>"%s"Cazimir

Wat zijn de kosten van een fiscale gerechtelijke procedure? Een overzicht (Cazimir)

U heeft een betwisting met de fiscus en u geraakt niet tot een akkoord. De enige uitweg is (helaas) een gerechtelijke procedure. Met welke kosten moet u dan rekening houden? We geven hierna een overzicht. 1. Rolrechten Wanneer u een fiscaal verzoekschrift neerlegt op de griffie van de rechtbank zal

2017-08-15T20:51:33+00:00 4 juillet, 2017|Categories: Droit judiciaire Impôts directs|Tags: , , , |

Cassatie en de transactionele verdelingen: ommezwaai van eerdere rechtspraak (Cazimir)

Op 3 april 2017 heeft het Hof van Cassatie een nieuw arrest gewezen over de problematiek van de (minnelijke) verdeling van nalatenschappen bij wijze van een dading. Waar Cassatie in haar eerdere rechtspraak (arresten van 21 oktober 1943, 21 november 1946 en recent nog 28 januari 2010) uitdrukkelijk de kaart

2017-07-03T11:27:03+00:00 12 juin, 2017|Categories: Droit de la famille|Tags: , , |

Schenkingen van familiale ondernemingen/vennootschappen met een beding van fideicommissum de residuo: standpunt VLABEL (Cazimir)

Familiale ondernemingen en aandelen van familiale vennootschappen kunnen worden geschonken met vrijstelling van schenkbelasting. In SP 15074 heeft VLABEL toegelicht op welk ogenblik de voorwaarden tot het bekomen van de vrijstelling moeten zijn voldaan. In SP 17029 van 15 mei 2017 wordt dit standpunt toegepast op een schenking met een

Country spotlight: Zwitserland als emigratie bestemming (Cazimir)

Mede gelet op de fiscale onzekerheid in eigen land, denken weer heel wat Belgen aan verkassen naar het buitenland. Een bestemming die vaak in overweging genomen wordt, is Zwitserland. Met een vierde plaats in de lijst van werelds meest aangename landen om te wonen, is Zwitserland zeker het overwegen waard.

Franse société civile immobilière (SCI): update (Cazimir)

SCI staat voor ‘Société Civile Immobilière’. Dit is een Franse burgerlijke vennootschap die voornamelijk wordt gebruikt voor het verwerven en behouden van onroerende goederen in Frankrijk. Een SCI wordt o.a. gebruikt in het kader van vermogensplanning als controlevehikel, zoals bij ons een Belgische burgerlijke maatschap. Dit wordt gerealiseerd omdat de

De toepassing van standpunten van VLABEL op oude successieplanningen: hoe zit het nu? (Cazimir)

  VLABEL en successieplanning Op 29 april 2017 verscheen in De Tijd een bijdrage over successieplanning en de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL). Het is algemeen geweten dat VLABEL sinds enige tijd heel wat beslissingen neemt die een impact hebben op successieplanning. En die beslissingen hebben tot veel commotie geleid. De commotie

Vergoeding voor de meewerkende echtgenoot (Cazimir)

Kan de met scheiding van goederen gehuwde meewerkende echtgeno(o)te na echtscheiding een vordering instellen voor de onbezoldigde arbeidsprestaties? In een opmerkelijk arrest van het Hof van Beroep te Gent van 9 februari 2017 deed het Hof uitspraak over de vordering die de ex-echtgenote in het kader van de vereffening-verdeling instelde

2017-05-16T15:55:13+00:00 16 mai, 2017|Categories: Droit de la famille|Tags: , |

Burgerlijke maatschap en schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik toch nog mogelijk voor 1 juni 2017 (Cazimir)

Op 26 april 2017 heeft de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) een toevoeging gedaan aan het intussen bekende standpunt van de gesplitste aankoop / gesplitste inschrijving (SP 15004). Wij hebben dit standpunt al toegelicht in eerdere artikels ("schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik onder vuur"; "standpunt over de gesplitste aankoop weer gewijzigd"). De

Hof van Cassatie aanvaardt het finaal verrekenbeding (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 18/04/2017 In een arrest van 24 maart 2017 heeft het Hof van Cassatie zich uitgesproken over de fiscale uitwerking van een finaal verrekenbeding. Wat is een finaal verrekenbeding? Een finaal verrekenbeding wordt wel eens gebruikt in het kader van een huwelijksvermogensstelsel van scheiding van goederen. In dergelijk stelsel

Country spotlight: Andorra (Cazimir)

Hoewel Andorra lang als geïsoleerd belastingparadijs bekend stond, zorgen de recente wijzigingen ervoor dat de dwergstaat voor sommigen een ideale bestemming wordt voor een emigratie. Tot 1 januari 2016 kende Andorra geen inkomstenbelasting. De kwalificatie als belastingparadijs die hieruit volgde leidde er ironisch genoeg toe dat vele Andorrese inwoners hoge