>>>Update fiscale procedure : een beroep op de fiscale bemiddelingsdienst heeft (eindelijk) schorsende werking! (PAQT Advocaten)

Update fiscale procedure : een beroep op de fiscale bemiddelingsdienst heeft (eindelijk) schorsende werking! (PAQT Advocaten)

Auteur: PAQT Advocaten

Publicatiedatum: 02/01/2018

(Wet van 10 juli 2017 (BS. 20 juli 2017), Circulaire 2017/C/59  dd. 15 september 2017)

Stel: u heeft naar aanleiding van een controle een geschil met de fiscale administratie en het lijkt u niet mogelijk om op een constructieve wijze tot een akkoord te komen. In dat geval moet u zeker overwegen om een aanvraag tot bemiddeling in te dienen bij de Fiscale Bemiddelingsdienst. Hun tussenkomst draagt in veel gevallen bij tot een akkoord en zodoende worden vaak onnodige/extra procedurekosten vermeden. En zelfs bij gebreke aan een akkoord kan hun tussenkomst zinvol zijn, omwille van het zogenaamde bemiddelingsverslag.

Belangrijk: de Fiscale Bemiddelingsdienst (de “Dienst”) is een autonome dienst binnen de FOD Financiën en staat dus los van de fiscale administratie die de controle bij u heeft uitgevoerd.

De Dienst heeft tot taak om de standpunten van de belastingplichtige en de fiscale administratie te verzoenen en zij formuleert haar conclusies in een bemiddelingsverslag. Dit bemiddelingsverslag is niet bindend voor de fiscale administratie, maar kan, indien er geen akkoord zou bereikt worden, een nuttig stuk zijn voor de belastingplichtige in het kader van een latere gerechtelijk procedure. Meer dan eens stellen wij vast dat de rechtbank wel degelijk rekening houdt met het bemiddelingsverslag.

Wat de inkomstenbelastingen betreft, kan een aanvraag tot bemiddeling worden ingediend bij de Dienst zodra (i) een administratief beroep (een bezwaar of een verzoek tot ambtshalve ontheffing) hangende is en (ii) er nog geen beslissing over het administratief beroep is genomen door de Adviseur-generaal (voorheen gekend als de gewestelijk directeur). Het is dus zaak om uw bemiddelingsaanvraag tijdig in te dienen.

Een aanvraag tot bemiddeling kan zeer eenvoudig ingediend worden bij de Dienst, namelijk schriftelijk, per fax, per email en zelfs mondeling. De Dienst verklaart de aanvraag binnen de 15 dagen na ontvangst (on)ontvankelijk. De nieuwigheid is dat een sinds 1 september 2017 ontvankelijk verklaarde aanvraag tot bemiddeling schorsende werking heeft. Met andere woorden, de Adviseur-generaal kan tijdens deze schorsingstermijn geen beslissing nemen over het administratief beroep en dient in principe het bemiddelingsverslag van de Dienst af te wachten, behoudens het uitzonderlijke geval dat de rechten van de schatkist in gevaar zouden zijn.

Vóór 1 september 2017 verhinderde een bemiddelingsprocedure de Adviseur-generaal niet om een beslissing te nemen, waardoor de Fiscale Bemiddelingsdienst buitenspel kon gezet worden. Door snel een beslissing te nemen kon de Adviseur-generaal  een ongunstige bemiddelingsprocedure kelderen. De Dienst was immers ontheven van haar bemiddelingstaak zodra de Adviseur-generaal een beslissing nam.

De schorsende werking van de bemiddelingsprocedure is dus een goede zaak voor de belastingplichtige.

De schorsingstermijn start op het moment dat de aanvraag tot bemiddeling ontvankelijk wordt verklaard en eindigt in principe op het moment dat het bemiddelingsverslag door de Dienst wordt goedgekeurd. Verzaking aan de bemiddelingsprocedure door de belastingplichtige of een eerder akkoord tussen de belastingplichtige en de fiscale administratie maken eveneens een einde aan de schorsing. De schorsing eindigt evenwel uiterlijk 9 maanden (12 maanden in geval van een aanslag van ambtswege) na het instellen van het administratief beroep bij de Adviseur-generaal. Dit laat de Adviseur-generaal minstens een maand om een beslissing te nemen inzake het administratief beroep.

Voor de volledigheid wensen wij er op te wijzen dat een verzoek tot bemiddeling eveneens ingediend kan worden in het kader van een btw-geschil, in het kader van een bezwaar tegen een kadastraal inkomen en zelfs in het kader van bepaalde geschillen inzake invordering.

Indien u vragen heeft omtrent de bemiddelingsprocedure, kan u steeds contact opnemen met een advocaat van ons fiscaal departement.

Lees hier het originele artikel

2018-02-15T13:06:52+00:00 15 februari 2018|Categories: Directe belastingen - Fiscaal recht|Tags: , |