De overdracht van auteursrechten door werknemers of zelfstandigen
Een analyse na de
wet van 19 juni 2022

Webinar op 25 oktober 2022

 

Ontslagmotivering:
een praktijkgericht overzicht

Webinar op 17 november 2022

 

 

In conflict met de RSZ

Webinar op 21 oktober 2022

Car policies:
15 aandachtspunten
onder de loep

Webinar op 6 oktober 2022

 

Grensoverschrijdend gedrag: what’s in a name?

Webinar on demand

Het nieuw fiscaal regime voor buitenlandse kaderleden vanaf 1 januari 2022

Webinar on demand

Bijkomende en verlengde arbeidsrechtelijke steunmaatregelen ten gevolge van de Covid-19-pandemie (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels

Publicatiedatum: 15/04/2021

Op 13 april werd de wet van 2 april 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze wet is een verzameling van steunmaatregelen op verschillende gebieden, namelijk op het vlak van werk, sociale zaken, sociale bijstand, pensioenen, economie en fiscaliteit. Hieronder vindt u een beknopt overzicht van de arbeidsrechtelijke steunmaatregelen, die hetzij werden verlengd of aangepast, hetzij werden ingevoerd door deze meest recente wet.
 

 • De verhoging tot 220 uren van het aantal vrijwillige overuren dat een werknemer kan presteren bij de werkgever die tot de cruciale sectoren behoort blijft van toepassing tot 30 juni 2021. Het bijkomend contingent vrijwillige overuren geeft geen aanleiding tot inhaalrust, noch tot de betaling van overloon en telt niet mee voor de toepassing van de zogenaamde interne grens;
   
 • In de zorgsector, de onderwijssector en instellingen en centra voor contactopsporing geldt er tot 30 juni  2021 een uitzondering op het verbod op het sluiten van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde tijd. Ook private en openbare instellingen en diensten die instaan voor de exploitatie van de vaccinatiecentra en alle activiteiten die daarmee verband houden behoren thans tot de zorgsector en dit tevens voor wat betreft alle onderstaande arbeidsrechtelijke maatregelen;
   
 • Tot 30 juni 2021 kunnen werkgevers hun vast personeel op een soepele wijze ter beschikking stellen van werkgevers uit de zorgsector, het onderwijs of de instellingen en centra die aan contactopsporing doen;
   
 • Werknemers die op tijdelijke werkloosheid staan kunnen tot 30 juni 2021 gaan werken bij een andere werkgever uit de zorgsector of het onderwijs, of bij een andere werkgever die een contactopsporingsdienst exploiteert, met gedeeltelijk behoud van de werkloosheidsuitkeringen;
   
 • Werklozen op SWT kunnen tot 30 juni 2021 bij een werkgever uit de zorgsector of het onderwijs, of een werkgever die een contactopsporingsdienst exploiteert het werk hervatten, met gedeeltelijk behoud van de werkloosheidsuitkeringen en integraal behoud van de bedrijfstoeslag;
   
 • Werknemers in tijdskrediet, loopbaanonderbreking of thematisch verlof kunnen tot 30 juni 2021 tijdelijk gaan werken bij een andere werkgever uit de zorgsector of het onderwijs, of bij een werkgever die een contactopsporingsdienst exploiteert, met behoud van de onderbrekingsuitkeringen;
   
 • Werknemers die genieten van tijdskrediet of thematisch verlof kunnen tot 30 juni 2021 terug voltijds gaan werken bij hun eigen werkgever, zonder behoud van de onderbrekingsuitkeringen, maar met schorsing van de onderbreking of vermindering van de arbeidsprestaties. Dit betekent dus dat na afloop van de tijdelijke voltijdse werkhervatting het tijdkrediet of het thematisch verlof automatisch onder dezelfde voorwaarden wordt verdergezet voor de nog resterende duur. Deze werknemers kunnen tijdens hun tijdelijke voltijdse werkhervatting niet op tijdelijke werkloosheid worden gezet;
   
 • In het kader van tewerkstelling van buitenlandse onderdanen blijft de voorwaarde dat enkel de verzoekers om internationale bescherming die vier maanden na de indiening van hun verzoek om internationale bescherming nog geen betekening van de beslissing hebben gekregen van de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen mogen werken, tot 30 juni 2021 geschorst, voor zover hun verzoek werd geregistreerd ten laatste op 8 december 2020;
   
 • Tot 30 juni 2021 kunnen werknemers in geval van sluiting van de school, de opvang of het centrum voor opvang voor personen met een handicap van hun kind gebruik blijven maken van de tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor werknemers;
   
 • De uren die in het tweede kwartaal van 2021 worden gepresteerd door een student in de zorgsector of in het onderwijs worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van het jaarlijkse contingent van 475 uren dat door studenten aan voordelig sociaalzekerheidstarief kan worden gepresteerd;
   
 • Wanneer werknemers met een arbeidsovereenkomst dienstencheques of werknemers die instaan voor het vervoer van leerlingen van en naar onderwijsinstellingen omwille van een onvoorzienbare en buiten de wil van de werkgever gelegen reden die rechtstreeks het gevolg is van de corona-pandemie plots een halve dag niet kunnen werken, dan is de werkgever voor deze halve dag geen gewaarborgd dagloon verschuldigd teneinde de tijdelijke werkloosheid voor een halve dag toe te staan;
   
 • Werkgevers die behoren tot de evenementensector kunnen tijdelijk en mits naleving van bepaalde voorwaarden genieten van een doelgroepvermindering. Deze doelgroepvermindering kan worden toegekend voor het tweede en derde kwartaal van 2021;
   
 • Aan bepaalde categorieën van werkgevers die behoren tot de reissector kan tijdelijk en onder bepaalde voorwaarden een vermindering van de socialezekerheidsbijdragen worden toegekend. De werkgever die hiervoor in aanmerking komt kan tot uiterlijk 30 juni 2021 een aanvraag indienen.
Actiepunt

Maakt de onderneming vandaag gebruik van een reeds bestaande steunmaatregel op het vlak van tewerkstelling, dan zal dit kunnen worden verder gezet tot minstens eind juni. Ga na of de onderneming daarnaast ook in aanmerking komt en beroep zou willen doen op één van de andere bovenvermelde maatregelen.

Lees hier het originele artikel