>"%s"overheidsopdracht

Entry into force of the new rules on public procurement in Belgium (DLA Piper)

On 28 March 2014, the new European legislative framework with regard to public procurement was published in the Official Journal of the European Union. The framework consists of Directive 2014/23/EU on the award of concession contracts, Directive 2014/24/EU on public procurement and Directive 2014/25/EU on procurement by entities operating in

2017-06-14T17:22:49+00:00 10 mai, 2017|Categories: Contrats publics|Tags: , |

Rebels met kartels: de Belgische Mededingingsautoriteit legt boetes op wegens kartelvorming (GD&A Advocaten)

Het is menens voor de Belgische Mededingingsautoriteit: kartelvorming en prijsafspraken worden gesanctioneerd. Een kartel van maar liefst vijf ondernemingen werd beboet wegens inbreuken tegen artikel IV.1 Wetboek van economisch recht en artikel 101 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Vijf ondernemingen hebben een kartel gevormd in

Het nieuwe overheidsopdrachtenkader klassieke sectoren treedt in werking op 30 juni 2017 (GD&A Advocaten)

Na maanden van speculaties over de lang verwachte inwerkingtreding van het vernieuwde overheidsopdrachtenkader is er eindelijk duidelijkheid. Het nieuwe KB Plaatsing inzake klassieke sectoren werd immers gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad waarbij ons oog vrijwel meteen viel op artikel 133: “Dit besluit, met uitzondering van artikel 126, treedt in werking

2017-05-17T14:29:30+00:00 10 mai, 2017|Categories: Contrats publics|Tags: , |

Overheidsopdrachten – Voorkom discussies over vertragingsboetes: drie praktische tips voor aanbestedende overheden (GD&A Advocaten)

Vertragingsboetes wegens laattijdige uitvoering van een overheidsopdracht gelden als forfaitaire vergoeding voor de (al dan niet) opgelopen schade. Ze zijn in principe opeisbaar bij het louter overschrijden van de uitvoeringstermijn en dit zonder opstelling van een proces-verbaal. Toch blijken er net met betrekking tot die opeisbaarheid hoe langer hoe meer

2017-05-07T11:04:17+00:00 7 mai, 2017|Categories: Contrats publics|Tags: , , |

Prijsverantwoordingen bestaande uit niet-cijfermatige gegevens, mede gebaseerd op motieven aangehaald door de overheid zijn deugdelijk (GD&A Advocaten)

Middels een arrest van 14 februari 2017 oordeelt de Raad van State dat niet-cijfermatige gegevens eveneens een prijsverantwoording kunnen uitmaken. De aanbestedende overheid heeft daarbij het recht ook motieven te hanteren die resulteren uit eigen onderzoek, ter aanvulling van degene die werden aangereikt in de prijsverantwoording. De aanbestedende overheid beschikt

Openbare aanbesteding in het vizier van de Belgische Mededingingsautoriteit (Marlex)

Ieder jaar publiceert de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) haar prioriteitenlijst. Net als vorig jaar wordt ook in 2017 de sector van de openbare aanbestedingen geviseerd. In januari 2017 heeft de BMA daarom een gids over samenspanning bij overheidsopdrachten (‘bid rigging’) gepubliceerd. Marlex licht u kort de kernprincipes toe. Bid rigging is

Nieuwe wetgeving overheidsopdrachten en concessie: de tunnel blijkt langer dan gedacht! (Marlex)

In een nieuwsbrief van september 2016 heeft Marlex jullie reeds geïnformeerd over de publicatie van de nieuwe wetgeving inzake overheidsopdrachten en consessies. Toen werd reeds meegegeven dat de wetgever nog wat legistiek werk voor de boeg had vooraleer de nieuwe regelgeving ook effectief in werking zou treden. Hoog tijd dus

2017-05-03T06:42:52+00:00 3 mai, 2017|Categories: Contrats publics|Tags: , |