>>>Waardering voordeel van alle aard terbeschikkingstelling woning : wat nu? Hoe kan de positieve rechtspraak verzilverd worden? (Lauwers & Seutin)

Waardering voordeel van alle aard terbeschikkingstelling woning : wat nu? Hoe kan de positieve rechtspraak verzilverd worden? (Lauwers & Seutin)

Auteur: Lauwers & Seutin

Publicatiedatum: 29/03/2018

De rechtspraak bevestigt dat de verschillende waardering van het voordeel van alle aard dat voortvloeit uit de gratis terbeschikkingstelling van een onroerend goed door een natuurlijke persoon of door een vennootschap discriminatoir is, in zoverre het voordeel dat voortvloeit uit de terbeschikkingstelling van dit onroerend goed hoger wordt gewaardeerd indien de terbeschikkingstelling plaatsvindt door een rechtspersoon.

Er kan enkel toepassing worden gemaakt van het normale en lagere forfait zoals dit geldt in geval van een terbeschikkingstelling door een natuurlijke persoon.

Hoe moet deze rechtspraak in de praktijk worden verzilverd?

Verschillende hypotheses kunnen zich voordoen:

  1. men bevindt zich binnen de bezwaartermijn: een bezwaar kan worden ingediend binnen de wettelijke termijn;
  2. men bevindt zich buiten de bezwaartermijn en er werd geen bewaar ingediend: men kan een aanvraag tot ambtshalve ontheffing indienen gebaseerd op het voorhanden zijn van een nieuw feit, en dit in zoverre men het nieuwe feit inroept binnen de vijf jaar vanaf 1 januari van het jaar waarin de belasting is gevestigd. Concreet betekent dit dat U in 2018 de ontheffing kan vragen van de aanslagen die, ten vroegste, in 2014 gevestigd werden, zijnde de aanslagen waarvoor de kohieren in 2014 uitvoerbaar werden verklaard;
  3. men heeft een bezwaar of een aanvraag tot ambtshalve ontheffing ingediend: men kan enkel nog binnen de wettelijke termijn van drie maanden en drie werkdagen na de beslissing een verzoekschrift indienen voor de rechtbank.

LAUWERS & SEUTIN Fiscale Advocaten geven u bijstand in het kader van een dergelijke procedure.

Lees hier het originele artikel

2018-04-20T08:12:44+00:00 20 april 2018|Categories: Directe belastingen - Fiscaal recht|Tags: , , |