Contrats publics

Contrats publics

De nieuwe Wet Overheidsopdrachten van 17 juni 2016 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14...
In het arrest van 29 november 2016, nr. 236.575, NV Bombardier Transportation Belgium doet de Raad...
Middels arrest nr. 236.172 van 18 oktober 2016 oordeelde de Raad van State over de vraag...
Aanbestedende overheden opteren vaak voor de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking als gunningswijze. In beginsel wordt in dat...
Il n’est pas étonnant que la composition d’un soumissionnaire, qui s’inscrit comme un groupement d’entrepreneurs, peut...
Op de effectieve inwerkingtreding van de nieuwe overheidsopdrachtenwet is het voorlopig nog even wachten. Niettemin is...
Middels een arrest van 2 augustus 2016 beklemtoont de Raad van State het bestaan van de...
De aanbestedende overheid kan zich in het kader van een gerechtelijke procedure niet meer beroepen op...
On 27 October 2016, the Belgian Financial Services and Markets Authority (FSMA) released its amended communication...
Bij een overheidsopdracht voor werken doen opdrachtnemers herhaaldelijk een beroep op één of meerdere onderaannemers om...
Deze wijzigingen betreffen hoofdzakelijk: de mogelijkheid van toetreding door private partijen tot intergemeentelijke samenwerkingsverbanden actief in de...
Momenteel is het nog een beetje een juridisch vacuüm: de nieuwe wet op overheidsopdrachten en de...
Een buiten de mededinging gegunde overheidsopdracht is strijdig met de openbare orde en derhalve absoluut nietig....
In het kader van een overheidsopdracht moet de gemotiveerde gunningsbeslissing ter kennis worden gebracht aan de...
De overheidsopdrachtenwet 2016 zal op termijn de overheidsopdrachtenwet van 15 juni 2006 vervangen. De overheidsopdrachtenwet 2016...
Op 14 juli 2016 werden de nieuwe wetten inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten gepubliceerd in het Belgisch...
Raad van State wijst wettigheidsbezwaar van inschrijver af omdat het bestek uitdrukkelijk bepaalde dat onjuistheden onmiddellijk...
Wanneer begint de termijn dan echt te lopen? De dag van de verzending (per aangetekende zending...
Gebaseerd op het arrest nr. 234.899 van 1 juni 2026, uitgesproken door de Raad van State...