>>>Nieuw erfrecht en bestaande schenkingen onder voorbehoud. Evaluatie vereist! (Atrium Juristen)

Nieuw erfrecht en bestaande schenkingen onder voorbehoud. Evaluatie vereist! (Atrium Juristen)

Auteur: Atrium Juristen

Publicatiedatum: 14/11/2017

Het nieuwe erfrecht, dat van kracht wordt in september 2018, gelden ook voor schenkingen die u in het verleden deed. Op zich is dat geen probleem, ware het niet dat de regels omtrent de waardering van de schenking veranderen waardoor soms ongewenste situaties kunnen ontstaan.

Het oude erfrecht:

De uitgangspositie in het erfrecht blijft hetzelfde: men wil zijn kinderen gelijk behandelen. Daarom zullen zij bij overlijden hun gedane schenkingen moeten ‘inbrengen’ in de nalatenschap om na te gaan of de wettelijke reserve niet geschonden is. Op dit moment geldt voor roerende goederen de waarde op de dag van de schenking en voor onroerende goederen de waarde op de dag van het overlijden van de ouder. Dit kan onredelijke en ongewenste gevolgen hebben: Roger en Rita geven aan hun zoon Marc een stuk bouwgrond ter waarde van 200.000 EUR krijgt en aan dochter Ludwine een som geld van 200.000 EUR. Door de stijging van de prijzen van bouwgronden is het stuk grond 400.000 EUR waard bij overlijden, terwijl de som geld nog steeds 200.000 EUR waard is. Marc die de grond kreeg loopt het risico een grote som ter verrekening te moeten betalen aan Ludwine.

Het nieuwe erfrecht:

In het nieuwe erfrecht geldt voor roerende én onroerende goederen de waarde op de dag van de schenking, geïndexeerd tot aan de dag van het overlijden. Schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik of onder last van lijfrente vormen een uitzondering op de nieuwe regel dat de waarde van de schenkingen geïndexeerd wordt. Voor dat type schenkingen geldt de waarde op de dag van het overlijden of de dag dat de schenken afstand doet van zijn vruchtgebruik. Onderstaand voorbeeld illustreert:

Roger en Rita hebben een kleine autogarage en schenken deze in het jaar 1988 met voorbehoud van vruchtgebruik aan hun zoon Marc, Roger en Rita willen het spel eerlijk spelen en laten de waarde van de garage taxeren door hun accountant en geven de helft van de waarde in geld aan Ludwine. Marc is echter een geboren ondernemer en op het ogenblik dat Roger en Rita overleden zijn in 2019 heeft Marc 4 garages en is hij concessiehouder van een prestigieus merk geworden. De waarde van de aandelen waarvan hij nu de volle eigendom verwerft is vele malen groter dan dat deze was in 1994. Marc zal deze waarde echter moeten inbrengen en Ludwine vergoeden. Rekening houdende met het feit dat zijn ouders al die jaren vruchtgebruiker waren en dividend hebben opgestreken maakt dat de appel wel heel zuur wordt voor Marc.

Mogelijke oplossing:

Vermits de nieuwe regels gelden voor alle waarderingen van schenkingen vanaf 1 september 2018, ongeacht wanneer ze plaatsvonden (dus ook voor die schenking van 30 jaar geleden) is het maar goed dat de wetgever ons bedacht heeft met een (typisch Belgisch) achterpoortje.

Het is namelijk mogelijk om, tot en met 31 augustus 2018, een “verklaring van behoud” af te leggen bij de notaris om de keuze voor de oude (waarderings)regels vast te leggen. Doet u dit niet, dan is het nieuwe erfrecht van toepassing.

Leest u dit pas in september 2018, wanhoop dan niet want ook dan is een oplossing mogelijk door middel van een globale erfrechtovereenkomst, weze het dat dan alle erfgenamen akkoord moeten gaan, terwijl de verklaring van behoud eenzijdig is en van de schenker uitgaat.

Het zal dus nuttig zijn om met uw adviseurs samen te zitten en te evalueren of in uw geval een verklaring van behoud nuttig of noodzakelijk is.

Lees hier het originele artikel

2017-11-15T10:21:42+00:00 15 novembre, 2017|Categories: Droit civil - Droit de la famille|Tags: , , |