>"%s"Raad van State

L’avis du Conseil d’Etat a propos de la fin de la ‘Kaasroute’: exigence de majorite speciale (Tiberghien)

Auteurs: Griet Vanden Abeele, Alain Van Geel, Emilie Van Goidsenhoven et Caroline Maes (Tiberghien) Date de publication: 29/09/2020 Comme mentionné dans notre précédente publication, la proposition de loi du 17 juin 2020 a introduit l’obligation d’enregistrer les actes de donation passés devant un notaire étranger (voyez l'article publié sur notre site web le 18

Twee overeenkomsten tot het verlenen van een zakelijk recht op gronden door de Raad van State geherkwalificeerd tot overheidsopdrachten (GD&A Advocaten)

Auteur: Els Gypen (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 09/01/2018 Vastgoedtransacties (bv. de overdracht van zakelijke rechten op onroerende goederen) zijn in beginsel niet onderworpen aan de reglementering inzake overheidsopdrachten, bevestigde de Raad van State nogmaals.  Maar het volstaat niet om het laten uitvoeren van een welomschreven ontwikkelingsproject, dat vooraf door de overheid reeds

2018-01-11T15:14:45+00:00 11 janvier, 2018|Categories: Contrats publics Droit public|Tags: , , , |

Hof van Cassatie trekt streep door eerste schadevergoeding toegekend door Raad van State (Stibbe)

Auteur: Stefanie François (Stibbe) Publicatiedatum: 15/11/2017 Opdat aan de Raad van State een ontvankelijk verzoek tot schadevergoeding zou kunnen worden gericht, is onder meer vereist dat er een arrest voorligt waarin de Raad van State de onwettigheid van een handeling vaststelt. Het Hof van Cassatie verduidelijkt in een arrest van 15

2017-11-24T09:46:10+00:00 24 novembre, 2017|Categories: Droit judiciaire Droit public|Tags: , , , |

Geen schadevergoedingsaanspraak in overheidsopdrachten mogelijk zonder voorafgaande procedure voor de Raad van State? (Publius)

Auteur: Dirk Van Heuven (Publius) Publicatiedatum: 13/10/2017 Zeer kort geleden hebben wij verwezen naar een uitspraak van het hof van beroep te Brussel van 12 september 2007 waarin wordt gesteld dat de omstandigheid dat eiseres geen beroep tot nietigverklaring voor de Raad van State instelde geen beletsel vormt om de illegaliteit van een

Een beduidend lagere inschrijvingsprijs ten opzichte van de geraamde prijs is niet ipso facto abnormaal (GD&A Advocaten)

Auteur: Els Gypen i.s.m. Gitte Laenen (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 02/10/2017 In een arrest van 16 mei 2017 oordeelt de Raad van State dat het feit dat een inschrijvingsprijs aanzienlijk lager ligt dan de geraamde totaalprijs op zich niet volstaat om deze prijs als abnormaal aan te merken. Dat de inschrijver zich onder

Ondertekening offerte maakt geen daad van dagelijks bestuur uit binnen een NV (Adlex Advocaten)

Het ondertekenen van offertes in het kader van de Wetgeving Overheidsopdrachten door gedelegeerd bestuurders binnen een NV komt helaas nog al te vaak voor. Echter, de geheel eigen invulling die de Raad van State geeft aan het begrip 'dagelijks bestuur' maakt dat een gedelegeerd bestuurder haast nooit over de vereiste

Prijsverantwoordingen bestaande uit niet-cijfermatige gegevens, mede gebaseerd op motieven aangehaald door de overheid zijn deugdelijk (GD&A Advocaten)

Middels een arrest van 14 februari 2017 oordeelt de Raad van State dat niet-cijfermatige gegevens eveneens een prijsverantwoording kunnen uitmaken. De aanbestedende overheid heeft daarbij het recht ook motieven te hanteren die resulteren uit eigen onderzoek, ter aanvulling van degene die werden aangereikt in de prijsverantwoording. De aanbestedende overheid beschikt

Fiscale regularisatie: Samenwerkingsakkoorden krijgen een onvoldoende vanwege de Raad van State (Tiberghien)

Zoals we in onze eigen kritiek al hadden opgemerkt laten de verschillende bilaterale samenwerkingsakkoorden niet toe om in alle gevallen voor de zogenaamde niet uitsplitsbare bedragen tot een rechtszekere oplossing te komen. Meer in het bijzonder gaat het dan om bedragen die ontdoken belastingen betreffen uit méér dan één gewest.

2017-04-27T08:48:07+00:00 27 avril, 2017|Categories: Impôts directs|Tags: , , |

Wetsontwerp verplichte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering voor aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector (Schoups)

Reeds eerder berichtten wij dat de Raad van State haar advies diende te verlenen over een voorontwerp van wet m.b.t. een verplichte verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid voor aannemers. Intussen heeft de Raad van State haar advies verleend en is op 12 april 2017 het wetsontwerp van deze verplichte verzekering

Raad van State maakt toekenning van ‘oude’ groenestroomcertificaten mogelijk (LegalWorld)

Door een bepaling over groenestroomcertificaten met terugwerkende kracht te vernietigen, zorgt de Raad van State er volgens de Vlaamse regering voor “dat alle sinds augustus 2012 toegekende groenestroomcertificaten moeten worden herberekend. Dat zal volgens de regering leiden “tot een toevloed van het aantal certificaten, wat een aanzienlijk marktverstorend effect zou

2017-04-12T11:11:15+00:00 12 avril, 2017|Categories: Droit de l'énergie|Tags: , |