>"%s"GD&A Advocaten

Twee overeenkomsten tot het verlenen van een zakelijk recht op gronden door de Raad van State geherkwalificeerd tot overheidsopdrachten (GD&A Advocaten)

Auteur: Els Gypen (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 09/01/2018 Vastgoedtransacties (bv. de overdracht van zakelijke rechten op onroerende goederen) zijn in beginsel niet onderworpen aan de reglementering inzake overheidsopdrachten, bevestigde de Raad van State nogmaals.  Maar het volstaat niet om het laten uitvoeren van een welomschreven ontwikkelingsproject, dat vooraf door de overheid reeds

2018-01-11T15:14:45+00:00 11 janvier, 2018|Categories: Contrats publics Droit public|Tags: , , , |

Een beduidend lagere inschrijvingsprijs ten opzichte van de geraamde prijs is niet ipso facto abnormaal (GD&A Advocaten)

Auteur: Els Gypen i.s.m. Gitte Laenen (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 02/10/2017 In een arrest van 16 mei 2017 oordeelt de Raad van State dat het feit dat een inschrijvingsprijs aanzienlijk lager ligt dan de geraamde totaalprijs op zich niet volstaat om deze prijs als abnormaal aan te merken. Dat de inschrijver zich onder

Zomerakkoord voorziet optioneel systeem voor btw-onderwerping onroerende verhuur (GD&A Advocaten)

Auteurs: Steven Michiels en Andrej Kurliuk (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 05/08/2017 Het “Zomerakkoord” van 26 juli 2017 is vooral bekend om diverse sociaal-economische maatregelen en de hervorming van de vennootschapsbelasting. Een minder bekende maatregel in het akkoord is een belangrijke wijziging inzake btw: een optioneel systeem voor btw-onderwerping onroerende verhuur. Deze maatregel

2017-08-07T06:39:26+00:00 7 août, 2017|Categories: TVA et douane|Tags: , |

Kan de kostprijs van de laatste (aangetekende) aanmaning in het kader van de invordering van fiscale schuldvorderingen in lokale belastingen worden verhaald? (GD&A Advocaten)

Gemeentelijke schuldvorderingen worden niet altijd binnen de voorziene termijn betaald zodat de financieel beheerder tot gedwongen invordering moet overgaan door het verzenden van herinneringsbrieven en aanmaningen, hetgeen kosten genereert. Tot voor kort moest de financieel beheerder een aangetekende herinneringsbrief verzenden aan de belastingplichtige alvorens een bevel tot betaling door de

2017-08-15T20:51:23+00:00 18 juillet, 2017|Categories: Impôts directs|Tags: , |

Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake publiciteitsinrichtingen (GD&A Advocaten)

Op 5 mei 2017 gaf de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het ontwerp van Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake publiciteitsinrichtingen en tot wijziging van artikel 9 van het Besluit van de Vlaamse regering van 16 juli 2010 tot bepaling van stedenbouwkundige

Landing van de Luchtvaartadvieskaart in zicht (GD&A Advocaten)

Het Directoraat-Generaal Luchtvaart van de FOD Mobiliteit publiceerde op 19 juni 2017 de Luchtvaartadvieskaart. Deze kaart duidt aan in welke gevallen er een advies zal moeten worden ingewonnen bij het Directoraat-Generaal Luchtvaart bij het aanvragen van een vergunning voor de bouw van een constructie die omwille van haar hoogte een

Gemeenten geraadpleegd over woonreservegebieden (GD&A Advocaten)

Vlaamse steden en gemeenten ontvingen onlangs een brief van Vlaams minister van ruimtelijke ordening Joke Schauvliege. Daarin vraagt de minister input bij de inventarisatie van de woonreservegebieden, een ambitie uit het Vlaams regeerakkoord. Wat zijn dat nu juist, ‘woongereservegebieden’? En wat zijn de juridische gevolgen van een inventarisatie? GD&A Advocaten

2017-06-22T09:04:27+00:00 22 juin, 2017|Categories: Droit de l'environnement et urbanisme|Tags: |

De boskaart is dood. Leve de boskaart! (GD&A Advocaten)

Afgelopen maandag 22 mei 2017 besliste de Vlaamse Regering in een bijzondere ministerraad formeel tot intrekking van artikel 3 van het besluit van 31 maart 2017 houdende voorlopige vaststelling van de ontwerpkaart met meest kwetsbare waardevolle bossen als vermeld in artikel 90ter van het Bosdecreet van 13 juni 1990, tot

2017-05-25T14:31:20+00:00 25 mai, 2017|Categories: Droit de l'environnement et urbanisme|Tags: |

De “Codextrein” houdt halt bij het volgende station: Het Vlaams Parlement (GD&A Advocaten)

De omgevingsvergunning is nog niet helemaal in werking getreden of de eerste wijzigingen dienen zich al aan. Het ontwerp van het decreet houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving, beter bekend als de “Codextrein” werd op 4 mei 2017 ingediend bij het Vlaams Parlement door de

Rebels met kartels: de Belgische Mededingingsautoriteit legt boetes op wegens kartelvorming (GD&A Advocaten)

Het is menens voor de Belgische Mededingingsautoriteit: kartelvorming en prijsafspraken worden gesanctioneerd. Een kartel van maar liefst vijf ondernemingen werd beboet wegens inbreuken tegen artikel IV.1 Wetboek van economisch recht en artikel 101 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Vijf ondernemingen hebben een kartel gevormd in