>"%s"overheidsopdracht

Petits marchés publics : liberté sans contraintes pour les administrations ? (Eubelius)

Auteurs: Barteld Schutyser, Tom Villé et Daan Degrande (Eubelius)Date de publication: 10/12/2020 Les administrations n’ont souvent pas suffisamment conscience de la flexibilité dont elles disposent lors de la passation de petits marchés publics. Afin de limiter la charge administrative que doivent subir les administrations locales, le législateur belge a déclaré

2020-12-18T10:55:42+00:00 21 décembre, 2020|Categories: Contrats publics|Tags: , , |

Public Procurement in case of a pandemic (K Law)

Author: Karen De Braekeleer (K Law) Publication date: 25/03/2020 What if you are a service provider to public authorities, but your employee who normally performs the public procurement contract has to be quarantined? What if your supply chain has been interrupted and prices for a necessary product have rocketed? The

2020-03-31T07:49:01+00:00 31 mars, 2020|Categories: Contrats publics|Tags: , , |

E-procurement in Belgium: Towards a complete automation of public procurement? (Altius)

Author: Vera Van Thuyne (Altius) Publication date: 25/01/2019 Public procurement is one of the fields in which government is rapidly digitalising. Since 18 October 2018, all communication for tenders in which the estimated value of the contract is equal to or higher than the threshold for European publication must take place using

2019-02-20T11:35:04+00:00 20 février, 2019|Categories: Contrats publics Droit public|Tags: , , , |

Twee overeenkomsten tot het verlenen van een zakelijk recht op gronden door de Raad van State geherkwalificeerd tot overheidsopdrachten (GD&A Advocaten)

Auteur: Els Gypen (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 09/01/2018 Vastgoedtransacties (bv. de overdracht van zakelijke rechten op onroerende goederen) zijn in beginsel niet onderworpen aan de reglementering inzake overheidsopdrachten, bevestigde de Raad van State nogmaals.  Maar het volstaat niet om het laten uitvoeren van een welomschreven ontwikkelingsproject, dat vooraf door de overheid reeds

2018-01-11T15:14:45+00:00 11 janvier, 2018|Categories: Contrats publics Droit public|Tags: , , , |

Eerste reparatie-KB overheidsopdrachten (Bureau Geerts)

Auteur: Bureau Geerts Publicatiedatum: 15/12/2017 De federale ministerraad heeft op 8 december het ontwerp KB goedgekeurd dat de eerste ‘reparaties’ doorvoert aan de op 30 juni ’17 in werking getreden wetgeving overheidsopdrachten. Correctie dd 19/12/2017: het ontwerp stond geagendeerd maar werd nog niet goedgekeurd. De belangrijkste aanpassingen situeren zich in

Geen schadevergoedingsaanspraak in overheidsopdrachten mogelijk zonder voorafgaande procedure voor de Raad van State? (Publius)

Auteur: Dirk Van Heuven (Publius) Publicatiedatum: 13/10/2017 Zeer kort geleden hebben wij verwezen naar een uitspraak van het hof van beroep te Brussel van 12 september 2007 waarin wordt gesteld dat de omstandigheid dat eiseres geen beroep tot nietigverklaring voor de Raad van State instelde geen beletsel vormt om de illegaliteit van een

Een beduidend lagere inschrijvingsprijs ten opzichte van de geraamde prijs is niet ipso facto abnormaal (GD&A Advocaten)

Auteur: Els Gypen i.s.m. Gitte Laenen (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 02/10/2017 In een arrest van 16 mei 2017 oordeelt de Raad van State dat het feit dat een inschrijvingsprijs aanzienlijk lager ligt dan de geraamde totaalprijs op zich niet volstaat om deze prijs als abnormaal aan te merken. Dat de inschrijver zich onder

Artikel 57 van de Concessiewet nu al gewijzigd (Equator Advocaten)

Auteurs: Steven Van Garsse en Simon Verhoeven (Equator Advocaten) Publicatiedatum: 11/08/2017 Op 11 augustus 2017 is de wet van 31 juli 2017 houdende diverse financiële en fiscale bepalingen en houdende maatregelen inzake concessieovereenkomsten in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. U treft de wet hier. Deze wet bevat ook een wijziging aan artikel 57 van de Concessiewet

2017-08-17T08:18:56+00:00 17 août, 2017|Categories: Contrats publics|Tags: , , |

Omzendbrief van 10 juli 2017 met betrekking tot de strijd tegen de sociale dumping bij overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten gepubliceerd (Equator Advocaten)

Auteurs: Steven Van Garsse en Simon Verhoeven (Equator Advocaten) Publicatiedatum: 08/08/2017 Op 17 juli 2017 werd de omzendbrief van 10 juli 2017 met betrekking tot de: “Strijd tegen de sociale dumping bij overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten” in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Middels deze omzendbrief wenste de Ministerraad te verduidelijken dat de strijd wordt aangebonden tegen

Zelfs de flexibiliteit van de onderhandelingsprocedure heeft zijn grenzen (GD&A Advocaten)

Middels een arrest van 14 maart 2017 oordeelt de Raad van State dat het flexibele karakter van de onderhandelingsprocedure begrensd is, door onder meer de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de regels vastgesteld door de aanbestedende overheid in haar bestek. De onderhandelingsprocedure wordt gekenmerkt door een grote flexibiliteit. In