>"%s"Adhemar Advocaten

Het principe ‘gelijk loon voor gelijk werk’ op Europees niveau verankerd (Adhemar Advocaten)

Auteurs: Stefanie Debeuf en Elke Paenhuysen (Adhemar Advocaten) Publicatiedatum: 24/10/2017 Op maandag 23 oktober 2017 werd er in de Europese Raad Sociale Zaken een politiek akkoord bereikt omtrent de aanpassing van de bestaande detacheringsrichtlijn.  Deze nieuwe regelgeving dient evenwel nog te worden gestemd door het Europees Parlement. Toch staat vast dat

2017-11-02T14:45:03+00:00 25 octobre, 2017|Categories: Droit des affaires Droit social|Tags: , |

Het beroep van architect over de grenzen heen (Adhemar Advocaten)

Auteur: Stefanie Debeuf (Adhemar Advocaten) Publicatiedatum: 25/08/2017 Niet alleen architecten met een Belgisch diploma kunnen in België hun beroep uitoefenen. Ook personen die hun diploma hebben behaald in een ander land hebben dankzij de Europese Beroepskwalificatierichtlijn de mogelijkheid om zich in België te vestigen als architect. Deze Europese richtlijn werd in 2013

2017-10-11T09:01:45+00:00 30 août, 2017|Categories: Droit civil Droit de la construction|Tags: , |

Le criminel ne tient plus le civil en état: snellere schadevergoeding voor benadeelden in geval van foutloze aansprakelijkheid (Adhemar Advocaten)

Auteurs: Stefanie Debeuf en Elke Paenhuysen Publicatiedatum: 06/07/2017 Op 21 juni 2017 werd de wet van 8 juni 2017 betreffende de coördinatie van het deskundigenonderzoek en de versnelling van de procedure in verband met bepaalde vormen van foutloze aansprakelijkheid in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Deze wet heeft hoofdzakelijk tot doel de

2017-08-01T16:57:31+00:00 1 août, 2017|Categories: Droit pénal|Tags: , |

Wijzigingen energieprestatieregelgeving bekrachtigd. Promotor en aannemer wees gewaarschuwd! (Adhemar Advocaten)

Op 17 februari 2017 bekrachtigde de Vlaamse Regering het decreet dat het Energiedecreet uit 2009 wijzigt m.b.t. de energieprestaties van gebouwen. Deze wijzigingen zijn het gevolg van een tweejaarlijkse evaluatie van de energieprestatieregelgeving.

Milieunormen onder vuur. De vaststelling van (bepaalde) milieunormen MER-plichtig? (Adhemar Advocaten)

Op nationaal, Europees en internationaal vlak worden heel wat maatregelen genomen om energiewinning uit windkracht te promoten. Deze maatregelen stuiten vaak op verzet. Ook het besluit van de Waalse Regering van 13 februari 2014 “houdende sectorale voorwaarden voor windmolenparken met een totaalvermogen van 0.5 MW of meer” werd aangevochten bij

Cohousing: van experimentele woonvorm naar normaliteit? (Adhemar Advocaten)

De laatste jaren winnen alternatieve manieren van wonen aan populariteit. Een van deze nieuwe woonvormen is cohousing, waarbij meerdere gezinnen met elkaar samenleven en gebruik kunnen maken van gemeenschappelijke faciliteiten. Deze evolutie is ook de Vlaamse decreetgever niet ontgaan. Op 2 februari 2017 keurde de Commissie Wonen van het Vlaams

2017-02-08T16:26:24+00:00 8 février, 2017|Categories: Droit des contrats et des biens|Tags: , |

Samenwerken in de bouwsector. “Bimmen”: Enkele juridische aandachtspunten (Adhemar Advocaten)

Samenwerken in de bouwsector wint de laatste jaren erg aan belang. We bespreken enkele juridische aandachtspunten bij het werken met een Bouw Informatie Model (in het Engels: “Building Information Model”), of kortweg BIM.

Kan de handelshuurprijs tijdens de huur worden gewijzigd? (Adhemar Advocaten)

Bij het sluiten van een handelshuurovereenkomst bepalen de partijen de huurprijs vrij. Meestal zal de huurprijs overeenkomen met de geldende marktprijs. Tijdens de huurovereenkomst kunnen er zich echter omstandigheden voordoen die een verhoging of een verlaging van de huurprijs kunnen rechtvaardigen. Adhemar Advocaten legt uit hoe u, als huurder of

2016-12-14T10:14:20+00:00 14 décembre, 2016|Categories: Droit commercial|Tags: , |

De impact van een archeologienota op uw bouwproject. Bijsturing is nodig (Adhemar Advocaten)

Sinds 1 juni 2016 moet bij aanvragen tot verkavelingsvergunning of stedenbouwkundige vergunning met een zekere omvang een bekrachtigde archeologienota worden gevoegd. Hierover is al heel wat gezegd en geschreven. Voor heel wat bouwprojecten betekent de archeologienota onvoorziene kosten en onvoorziene wachttijd. De Vlaamse overheid zal dan ook op korte termijn

De duurtijd van lopende milieuvergunningen onder het nieuwe Omgevingsvergunningsdecreet. Enkele aandachtspunten (Adhemar Advocaten)

De datum van inwerkingtreding van het nieuwe Omgevingsvergunningsdecreet komt steeds dichterbij. Op 23 februari 2017 is het zover. Meer en meer ondernemingen vragen zich af wat de impact is van de inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving op hun lopende milieuvergunning. De nieuwe omgevingsvergunning zal immers voor onbepaalde duur worden verleend,