>"%s"Publius

Geen schadevergoedingsaanspraak in overheidsopdrachten mogelijk zonder voorafgaande procedure voor de Raad van State? (Publius)

Auteur: Dirk Van Heuven (Publius) Publicatiedatum: 13/10/2017 Zeer kort geleden hebben wij verwezen naar een uitspraak van het hof van beroep te Brussel van 12 september 2007 waarin wordt gesteld dat de omstandigheid dat eiseres geen beroep tot nietigverklaring voor de Raad van State instelde geen beletsel vormt om de illegaliteit van een

Uitvoeringsbesluit Decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid onderweg! (Publius)

Auteur: Leandra Decuyper (Publius) Publicatiedatum: 25/09/2017 Althans zo blijkt uit de beslissingen van de Vlaamse regering van vrijdag ll.: 'De Vlaamse Regering wijzigt principieel diverse besluiten naar aanleiding van het decreet over het integraal handelsvestigingsbeleid en het decreet met diverse bepalingen rond ruimtelijke ordening, milieu en omgeving. Het wijzigingsbesluit regelt onder

2017-10-09T15:23:53+00:00 27 septembre, 2017|Categories: Droit de l'environnement et urbanisme Droit public|Tags: |

Wanneer kan je een dwangsom vorderen voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen? (Publius)

Auteur: Dirk Van Heuven (Publius) Publicatiedatum: 26/08/2017 Ziehier het antwoord van de RvVb in het arrest nr. A/1617/0594 van 21 februari 2017: 'Artikel 38 §1 DBRC-decreet bepaalt de voorwaarden waaraan dient te worden voldaan alvorens een dwangsom te kunnen opleggen. Dit artikel stelt: “§ 1. Een Vlaams bestuursrechtscollege als vermeld in artikel 2,

Bij de opmaak van een nieuw RUP moeten alle belangen afgewogen worden, ook als ze zonevreemd of onvergund zouden zijn (Publius)

Bij de opmaak van een nieuw RUP moeten alle belangen afgewogen worden, ook als ze zonevreemd of onvergund zouden zijn. Zo oordeelt de Raad van State in het arrest nr. 237.834 van 28 maart 2017. De ruimtelijke ordening is gericht op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling waarbij de ruimte beheerd wordt

2017-08-15T20:52:48+00:00 10 avril, 2017|Categories: Droit de l'environnement et urbanisme|Tags: , , , , |

Zeldzame toepassing van de leer van de onbestaande rechtshandeling (Publius)

De exceptie van onwettigheid (artikel 159 Gw.) geldt niet voor organen van actief bestuur. Een vergunningverlenende overheid mag een besluit niet buiten toepassing laten omdat zij het onwettig acht. Dit kan wel in het uitzonderlijke geval dat een besluit of verordening zo grof onrechtmatig is dat zij als onbestaande moet

Wanneer begint de 15-dagentermijn voor een UDN-procedure in overheidsopdrachten te lopen? (Publius)

Wanneer begint de termijn dan echt te lopen? De dag van de verzending (per aangetekende zending en per mail) van de beslissing houdende niet-selectie of niet-toewijzing van de opdracht? Of de dag daarna? Of de dag van ontvangst van de aangetekende brief? Of de dag daarna? Lees hier het volledige

2016-08-24T14:54:52+00:00 24 août, 2016|Categories: Contrats publics|Tags: , , , |

Vervaltermijn milieuvergunning loopt niet tijdens vernietigingsprocedure voor Raad van State (Publius)

Artikel 28 van het milieuvergunningsdecreet moet restrictief worden geïnterpreteerd. Op die wijze geïnterpreteerd kan de verplichting om de inrichting binnen een termijn van maximaal drie jaar in gebruik te nemen, enkel een aanvang nemen vanaf het ogenblik dat vaststaat dat de vergunning voor de houder ervan een zeker en definitief