>, Verzekeringsrecht>Verzekeringsgift: vernietigingsberoep afgewezen door het Grondwettelijk Hof op 28 februari 2019 (LegalNews.be)

Verzekeringsgift: vernietigingsberoep afgewezen door het Grondwettelijk Hof op 28 februari 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 06/03/2019

LegalNews.be vroeg meer uitleg over dit arrest aan de expert ter zake, de heer Paul Van Eesbeeck, juridisch raadgever en vennoot Vereycken & Vereycken Legal, die op 7 mei 2019 een studienamiddag geeft op basis van zijn nieuw boek ‘Beleggingsverzekeringen in tak 21 en tak 23. Het Zwitsers zakmes inzake vermogensstructurering’.

In 2017 heeft de Vlaamse decreetgever een decreet uitgevaardigd waarin onder meer de fiscale behandeling van de verzekeringsgift in de sfeer van de erfbelasting aan bod kwam.

In twee woorden komt de nieuwe regeling erop neer dat wanneer een levensverzekeringsgift plaats vindt met betaling van schenkbelasting (op de waarde van het contract ten tijde van de gift), de begiftigde alsnog erfbelasting verschuldigd is op het overlijdenskapitaal dat hij geniet naar aanleiding van het later overlijden van de schenker-verzekerde, althans in de mate dat het overlijdenskapitaal groter is dan de waarde van het contract waarop destijds schenkbelasting werd betaald.

En dit zelfs als de schenker meer dan 3 jaar na de verzekeringsgift overlijdt.

De Raad van State had daar zo zijn bedenkingen bij (mogelijke bevoegdheidsoverschrijding en mogelijke discriminatie ten opzichte van de schenking van een effectenportefeuille of een schilderij).

In zijn arrest van 28 februari 2019 heeft het Grondwettelijk Hof nu geoordeeld dat het nieuwe Vlaamse decreet geen bevoegdheidsoverschrijding inhoudt en niet discriminerend is.

Maar uiteraard bestaan er wel technieken om in het kader van de verzekeringsgift de erfbelasting op de vermelde ‘aangroei’ van de poliswaarde tussen de datum van de schenking en de latere overlijdensdatum van de schenker te vermijden.

Lees hier het arrest van het Grondwettelijk Hof van 28 februari 2019

Op 7 mei 2019 geeft de heer Paul Van Eesbeeck de studienamiddag ‘Vermogensstructurering en beleggingsverzekeringen anno 2019’ op basis van zijn nieuw boek ‘Beleggingsverzekeringen in tak 21 en tak 23. Het Zwitsers zakmes inzake vermogensstructurering’.

Voor deze namiddag werd geopteerd een uiteenzetting te geven op basis van 10 vragen, die  praktijkgericht worden beantwoord.

Om alle hoofdstukken van het boek te belichten zijn immers minstens twee dagen nodig… vandaar de focus op actuele ontwikkelingen.

De praktijk leert dat eenieder die professioneel (levensverzekeringsprofessional, notaris of estate planner) beleggingsverzekeringen als instrument hanteert, de laatste tijd geconfronteerd is geweest met heel wat wetgeving, rechtspraak, administratieve standpunten die een ingrijpende impact hebben.

Om dit alles overzichtelijk te kunnen uiteenzetten op twee maal anderhalf uur tijd, zijn volgende 10 praktijkgerichte vragen een uitstekend hulpmiddel, omdat in het antwoord telkens alle wijzigingen en nieuwigheden vervat zitten:

  1. Wat heeft het nieuwe erfrecht gewijzigd aan het vroegere vermoeden dat de aanduiding van de begunstigde met vrijstelling van inbreng (dus buiten erfdeel) is gebeurd?
  2. Wat is het huwelijksvermogensrechtelijk statuut van individuele levensverzekeringen bij echtgenoten gehuwd met gemeenschap van goederen?
  3. Op welke wijze kan er afgeweken worden van de nieuwe inbrengregels en de nieuwe wettelijke huwelijksvermogensrechtelijke regeling indien men dat expliciet wil?
  4. Heeft de wijziging van het huwelijksvermogensrecht ook fiscale implicaties veroorzaakt?
  5. Wat zijn de te mijden valkuilen in het kader van de begunstigingsclausule?
  6. Hoe erfbelasting vermijden bij een (levens)verzekeringsgift?
  7. Hoe erfbelasting vermijden op een levensverzekering ter kanalisering van een beding van terugkeer?
  8. Bieden de nieuwe Vlaamse erfbelastingregels inzake flexibele erfenissprong ook opportuniteiten in de sfeer van de beleggingsverzekeringen, meer specifiek in geval van weigering van de begunstiging?
  9. ‘Tontine’ via levensverzekering: wat zijn de laatste ontwikkelingen inzake de toepassing van de erfbelasting in de verschillende gewesten op het vlak van de beleggingsverzekeringen op twee hoofden (aanwas)?
  10. Hoe positioneert een tak 23-beleggingsverzekering zich tegenover een bevek op het vlak van de roerende fiscaliteit?

Studienamiddag ‘Vermogensstructurering en beleggingsverzekeringen anno 2019’