een archeologienota op uw bouwproject. Bijsturing is nodig (Adhemar Advocaten)

Sinds 1 juni 2016 moet bij aanvragen tot verkavelingsvergunning of stedenbouwkundige vergunning met een zekere omvang een bekrachtigde archeologienota worden gevoegd. Hierover is al heel wat gezegd en geschreven. Voor heel wat bouwprojecten betekent de archeologienota onvoorziene kosten en onvoorziene wachttijd. De Vlaamse overheid zal dan ook op korte termijn

‘Uiterst hoogdringend’ zonder ‘gewoon hoogdringend’: it doesn’t always take two to tango! (Marlex)

Het is intussen alom bekend dat het bekomen van een schorsing van de tenuitvoerlegging van een (stedenbouwkundige) vergunning bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen verre van evident is. Dit is al zeker het geval indien de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid (UDN) gevorderd wordt, waar de Raad zo mogelijk nog strikter

Vlaamse regering stuurt lijst met vrijgestelde en meldingsplichtige handelingen bij (Stibbe)

De lijst met handelingen en werken die de stedenbouwkundige vergunningsprocedure niet meer dienen te doorlopen, is gewijzigd. De wijzigingen spelen in op een aantal actuele thema's, zoals elektrische wagens, asielopvang en wateroverlast. Op 29 september 2016 zijn een aantal wijzigingen aan de vrijstellingsregels over stedenbouwkundige vergunningen, de meldingsplicht en de Gewestelijke

Betwisting van een (weigering tot het toekennen van een) verkavelingsvergunning of stedenbouwkundige vergunning (Villa.Juris Advocaten)

Betwisting van een (weigering tot het toekennen van een) verkavelingsvergunning of stedenbouwkundige vergunning uitgereikt door het College van Burgemeester en Schepenen bij de Deputatie (administratieve beroepsprocedure) - Wanneer het College van Burgemeester en Schepenen van een stad of gemeente een aanvraag tot het toekennen van een verkavelingsvergunning of stedenbouwkundige vergunning volgens