>"%s"Stappers Avocats

Mag een werkgever dan toch privéberichten van een werknemer lezen? (Stappers Advocaten)

Auteur: Pierrick De Deken (Stappers Advocaten) Publicatiedatum: 25/10/2017 De vraag of een werkgever de privéberichten die de werknemer tijdens de werkuren verstuurt, mag controleren, is actueel en wordt besproken in de pers, aan de koffieautomaat, … Er bestaat nl. een spanningsveld tussen de werknemer en de werkgever, waarbij de eerste zich

Uiterlijk 31 maart 2018 moet de syndicus van elke VME in de KBO ingeschreven zijn (Stappers Advocaten)

Auteur: Bert Gregoir (Stappers Advocaten) Publicatiedatum: 17/10/2017 Sedert 1 juli 2003 moeten Verenigingen van Mede-Eigenaars (VME’s) ingeschreven worden in de Kruispuntbank van Belgische Ondernemingen (KBO). Daarin vindt men sedertdien – althans in principe – elke Belgische VME terug met haar ondernemingsnummer, naam en zetel. Met ingang van 1 april 2017 moet bij

Te koop: warrants voor elk (werkgevers)budget (Stappers Advocaten)

Auteur: Tom Lemense (Stappers Advocaten) Publicatiedatum: 27/09/2017 De HR-wereld is steeds op zoek naar nieuwe (alternatieve) verloningsvormen die de werkgeverskost drukken én die de werknemer zoveel mogelijk netto voordeel opleveren. Eén van de gangbare methodes is de toekenning van warrants. Dit zijn aandelenopties, die een werkgever vrij van RSZ kan

2017-11-02T14:38:57+00:00 27 septembre, 2017|Categories: Droit des affaires Droit social|Tags: |

Eerste hulp bij tijdskrediet: beter voorkomen dan genezen (Stappers Advocaten)

Auteur: Line Hellemans (Stappers Advocaten) Publicatiedatum: 26/09/2017 Het is een goede zaak dat werknemers via tijdskrediet de mogelijkheid krijgen om tijdelijk niet of minder te werken. Voor de werkgever is het echter vaak een moeilijke oefening om ervoor te zorgen dat de organisatie van zijn bedrijf niet in het gedrang komt. Zo

2017-10-11T08:42:53+00:00 27 septembre, 2017|Categories: Droit des affaires Droit social|Tags: , |

Vordering van de RSZ in het kader van de wco kan worden beperkt (Stappers Advocaten)

Het hof van beroep te Luik heeft zich recent uitgesproken over de vraag of de schuldvordering van de RSZ m.b.t. de werknemers- en werkgeversbijdrage kan worden herleid in het reorganisatieplan in een WCO-procedure. Artikel 49/1, vierde lid WCO De schuldvordering van de gewone schuldeisers in de WCO-procedure kunnen worden herleid

2017-08-15T20:51:42+00:00 26 juin, 2017|Categories: Droit social Faillite et LCE|Tags: , , |

Flexibiliteit in de WWW: vrijwillige overuren zonder recuperatie met akkoord werknemer (Stappers Advocaten)

Sinds 1 februari 2017 kunnen werknemers vrijwillig overuren presteren, zonder dat strikte voorwaarden moeten worden nageleefd. Voor deze overuren moet geen inhaalrust worden toegekend. Deel van de sokkel Het bijkomend stelsel van vrijwillige overuren betreft één van de vier maatregelen die behoren tot de zgn. sokkel van de wet werkbaar

2017-08-15T20:51:42+00:00 26 juin, 2017|Categories: Droit social|Tags: , , , , |

Kan een werkgever eenzijdig de groepsverzekering wijzigen? (Stappers, Eliaerts en Thiers)

Het arbeidshof van Brussel diende zich o.m. over deze vraag te buigen. Een werkgever had gedurende een langere periode geen werkgeversbijdragen betaald in de groepsverzekering voor haar werknemers. De werkgever deed dit op grond van een bepaling in de polis, waarin stond dat de betaling van de bijdragen in de

2017-05-18T14:46:39+00:00 18 mai, 2017|Categories: Droit social|Tags: , |

Vrijstelling van prestaties: het warm water (her)uitgevonden? (Stappers, Eliaerts en Thiers)

De laatste dagen lezen we een aantal opmerkelijke berichten in de pers over een met de vakbonden onderhandeld akkoord over een vrijstelling van prestaties voor oudere werknemers bij ING. ING wenst nl. 1.500 55-plussers tot hun (wettelijk) pensioen op de payroll te houden, maar vrij te stellen van prestaties, met

2017-04-25T15:17:09+00:00 25 avril, 2017|Categories: Droit social|Tags: , |

Loonnorm van 1,1% voor 2017-2018 (Stappers, Eliaerts en Thiers)

De wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen werd recent gewijzigd bij wet van 19 maart 2017. Deze wetgeving organiseert de maximaal toegelaten loonkostenontwikkeling (de loonnorm). Na verslag van het CRB heeft de Nationale Arbeidsraad bij cao 119 de loonnorm

2017-04-13T14:52:34+00:00 13 avril, 2017|Categories: Droit social|Tags: , |

Europees bewarend beslag op bankrekeningen vergemakkelijkt inning van schuldvorderingen (Stappers, Eliaerts & Thiers)

Om toelating te verkrijgen voor grensoverschrijdend bewarend beslag op een bankrekening dient de schuldeiser de rechter ervan te overtuigen dat er een reëel risico bestaat dat, zonder dergelijke maatregel, de latere inning van zijn schuldvordering onmogelijk wordt of minstens wordt bemoeilijkt. Tenzij indien men reeds over een uitvoerbare titel beschikt,