>"%s"rechtsplegingsvergoeding

Bezint eer ge begint? Voortaan ook rechtsplegingsvergoeding bij Raad voor Vergunningsbetwistingen (Stibbe)

Op 24 april 2017 treedt het wijzigingsdecreet van 9 december 2016 houdende wijziging van diverse decreten, wat de optimalisatie van de organisatie en de rechtspleging van de Vlaamse bestuurscolleges betreft, en het bijhorende uitvoeringsbesluit, in werking. Een wijziging van het rolrecht, de vereiste van het "belang bij een middel" en

Slachtoffers die in hoger beroep alleen de procedure in een strafzaak verderzetten en in het ongelijk worden gesteld, riskeren een rechtsplegingsvergoeding te moeten betalen aan de beklaagde (Waeterinckx Advocaten)

Sinds bijna 10 jaar moet een procespartij die door de rechter in het ongelijk wordt gesteld een rechtsplegingsvergoeding betalen aan diegene die zaak heeft gewonnen (art. 1022 Ger.W.). Die rechtsplegingsvergoeding is een forfaitaire vergoeding voor de erelonen van de advocaat. Het Grondwettelijk Hof oordeelde nu in twee arresten dat als in

Rechtsplegingsvergoeding in IE-zaken : gaat het dak eraf? (Altius)

Deze bijdrage licht de gevolgen toe van een spraakmakend arrest van het Hof van Justitie over de Belgische rechtsplegingsvergoeding (“RPV”). Volgens het Hof is dergelijk forfaitair stelsel met maximumbedragen in IE-zaken alleen toelaatbaar als het waarborgt dat de verliezende partij “minstens een significant en passend deel van de redelijke kosten”

Rechtsplegingsvergoeding – Arbeidshof Brussel 8 januari 2016

Rechtsplegingsvergoeding. Toekenning publiekrechtelijke rechtspersoon in een jurisdictionele procedure. Een publiekrechtelijk orgaan dat het algemeen belang nastreeft, kan veroordeeld worden tot het betalen van een rechtsplegingsvergoeding. Uit art. 11 van de wet van 20 januari 2014 dat art. 30/1 in de gecoördineerde wetten op de Raad van State invoegt, leidt het

2016-09-14T09:38:52+00:00 14 septembre, 2016|Categories: Droit judiciaire|Tags: , , |

Rechtsplegingsvergoeding – Arbeidshof Brussel 1 maart 2016

Rechtsplegingsvergoeding. Behandeling van de zaak. Vonnis. Uitlegging en verbetering. Op grond van art. 1 tweede lid van het KB van 26 oktober 2007 tot vastlegging van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding (BS 9 november 2007) wordt het bedrag van de rechtsplegingsvergoeding vastgesteld per aanleg. Een verzoek tot verbetering of uitlegging

2016-10-17T16:09:28+00:00 14 septembre, 2016|Categories: Droit judiciaire|Tags: , |