>>>Omzendbrief van 10 juli 2017 met betrekking tot de strijd tegen de sociale dumping bij overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten gepubliceerd (Equator Advocaten)

Omzendbrief van 10 juli 2017 met betrekking tot de strijd tegen de sociale dumping bij overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten gepubliceerd (Equator Advocaten)

Auteurs: Steven Van Garsse en Simon Verhoeven (Equator Advocaten)

Publicatiedatum: 08/08/2017

Op 17 juli 2017 werd de omzendbrief van 10 juli 2017 met betrekking tot de: “Strijd tegen de sociale dumping bij overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten” in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Middels deze omzendbrief wenste de Ministerraad te verduidelijken dat de strijd wordt aangebonden tegen de sociale dumping in voormeld kader. Daartoe wordt er voorzien in een Charter en een Gids die een aantal aanbevelingen en voorschriften bevat. De tekst van deze omzendbrief met het Charter vindt u hier en de Gids vindt u hier.

De Ministerraad rekent er namelijk op dat de federale aanbestedende overheden in die strijd een voorbeeldfunctie vervullen. Zo verbinden de federale aanbestedende overheden zich ertoe elke inschrijver voor overheidsopdrachten en concessies te sensibiliseren voor de strijd tegen sociale dumping en zien zij er nauwlettend op toe dat de regels inzake milieu, sociaal en arbeidsrecht worden nageleefd.

De vizieren van de federale aanbestedende overheden worden hiermee op scherp gezet en het bereik daarvan beperkt zich niet tot de inschrijvende onderneming, maar ook tot diens onderaannemers. Er wordt met andere woorden van iedereen verwacht dat ze mee de strijd aanbinden tegen sociale dumping.

Deze omzendbrief, met bijhorende Charter en Gids, kadert in de nieuwe reglementering overheidsopdrachten die op 30 juni laatsleden in werking is getreden en die, ingevolge de Europese Richtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU, verscheidene bepalingen introduceerde in het kader van de strijd tegen sociale dumping. Deze nieuwe teksten zijn in wezen een herhaling, maar ook op sommige punten ook een verduidelijking van de verplichte en facultatieve uitsluitingsgronden die werden opgenomen in de nieuwe overheidsopdrachtenwet van 17 juni 2016. Deze omzendbrief lijkt de federale aanbestedende overheden dan ook vooral te willen wijzen op het belang van deze bepalingen door deze extra in de verf te zetten en er bijkomende toelichting bij te verschaffen.

Lees hier het originele artikel