>"%s"nietigheid

Het Hof van Cassatie bevestigt de nietigheid van lijfrenteovereenkomsten bij gebrek aan alea (Laga)

Auteurs: Alain Laurent Verbeke en Bart Verdickt (Laga) Publicatiedatum: 16/01/2018 Een lijfrente is een kanscontract Het Burgerlijk Wetboek kwalificeert de lijfrente als een kanscontract (1). Partijen verbinden zich niet tot gelijkwaardige prestaties, in tegenstelling tot wat geldt voor vergeldende contracten. Ze voorzien in een gelijkwaardige kans op winst of verlies voor elke partij. Eenvoudig

Het niet in mededinging stellen van een overheidsopdracht heeft de nietigheid van de gesloten overeenkomst tot gevolg (GD&A Advocaten)

Een buiten de mededinging gegunde overheidsopdracht is strijdig met de openbare orde en derhalve absoluut nietig. Hoven en rechtbanken dienen onwettige gunningsbeslissingen buiten toepassing te laten en mogen er geenszins gevolgen aan koppelen. Zo kunnen aan nietige overeenkomsten in principe geen rechtsgevolgen worden toegekend zodat de medecontractant van de aanbestedende

2016-09-14T15:23:50+00:00 14 septembre, 2016|Categories: Contrats publics|Tags: , , , |