>"%s"Corporate Finance lab

Het stil faillissement: it is not all roses, you know (Corporate Finance Lab)

In een eerdere post werd het “stil” faillissement (ook gekend als de pre-pack), zoals ingevoerd door artikel XX.33 van het wetsontwerp tot hervorming van het insolventierecht, reeds kort toegelicht. Men dient echter niet blind te zijn voor de nadelen van de pre-pack, en in het bijzonder voor het risico op

2017-05-04T09:08:06+00:00 4 mai, 2017|Categories: Faillite et LCE|Tags: , |

Sssstttt, hier wordt gewerkt! Het stil faillissement (Corporate Finance Lab)

Het wetsontwerp tot hervorming van het insolventierecht, dat momenteel besproken wordt in de Commissie voor Handels- en Economisch Recht, voert het “stil” faillissement (ook gekend onder de noemer van prepack) in dat toelaat om in stilte het eigenlijke faillissement voor te bereiden (het voorgestelde Art. XX. 33 WER). Onder het

2017-04-28T07:45:47+00:00 28 avril, 2017|Categories: Faillite et LCE|Tags: , |

Het toepassingsgebied van de insolventieprocedures weldra significant uitgebreid? (Corporate Finance Lab)

Het wetsontwerp houdende invoeging van het Boek XX “Insolventie van ondernemingen”, in het Wetboek van Economisch Recht beoogt de huidige Faillissementswet en de Wet Continuïteit Ondernemingen te vervangen. Spectaculair in dit ontwerp is  de uitbreiding van het toepassingsgebied van de insolventieprocedures (het voorgestelde Art. XX.1. §  1. WER). Twee wijzigingen

2017-04-26T11:04:39+00:00 26 avril, 2017|Categories: Faillite et LCE|Tags: |

Hervorming van het Belgische insolventierecht (Corporate Finance Lab)

Het wetsontwerp houdende invoeging van het Boek XX “Insolventie van ondernemingen”, in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan boek XX, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek XX, in boek I van het Wetboek van economisch recht, werd op 21 april 2017 gepubliceerd

2017-04-23T10:47:15+00:00 23 avril, 2017|Categories: Faillite et LCE|Tags: |

De onverdeelde nalatenschap is een afgescheiden vermogen (Corporate Finance Lab)

Het inzicht dat de onverdeelde nalatenschap een afgescheiden vermogen vormt, kan bezwaarlijk gemeen goed worden genoemd.  Toch heeft dit inzicht een eerbiedwaardige pedigree. Hiervoor zullen we de volgende rechtsgevolgen als bewijsstuk aanbrengen: indien de deelgenoten volwaardig vereffenen, zijn de gevolgen hiervan tegenwerpelijk aan hun persoonlijke schuldeisers; het BW organiseert zelf

2017-04-18T19:17:50+00:00 18 avril, 2017|Categories: Droit de la famille|Tags: , |

Pleidooi voor zes innovaties in het insolventierecht. Een verruimd insolventierecht met een betere afdwinging (Corporate Finance Lab)

In vorige posts waarschuwden we voor de gevaren die de geplande afschaffing van het minimumkapitaal, en bovenal van de werkelijke zetel, met zich meebrengt. Zijn schuldeisers zonder de werkelijke zetel dan loslopend wild voor opportunistische insiders? Niet noodzakelijk. Vrije keuze in het vennootschapsrecht kan wel degelijk gepaard gaan met adequate

2017-04-13T13:51:27+00:00 13 avril, 2017|Categories: Droit des societés Faillite et LCE|Tags: |

Vrije keuze van vennootschapsrecht: enkele kritische kanttekeningen. Worden de aandelen aan toonder weer ingevoerd? (Corporate Finance Lab)

In een vorige post hielden we de voorgenomen afschaffing van het minimumkapitaal kritisch tegen het licht. Een tweede voorgestelde wijziging is meer fundamenteel. Het werkelijke-zetelmechanisme zou verdwijnen ten gunste van een volledige vrijheid om de lex societatis te kiezen, ook als de onderneming enkel of voornamelijk in België actief is

2017-04-10T08:36:28+00:00 10 avril, 2017|Categories: Droit des societés|Tags: |

Ook dwang moet dwingend zijn. De werkelijke zetel als schuldeisersbescherming (Corporate Finance Lab)

Derdenbescherming omvat ook regels zoals bestuursaansprakelijkheid, uitkeringsbeperkingen, ontbindings­mogelijkheden en scheidingsregelingen, vereffeningsregels, de publiciteit die wordt gegeven aan aandelen of het verbod op toonderaandelen. Die laatste twee regels beschermen o.a. persoonlijke schuldeisers die beslag willen leggen. Gezien die brede derdenbeschermende functie van regels in het vennootschapsrecht, ligt het voor de hand

Modelcharter voor bestuurders van overheidsbedrijven (Corporate Finance Lab)

Het federale regeerakkooord van 10 oktober 2014 voorzag dat de regering een “charter van de bestuurder van overheidsbedrijven” zou opstellen in het kader van het evenwicht tussen de taken als bestuurder (en de belangen van de onderneming) en deze van (vertegenwoordiger van) de overheid. GUBERNA, het Belgisch Instituut voor Bestuurders

MiFID II in relation to other investor protection regulation: Picking up the crumbs of a piecemeal approach (Corporate Finance Lab)

The study of the interaction between different pieces of EU financial legislation becomes ever more important – and difficult. A recent paper by Prof. Veerle Colaert (see ssrn or academia.edu) explores the relationship between the MiFID II and other recent EU legislation aiming at investor protection, such as the Insurance

2017-03-31T09:18:21+00:00 31 mars, 2017|Categories: Droit financier|Tags: , |