>"%s"schadevergoeding

Hof van Cassatie trekt streep door eerste schadevergoeding toegekend door Raad van State (Stibbe)

Auteur: Stefanie François (Stibbe) Publicatiedatum: 15/11/2017 Opdat aan de Raad van State een ontvankelijk verzoek tot schadevergoeding zou kunnen worden gericht, is onder meer vereist dat er een arrest voorligt waarin de Raad van State de onwettigheid van een handeling vaststelt. Het Hof van Cassatie verduidelijkt in een arrest van 15

2017-11-24T09:46:10+00:00 24 novembre, 2017|Categories: Droit judiciaire Droit public|Tags: , , , |

Geen schadevergoedingsaanspraak in overheidsopdrachten mogelijk zonder voorafgaande procedure voor de Raad van State? (Publius)

Auteur: Dirk Van Heuven (Publius) Publicatiedatum: 13/10/2017 Zeer kort geleden hebben wij verwezen naar een uitspraak van het hof van beroep te Brussel van 12 september 2007 waarin wordt gesteld dat de omstandigheid dat eiseres geen beroep tot nietigverklaring voor de Raad van State instelde geen beletsel vormt om de illegaliteit van een

Kan ik een schadevergoeding factureren? (Pauwels Advocaten)

Uw opdrachtgever beëindigt zonder reden de aannemingsovereenkomst die u met hem heeft gesloten. Uw leverancier levert laattijdig, waardoor u zelf in de problemen komt en schade lijdt. Kan u de schade die u lijdt aanrekenen in een factuur? Niets belet u dat u de schadevergoeding opneemt in een document dat

Rechtsvordering tot collectief herstel (Legal World)

In essentie betreft het een procedure waarbij een groepsvertegenwoordiger optreedt voor een groep consumenten die schade hebben geleden met het doel schadevergoeding te bekomen voor deze consumenten. De wet gaat uit van een “tweesporentraject”: de rechter kan worden gevat om het geschil te beslechten in een eindvonnis waarin hij zich

2016-09-14T08:55:54+00:00 14 septembre, 2016|Categories: Droit judiciaire|Tags: , , |

Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen – Grondwettelijk Hof 11 mei 2016

Art. 19bis-11, § 2, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in de interpretatie dat bij de verdeling van de schadevergoeding in gelijke delen tussen de verzekeraars bedoeld in die bepaling ook de niet-bekende verzekeraars