>"%s"aanbesteding

Een beduidend lagere inschrijvingsprijs ten opzichte van de geraamde prijs is niet ipso facto abnormaal (GD&A Advocaten)

Auteur: Els Gypen i.s.m. Gitte Laenen (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 02/10/2017 In een arrest van 16 mei 2017 oordeelt de Raad van State dat het feit dat een inschrijvingsprijs aanzienlijk lager ligt dan de geraamde totaalprijs op zich niet volstaat om deze prijs als abnormaal aan te merken. Dat de inschrijver zich onder

Zelfs de flexibiliteit van de onderhandelingsprocedure heeft zijn grenzen (GD&A Advocaten)

Middels een arrest van 14 maart 2017 oordeelt de Raad van State dat het flexibele karakter van de onderhandelingsprocedure begrensd is, door onder meer de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de regels vastgesteld door de aanbestedende overheid in haar bestek. De onderhandelingsprocedure wordt gekenmerkt door een grote flexibiliteit. In

Overheidsopdrachten – Voorkom discussies over vertragingsboetes: drie praktische tips voor aanbestedende overheden (GD&A Advocaten)

Vertragingsboetes wegens laattijdige uitvoering van een overheidsopdracht gelden als forfaitaire vergoeding voor de (al dan niet) opgelopen schade. Ze zijn in principe opeisbaar bij het louter overschrijden van de uitvoeringstermijn en dit zonder opstelling van een proces-verbaal. Toch blijken er net met betrekking tot die opeisbaarheid hoe langer hoe meer

2017-05-07T11:04:17+00:00 7 mai, 2017|Categories: Contrats publics|Tags: , , |

Prijsverantwoordingen bestaande uit niet-cijfermatige gegevens, mede gebaseerd op motieven aangehaald door de overheid zijn deugdelijk (GD&A Advocaten)

Middels een arrest van 14 februari 2017 oordeelt de Raad van State dat niet-cijfermatige gegevens eveneens een prijsverantwoording kunnen uitmaken. De aanbestedende overheid heeft daarbij het recht ook motieven te hanteren die resulteren uit eigen onderzoek, ter aanvulling van degene die werden aangereikt in de prijsverantwoording. De aanbestedende overheid beschikt

Rechtsbescherming bij overheidsopdrachten ook van toepassing op concessies (LegalWorld)

De rechtsbeschermingswet voor overheidsopdrachten wordt op enkele punten aangepast. Zij is voortaan ook van toepassing op concessies. Er komt een uniforme regeling voor de mededeling van de gemotiveerde beslissingen. En de start van de beroepstermijn en de wachttermijn valt voortaan op hetzelfde moment. De wetgever past de rechtsbeschermingsregels voor overheidsopdrachten aan

2017-03-28T08:01:20+00:00 28 mars, 2017|Categories: Contrats publics|Tags: , , |

Een vennoot van een THV kan individueel tegen de aanbestedende overheid vorderen voor zijn aandeel in het verschuldigde (Lawstone)

Ook aannemers in THV-verband zijn het niet steeds eens met de houding of beslissingen van de aanbestedende overheid of de opdrachtgever. Dit ongenoegen kan uitmonden in de wil of de noodzaak om een vordering in rechte in te stellen. De vraag die dan rijst is hoe de vennoten van de THV

No interest, no party (GD&A Advocaten)

Middels arrest nr. 236.931 van 27 december 2016 oordeelde de Raad van State dat wie geen verdere belangstelling toont in de “hergunningsprocedure” zijn belang verliest bij het aanvechten van de voorafgaandelijke beslissing tot stopzetten van de gunningsprocedure en tot opstarten van een nieuwe procedure in het kader van een zelfde

2017-01-30T12:42:46+00:00 30 janvier, 2017|Categories: Contrats publics|Tags: , , |