>>>Meldingsplicht voor fiscalisten van agressieve grensoverschrijdende constructies (Aternio)

Meldingsplicht voor fiscalisten van agressieve grensoverschrijdende constructies (Aternio)

Auteur: Sophie Claeys (Aternio)

Publicatiedatum: 23/04/2018

Fiscalisten zullen vanaf 1 juli 2020 agressieve grensoverschrijdende constructies moeten melden aan de fiscus. Dit kadert volledig in de ingezette strijd tegen internationale belastingontduiking. Het voorstel is grotendeels een weergave van actiepunt 12 van het internationaal plan van de OESO uit 2013 inzake Base Erosionand Profit Shifting (BEPS).

Transparante fiscale constructies

Op vandaag worden nog steeds fiscale constructies opgezet waarbij belastbare winsten worden verschoven naar belastingparadzijen of waarbij de totale belastingdruk op een andere kunstmatige manier fors wordt verlaagd. Op zich zijn deze constructies niet altijd illegaal, maar sinds de Panama Papers is een agressieve fiscale planning maatschappelijk niet meer verdedigbaar.

Centrale database

Op dinsdag 13 maart 2018 zijn de Europese ministers voor Economische en Financiële Zaken (ECOFIN) bijeengekomen over de invoering van een meldingsplicht voor ‘intermediairs’. Deze ontwerprichtlijn maakt deel uit van een reeks maatregelen die ontwijking van vennootschapsbelasting moeten helpen vermijden.

Intermediairs – zoals fiscale advocaten, belastingconsulenten, accountants – zullen daarom mogelijk schadelijke constructies moeten melden aan de nationale belastingsautoriteit. Via een centrale database zullen de lidstaten van de Europese Unie die informatie onderling uitwisselen. De lidstaten worden er verder toe verplicht sancties op te leggen aan intermediairs die de transparantiemaatregelen niet naleven.

Wat is ‘agressief’?

De vraag stelt zich natuurlijk wat onder grensoverschrijdende ‘agressieve planning’ moet worden verstaan. Daarom zal door middel van “wezenskenmerken” worden bepaald welke types van  constructies aan de fiscus zullen moeten worden gerapporteerd. Dit betekent niet noodzakelijk dat een constructie schadelijk is. Wel dat ze mogelijk dient te worden onderzocht door de belastingautoriteiten. Veel constructies zijn immers volledig legitiem, het is dus een kwestie van uit te maken welke dat niet zijn.

Inwerkingtreding

De lidstraten krijgen tot 31 december 2019 de tijd om de richtlijn om te zetten in de nationale wetgeving. De nieuwe rapportageverplichtingen gelden vanaf 1 juli 2020. Op die datum zou de meldingsplicht ook in België  in werking moeten treden.

De lidstaten worden verplicht elke 3 maanden informatie uit te wisselen, dit binnen één maand na het einde van het kwartaal waarin de informatie is verstrekt. De eerste automatische informatie-uitwisseling zal dus uiterlijk op 31 oktober 2020 plaatsvinden.

Voor de finale richtlijn is tot slot eenparigheid van stemmen in de Raad nodig, na raadpleging van het Europees Parlement.

Lees hier het originele artikel

2018-05-02T09:02:04+00:00 2 mei 2018|Categories: Directe belastingen - Fiscaal recht|Tags: , , |